Prezentăm în cele ce urmează normele privind evaluarea unei unități de cazare: 

ORDIN Nr. 65 din 10 iunie 2013
pentru aprobarea Normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare şi alimentaţie publică, a licenţelor şi brevetelor de turism*)
EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI
AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU TURISM
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 353 bis din 14 iunie 2013

*) Ordinul nr. 65/2013 a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 353 din 14 iunie 2013 şi este reprodus şi în acest număr bis.

Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 755/2001, cu modificările ulterioare, precum şi prevederile art. 20 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.267/2010 privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licenţelor şi brevetelor de turism, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 9 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 9/2013 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Turism,

preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Turism emite următorul ordin:

ART. 1
Se aprobă Normele metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare şi alimentaţie publică, a licenţelor şi brevetelor de turism prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
ART. 2
La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 1.051/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licenţelor şi brevetelor de turism, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 182 şi 182 bis din 15 martie 2011.
ART. 3
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Turism,
Răzvan Filipescu

Bucureşti, 10 iunie 2013.
Nr. 65.

ANEXA 1

NORME METODOLOGICE PRIVIND ELIBERAREA CERTIFICATELOR DE CLASIFICARE A STRUCTURILOR DE PRIMIRE TURISTICE CU FUNCŢIUNI DE CAZARE ŞI ALIMENTAŢIE PUBLICĂ, A LICENŢELOR ŞI BREVETELOR DE TURISM

Cap. I
Dispoziţii generale

ART. 1
Prezentele norme metodologice, elaborate în conformitate cu prevederile art. 20 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1267/2010 privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licenţelor şi brevetelor de turism, cu modificările şi completările ulterioare inclusiv cele prevăzute de H.G. nr. 121/2013 - denumită în continuare hotărâre, sunt obligatorii şi stabilesc metodologia, condiţiile şi criteriile privind: clasificarea tuturor tipurilor de structuri de primire turistice cu funcţiuni de cazare şi alimentaţie publică din România, eliberarea licenţelor de turism pentru operatorii economici care desfăşoară activităţi specifice agenţiilor de turism precum şi acordarea brevetului de turism.
ART. 2
Definiţii - În sensul prezentelor norme, termenii de mai jos au următorul înţeles:
a) operator economic: persoana fizică autorizată, întreprinderea individuală sau familială, societatea comercială sau altă persoană juridică constituită conform legii, care desfăşoară activităţi economice specifice agenţiilor de turism, respectiv activităţi de cazare, alimentaţie publică şi alte servicii specifice în structuri de primire turistice ca proprietar şi/sau administrator al acestora.
b) structură de primire turistică cu funcţiune de cazare: hoteluri, hoteluri-apartament, hosteluri, moteluri, vile turistice, cabane turistice, bungalow-uri, sate de vacanţă, campinguri, popas turistic, căsuţe tip camping, apartamente şi camere de închiriat în locuinţe familiale, nave fluviale şi maritime inclusiv pontoane plutitoare, pensiuni turistice şi pensiuni agroturistice şi alte unităţi cu funcţiuni de cazare turistică
c) structură de primire turistică cu funcţiune de alimentaţie publică: unităţi de alimentaţie din incinta structurilor de primire cu funcţiuni de cazare (inclusiv cele care deservesc acestora), unităţi de alimentaţie publică situate în staţiuni turistice, precum şi cele administrate de societăţi comerciale de turism, restaurante, baruri, unităţi de fast-food, cofetării, patiserii şi care sunt atestate conform legii
d) certificat de clasificare: document eliberat de către instituţia publică centrală responsabilă în domeniul turismului, care reprezintă o formă codificată de prezentare sintetică a nivelului de confort, a calităţii dotărilor şi a serviciilor prestate în cadrul structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare şi/sau alimentaţie publică. Certificatul de clasificare este însoţit de fişa privind încadrarea nominală a spaţiilor de cazare pe categorii sau de fişa privind încadrarea şi organizarea spaţiilor în structurile de primire turistice cu funcţiuni de alimentaţie publică, constituind parte integrantă a acestuia.
e) agenţie de turism - orice unitate specializată, persoană juridică, care organizează, oferă şi vinde pachete de servicii turistice sau componente ale acestora, în calitate de intermediar între prestatorul de servicii turistice (cazare, alimentaţie publică, transport, tratament balnear, agrement etc.) şi consumatorul final. În România agenţiile de turism pot fi de două tipuri: touroperatoare sau detailiste;
f) agenţie de turism touroperatoare - agenţie de turism, având ca obiect de activitate organizarea şi vânzarea pe cont propriu a pachetelor de servicii turistice sau a componentelor acestora, direct sau prin intermediari;
g) agenţie de turism detailistă - agenţie de turism care vinde sau oferă spre vânzare, în contul unei agenţii de turism touroperatoare, pachete de servicii turistice sau componente ale acestora contractate cu agenţia de turism touroperatoare
h) filiala/sediul secundar (sucursala, reprezentanţa sau orice alt asemenea sediu fără personalitate juridică) agenţiei de turism au înţelesul dat de dispoziţiile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
i) licenţă de turism - document eliberat de către instituţia publică centrală responsabilă în domeniul turismului, prin care se atestă capacitatea unei persoane juridice, titularul licenţei, de a comercializa servicii turistice în condiţii de calitate şi siguranţă pentru turişti/consumatori finali;
j) anexa licenţei de turism - document eliberat de către instituţia publică centrală responsabilă în domeniul turismului prin care se atestă capacitatea unei persoane juridice, titularul licenţei, de a comercializa servicii turistice în condiţii de calitate şi siguranţă pentru turişti/consumatori finali, prin filiale/sedii secundare, cu sau fără personalitate juridică.
k) brevet de turism - document eliberat de către instituţia publică centrală responsabilă în domeniul turismului, prin care se atestă capacitatea profesională în domeniul turismului a persoanelor fizice care asigură conducerea agenţiilor de turism şi/sau a structurilor de primire turistice.

Cap. II
Dispoziţii generale privind condiţiile şi criteriile pentru eliberarea şi radierea certificatului de clasificare sau încetarea temporară a activităţii

ART. 3
(1) Structurile de primire turistice cu funcţiuni de cazare şi alimentaţie publică se clasifică pe stele şi respectiv, margarete în cazul pensiunilor turistice şi agroturistice, în funcţie de caracteristicile constructive, dotările şi calitatea serviciilor pe care le oferă, potrivit condiţiilor şi criteriilor minime obligatorii şi suplimentare cuprinse în anexele nr. 1, 1.1, 1.1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.5.1, 1.6, 1.7, 1.8, 2 şi 7 care fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.
(2) Clasificarea structurilor de primire turistice are ca scop prioritar protecţia turiştilor, constituind o formă codificată de prezentare sintetică a nivelului de confort şi a ofertei de servicii.
(3) Clasificarea structurilor de primire turistice se face, potrivit prevederilor din hotărâre şi a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România, aprobată şi modificată prin Legea nr. 755/2001 cu modificările şi completările ulterioare, de către instituţia publică centrală responsabilă în domeniul turismului, instituţie abilitată să desfăşoare activităţi de autorizare în domeniul turismului.
ART. 4
Documentaţia necesară pentru eliberarea şi preschimbarea certificatului de clasificare sau modificarea fişei anexe, este după caz:
(1) Eliberare certificat de clasificare - în vederea eliberării certificatului de clasificare, operatorii economici proprietari şi/sau administratori de structuri de primire turistice cu funcţiuni de cazare şi/sau alimentaţie publică depun la sediul instituţiei publice centrale responsabile în domeniul turismului, documentaţia cu următorul conţinut:
a) cerere standardizată, conform modelului prezentat în anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice;
b) certificat constatator (forma extinsă) emis de Oficiul Registrului Comerţului în baza Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului, cu modificările şi completările ulterioare, din care să rezulte activităţile autorizate a fi desfăşurate la punctul de lucru şi codul/codurile CAEN corespunzătoare, pentru structura de primire turistică respectivă, conform art. 15 din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare. În cazul instituţiilor publice, organizaţiilor, asociaţiilor, fundaţiilor, cultelor religioase şi alte asemenea - copia documentului de înfiinţare (hotărâre de guvern, hotărâre instanţă etc.), copia documentului de înregistrare fiscală, statutul sau documentul care atestă posibilitatea desfăşurării activităţii de cazare şi/sau alimentaţie publică şi documentul din care să rezulte dreptul de administrare (proprietate, comodat, închiriere sau alt drept de folosinţă) a structurii(lor) de primire turistică(e) precum şi adresa unităţii(lor) respectivă(e);
c) fişă standardizată privind încadrarea nominală a spaţiilor de cazare pe categorii şi tipuri, conform anexei nr. 4 la prezentele norme metodologice, după caz;
d) fişă standardizată privind încadrarea şi organizarea spaţiilor în structurile de primire turistice cu funcţiuni de alimentaţie publică, conform anexei nr. 5 la prezentele norme metodologice, după caz;
e) dovada înregistrării contractelor de muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor (extras REVISAL - vizat pentru conformitate de semnatarul cererii standardizate prevăzute la lit. a) din prezentul alineat) a personalului minim necesar asigurării funcţionării structurii de primire turistice (conducere operativă, şef recepţie cazare şi/sau şef producţie şi servire pentru unităţile de alimentaţie publică, după caz) şi a documentelor care atestă pregătirea profesională a fiecăruia, conform anexei nr. 7 la prezentele norme metodologice, celelalte documente privind încadrarea cu personal calificat vor fi prezentate la data verificării la faţa locului a structurii de primire turistice supuse procedurii de clasificare;
f) copia avizului de specialitate emis conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 31/1996 pentru aprobarea Metodologiei de avizare a documentaţiilor de urbanism privind zone şi staţiuni turistice şi a documentaţiilor tehnice privind construcţii din domeniul turismului de instituţia publică centrală responsabilă în domeniul turismului asupra documentaţiilor tehnice privind amplasamentul, conformarea şi funcţionalitatea construcţiilor noi cu destinaţie turistică sau pentru documentaţiile tehnice privind amplasamentul, conformarea şi funcţionalitatea construcţiilor existente în circuitul turistic supuse lucrărilor de modernizare, reamenajare, extinderi sau altor lucrări care modifică funcţia turistică a acestora sau în cazul construcţiilor existente ce urmează a fi modificate structural şi funcţional în scopul primirii unei funcţionalităţi cu profil turistic, după caz.
(2) Reclasificare unitate la un alt tip de structură şi/sau categorie de clasificare - în vederea preschimbării certificatului de clasificare emis pentru acelaşi operator economic, în situaţia reclasificării unităţii la un alt tip de structură şi/sau categorie de clasificare:
a) cerere standardizată, conform modelului prezentat în anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice;
b) memoriu justificativ de reclasificare;
c) fişă standardizată privind încadrarea nominală a spaţiilor de cazare pe categorii şi tipuri, conform anexei nr. 4 la prezentele norme metodologice, după caz;
d) fişă standardizată privind încadrarea şi organizarea spaţiilor în structurile de primire turistice cu funcţiuni de alimentaţie publică, conform anexei nr. 5 la prezentele norme metodologice, după caz;
e) certificatul de clasificare emis anterior însoţit de fişa anexă, în original.
f) dovada înregistrării contractelor de muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor (extras REVISAL - vizat pentru conformitate de semnatarul cererii standardizate prevăzute la lit. a) din prezentul alineat) a personalului minim necesar asigurării funcţionării structurii de primire turistice (conducere operativă, şef recepţie cazare şi/sau şef producţie şi servire pentru unităţile de alimentaţie publică, după caz) şi a documentelor care atestă pregătirea profesională a fiecăruia, conform anexei nr. 7 la prezentele norme metodologice, celelalte documente privind încadrarea cu personal calificat vor fi prezentate la data verificării la faţa locului a structurii de primire turistice supuse procedurii de clasificare;
(3) Schimbare titular al certificatului de clasificare - în cazul schimbării operatorului economic, titular al certificatului de clasificare, care desfăşoară activitate de cazare şi/sau alimentaţie publică prin intermediul structurii de primire turistice în cauză, documentaţia va cuprinde:
a) cerere standardizată, conform modelului prezentat în anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice;
b) certificat constatator (forma extinsă) emis de Oficiul Registrului Comerţului în baza Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului, cu modificările şi completările ulterioare, din care să rezulte activităţile autorizate a fi desfăşurate la punctul de lucru şi codul/codurile CAEN corespunzătoare, pentru structura de primire turistică respectivă, conform art. 15 din Legea nr. 359/2004. În cazul instituţiilor publice, organizaţiilor, asociaţiilor, fundaţiilor, cultelor religioase şi alte asemenea - copia documentului de înfiinţare (hotărâre de guvern, hotărâre instanţă etc.), copia documentului de înregistrare fiscală, statutul sau documentul care atestă posibilitatea desfăşurării activităţii de cazare şi/sau alimentaţie publică şi documentul din care să rezulte posibilitatea administrării (proprietate, comodat, închiriere sau alt drept de folosinţă) structurii(lor) de primire turistică(e) precum şi adresa unităţii(lor) respectivă(e);
c) fişă standardizată privind încadrarea nominală a spaţiilor de cazare pe categorii şi tipuri, conform anexei nr. 4 la prezentele norme metodologice, după caz;
d) fişă standardizată privind încadrarea şi organizarea spaţiilor în structurile de primire turistice cu funcţiuni de alimentaţie publică, conform anexei nr. 5 la prezentele norme metodologice, după caz;
e) dovada înregistrării contractelor de muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor (extras REVISAL - vizat pentru conformitate de semnatarul cererii standardizate prevăzute la lit. a) din prezentul alineat) a personalului minim necesar asigurării funcţionării structurii de primire turistice (conducere operativă, şef recepţie cazare şi/sau şef producţie şi servire pentru unităţile de alimentaţie publică, după caz) şi a documentelor care atestă pregătirea profesională a fiecăruia, conform anexei nr. 7 la prezentele norme metodologice, celelalte documente privind încadrarea cu personal calificat vor fi prezentate la data verificării la faţa locului a structurii de primire turistice supuse procedurii de clasificare;
(4) Schimbare denumire structură de primire turistică - în situaţia schimbării denumirii structurii de primire turistice, operatorul economic, titular al certificatului de clasificare, depune la sediul instituţiei publice centrale responsabile în domeniul turismului, o documentaţie cu următorul conţinut:
a) cerere de modificare a denumirii structurii de primire turistice în cauză, din care să rezulte noua denumire;
b) certificatul de clasificare şi fişa anexă emisă anterior - în original.
(5) Eliberare duplicat certificat de clasificare/fişă anexă - în vederea eliberării unui duplicat al certificatului de clasificare/fişei anexe, în cazul pierderii sau deteriorării/distrugerii acestora, operatorul economic, titular al certificatului de clasificare/fişei anexe, depune la sediul instituţiei publice centrale responsabile în domeniul turismului, o documentaţie cu următorul conţinut:
a) cerere privind eliberarea unui duplicat al certificatului de clasificare/fişei anexe;
b) anunţul din presă privind dovada publicării pierderii/distrugerii certificatului de clasificare/fişei anexe, declarate nule.
(6) Modificare fişă anexă - în vederea eliberării unei noi fişe anexe a certificatului de clasificare, în situaţia în care au intervenit modificări în structura spaţiilor cu funcţiuni de cazare şi/sau de alimentaţie publică, operatorul economic proprietar şi/sau administrator de structuri de primire turistice depune la sediul instituţiei publice centrale responsabile în domeniul turismului o documentaţie cu următorul conţinut:
a) cerere privind eliberarea unei noi fişe anexe;
b) fişă standardizată privind încadrarea nominală a spaţiilor de cazare pe categorii şi tipuri, conform anexei nr. 4 la prezentele norme metodologice sau fişa standardizată privind încadrarea şi organizarea spaţiilor în structurile de primire turistice cu funcţiuni de alimentaţie publică, conform anexei nr. 5 la prezentele norme metodologice, după caz;
c) fişa anexă eliberată anterior - în original;
d) memoriu justificativ de reclasificare, dacă este cazul.
ART. 5
Radiere certificat de clasificare - Operatorul economic, titular al certificatului de clasificare, în cazul încetării definitive a activităţii în structura de primire turistică, depune la sediul instituţiei publice centrale responsabile în domeniul turismului, o documentaţie cu următorul conţinut:
a) cerere privind radierea certificatului de clasificare;
b) certificatul de clasificare şi fişa anexă emisă anterior - în original.

Cap. III
Dispoziţii privind procedura de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare şi/sau alimentaţie publică

ART. 6
(1) Cererea solicitantului este analizată şi soluţionată în cel mai scurt termen, dar nu mai mult de 30 de zile calendaristice de la data depunerii acesteia însoţită de documentaţia completă;
(2) În cazul unei documentaţii incomplete, instituţia publică centrală responsabilă în domeniul turismului informează solicitantul, în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, printr-o notificare, cu privire la necesitatea transmiterii de documente suplimentare, precum şi cu privire la consecinţele asupra termenului de analizare a documentaţiei prevăzut la alin. (1);
(3) Dacă în termen de 6 luni de la data emiterii notificării, documentaţia prevăzută la alin. (2) nu este completată, aceasta se clasează.
ART. 7
Pentru situaţiile prevăzute la art. 4 alin. (3) şi art. 5, operatorul economic, titular al certificatului de clasificare, are obligaţia să anunţe în momentul în care încetează activitatea. Nerespectarea acestei obligaţii se sancţionează potrivit prevederilor din hotărâre.
ART. 8
Procedura de emitere a certificatelor de clasificare şi a fişelor anexe pentru structurile de primire turistice cu funcţiuni de cazare şi/sau alimentaţie publică, în cazul documentaţiilor întocmite conform prevederilor art. 4 alin. (1), (2) şi (3), este următoarea:
(1) Instituţia publică centrală responsabilă în domeniul turismului, prin personalul de specialitate, în termenul prevăzut la art. 6 alin. (1), verifică documentaţia depusă şi eliberează solicitantului o autorizaţie provizorie de funcţionare, conform modelului prezentat în anexa nr. 14 la prezentele norme metodologice, prin care se atestă că documentaţia este completă şi prin care se acordă operatorului economic dreptul de a funcţiona până la data verificării la faţa locului a structurii de primire turistice în cauză;
(2) În termen de 90 de zile de la data emiterii autorizaţiei provizorii, instituţia publică centrală responsabilă în domeniul turismului, are obligaţia de a verifica structura de primire turistică supusă procedurii de clasificare, prin delegarea personalului de specialitate cu atribuţii în acest sens, denumită în continuare "comisia";
(3) Comisia efectuează verificarea doar în prezenţa reprezentantului legal al operatorului economic, care are obligaţia să prezinte comisiei autorizaţia provizorie de funcţionare - în original. Constatările rezultate în urma verificării, se consemnează într-o notă de verificare - denumită în continuare "NOTĂ DE CLASIFICARE" întocmită în trei exemplare. Nota de clasificare va cuprinde tipul şi categoria de clasificare la care se încadrează efectiv structura de primire turistică, conform condiţiilor şi criteriilor prevăzute de prezentele norme metodologice.
(4) În situaţia în care la data verificării la faţa locului se constată deficienţe minore care pot fi remediate în regim de urgenţă, comisia poate acorda un termen scurt de remediere de maxim 7 zile lucrătoare, făcând menţiune în nota de clasificare cu privire la aceste aspecte. Operatorul economic are obligaţia ca după remedierea deficienţelor, fără să depăşească termenul acordat, să facă dovada remedierii deficienţelor prin transmiterea de documente justificative (cu titlu exemplificativ, fără a fi limitativ: facturi fiscale, fişe de inventar, note de intrare recepţie, proces-verbal de recepţie, extras REVISAL, contracte de prestări servicii etc.) la sediul instituţiei publice centrale responsabile în domeniul turismului. În acest caz, certificatul de clasificare se eliberează în termenul de 15 zile prevăzut de art. 4 alin. (8) din hotărâre. În cazul în care operatorul economic nu transmite documentele justificative în termenul acordat, certificatul de clasificare nu se eliberează, operatorul economic fiind notificat în acest sens. În notificare se va menţiona faptul că operatorul economic trebuie să reia întreaga procedură de clasificare precum şi faptul că nota de clasificare îşi încetează orice efecte.
(5) În cazul clădirilor cu valoare de patrimoniu, în funcţie de condiţiile concrete constatate în structura de primire turistică verificată se pot propune, în mod excepţional, derogări pentru caracteristicile constructive care constituie criterii obligatorii în vederea acordării categoriei de clasificare. Aceste derogări vor fi analizate sub aspectul oportunităţii şi aprobate de conducătorul instituţiei publice centrale responsabile în domeniul turismului, în baza unor documente justificative. Propunerea pentru derogare se consemnează în nota de clasificare şi se menţionează în mod distinct în fişa anexă a certificatului de clasificare;
(6) Structurile de primire turistice care la data verificării nu îndeplinesc cel puţin condiţiile şi criteriile pentru categoria minimă (cu excepţia celor prevăzute la art. 8 alin. (4) din prezentele norme metodologice) nu se clasifică şi în consecinţă, nu pot desfăşura activitate de cazare şi/sau alimentaţie publică. În acest caz, motivaţia neclasificării se consemnează în nota de clasificare. Autorizaţia provizorie de funcţionare îşi încetează valabilitatea, fiind reţinută de către comisie;
(7) În cazul în care la instituţia publică centrală responsabilă în domeniul turismului sunt înregistrate sesizări/reclamaţii cu privire la activitatea operatorului economic (administrator al unei structuri de primire turistice cu funcţiuni de cazare şi/sau alimentaţie publică) ce se află în procedură de clasificare iar la data înregistrării sesizării/reclamaţiei operatorul economic în cauză funcţionează în baza autorizaţiei provizorii de funcţionare, personalul de specialitate din cadrul instituţiei publice centrale responsabile în domeniul turismului soluţionează sesizarea/reclamaţia prin verificarea la faţa locului a aspectelor prezentate în cuprinsul sesizării/reclamaţiei odată cu finalizarea procedurii de clasificare, prin întocmirea notei de clasificare şi reţinerea autorizaţiei provizorii de funcţionare.
(8) Un exemplar al notei de clasificare se comunică solicitantului.
ART. 9
Procedura de emitere a certificatelor de clasificare şi a fişelor anexe pentru structurile de primire turistice cu funcţiuni de cazare şi/sau alimentaţie publică, în cazul documentaţiilor întocmite conform prevederilor art. 4 alin. (4) şi (5) precum şi procedura de emitere a unei noi fişe anexe, în cazul documentaţiilor întocmite conform prevederilor art. 4 alin. (6), este următoarea:
(1) Pentru documentaţia întocmită potrivit art. 4 alin. (4) instituţia publică centrală responsabilă în domeniul turismului, prin personalul de specialitate, în termenul prevăzut la art. 6, verifică documentaţia depusă şi eliberează solicitantului un nou certificat de clasificare cu noua denumire a structurii de primire turistice în cauză.
(2) Pentru documentaţia întocmită potrivit art. 4 alin. (5) instituţia publică centrală responsabilă în domeniul turismului, prin personalul de specialitate, în termenul prevăzut la art. 6, verifică documentaţia depusă şi eliberează solicitantului un nou certificat de clasificare şi/sau o nouă fişă anexă, cu menţiunea "DUPLICAT".
(3) În situaţia în care au intervenit modificări în structura spaţiilor cu funcţiuni de cazare şi/sau de alimentaţie publică, în baza documentaţiei prevăzute la art. 4 alin. (6) instituţia publică centrală responsabilă în domeniul turismului, prin personalul de specialitate, în termenul prevăzut la art. 6, verifică documentaţia depusă şi eliberează solicitantului o nouă fişă anexă, conform solicitării operatorului economic.
(4) Dacă în noua structură a spaţiilor cu funcţiuni de cazare, prevăzută la art. 9 alin. (3), există şi spaţii clasificate la o categorie de clasificare imediat superioară, operatorul economic menţionează printr-un memoriu justificativ de reclasificare, criteriile minime obligatorii privind suprafaţa şi dotările în spaţiile respective efectiv îndeplinite, comparativ cu gradul de confort (categoria) înscris în certificatul de clasificare.
ART. 10
La documentaţiile întocmite conform prevederilor art. 4 şi art. 5 sau pentru îndeplinirea procedurii de clasificare prevăzute la art. 8 şi art. 9, instituţia publică centrală responsabilă în domeniul turismului, în cazul în care consideră necesar, poate solicita operatorului economic şi alte documente suplimentare justificative sau poate dispune verificări la faţa locului, prin personalul de specialitate, a condiţiilor şi criteriilor îndeplinite.
ART. 11
După îndeplinirea procedurii privind verificarea documentaţiei depuse de operatorul economic, verificarea la faţa locului a structurii de primire turistice şi întocmirea notei de clasificare, în termen de 15 zile de la data întocmirii notei, instituţia publică centrală responsabilă în domeniul turismului emite certificatul de clasificare însoţit de fişa privind încadrarea nominală a spaţiilor de cazare pe categorii şi tipuri sau de fişa privind încadrarea şi organizarea spaţiilor în structurile de primire turistice cu funcţiuni de alimentaţie publică - după caz, conform machetelor prezentate în anexele nr. 9, 9.1 şi 9.2 la prezentele norme metodologice sau emite o notificare în cazul în care condiţiile de clasificare prevăzute la art. 8 alin. (4) nu sunt îndeplinite în termenele acordate.
ART. 12
Obligaţia intrării în posesie a autorizaţiei provizorii de funcţionare şi/sau a certificatului de clasificare în format original revine exclusiv operatorului economic titular şi se eliberează doar la cererea solicitantului, în varianta agreată de acesta, după cum urmează:
a) de la sediul/sediile instituţiei publice centrale responsabile în domeniul turismului, reprezentantului legal sau prin delegarea scrisă a unui alt reprezentant al operatorului economic solicitant;
b) prin servicii de curier rapid naţional sau prin alte servicii poştale, la adresa de destinaţie indicată de solicitant, cu plata ramburs.

Cap. IV
Condiţii generale de funcţionare în structurile de primire turistice cu funcţiuni de cazare şi/sau alimentaţie publică, după caz

ART. 13
(1) Operatorul economic proprietar şi/sau administrator de structuri de primire turistice cu funcţiuni de cazare şi/sau alimentaţie publică are următoarele obligaţii:
a) să asigure buna întreţinere şi funcţionalitate a dotărilor pe toată perioada de funcţionare inclusiv prin amenajarea şi întreţinerea spaţiilor verzi, a zonelor de agrement, terenurilor ambientale şi altor dotări exterioare (anexe) aflate în administrare, proprietate, concesiune, închiriere, comodat sau alt drept de folosinţă, după caz, acestea făcând parte integrantă a structurii de primire turistice;
b) să afişeze la recepţie sau în holul de primire - după caz, tarifele maximale de recepţie practicate, stabilite pentru structura de primire turistică de cazare. În situaţia în care în aceeaşi structură de primire turistică există spaţii de cazare clasificate la o altă categorie decât cea înscrisă în fişa anexă a certificatului de clasificare, acestea se vor afişa distinct împreună cu tarifele aferente;
c) să asigure în permanenţă apă caldă şi rece la grupurile sanitare din cadrul structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare şi alimentaţie publică.
d) să asigure în spaţiile de cazare ocupate, în spaţiile de servire şi în cele comune, o temperatură minimă de 21 grade C iar pentru structurile de primire turistice în care dotarea cu sistem de climatizare/aer condiţionat este obligatorie, o temperatură maximă de 25 grade C;
e) să asigure personal calificat, conform specificaţiilor din anexa nr. 7 la prezentele norme metodologice. Personalul de servire din structurile de primire turistice va purta îmbrăcăminte specifică stabilită de operatorul economic în cauză, diferenţiat în funcţie de condiţiile de desfăşurare a activităţii şi ecuson cuprinzând cel puţin prenumele şi funcţia, iar restul personalului va purta echipament de lucru specific activităţii;
f) să asigure condiţiile necesare astfel încât turiştii să nu fie deranjaţi de zgomotele produse de instalaţiile tehnice ale clădirii sau de alţi factori de poluare;
g) să asigure spaţii de cazare cu lumină naturală directă şi aerisire;
h) să nu amplaseze spaţii de cazare la subsolul clădirilor;
i) să expună la loc vizibil, în exteriorul clădirii: denumirea, tipul şi însemnele privind categoria de clasificare a structurii de primire turistice;
j) să expună vizibil şi în mod lizibil în recepţie, în holul structurilor de primire turistice care nu dispun de recepţie şi în spaţiul de la intrare în saloanele de servire a mesei, certificatul de clasificare şi fişa anexă a acestuia sau autorizaţia provizorie de funcţionare, în copie, numărul de telefon "TEL VERDE - 0800868282" al instituţiei publice centrale responsabile în domeniul turismului, pentru a fi cunoscute de turişti;
k) să furnizeze informaţii reale cu privire la denumirea, tipul, categoria de clasificare şi serviciile prestate, în toate materialele de promovare, conform autorizaţiei provizorii de funcţionare sau certificatului de clasificare obţinut;
l) să păstreze în permanenţă, în original, în structura de primire turistică în cauză, autorizaţia provizorie de funcţionare sau certificatul de clasificare şi fişa anexă a acestuia;
m) să asigure o gamă diversificată de servicii suplimentare, fără plată sau cu plată separat, conform listei orientative prezentate în anexa nr. 1.1.1 astfel:

1. la unităţile de 4 şi 5 stele/margarete - cel puţin 15 servicii;
2. la unităţile de 3 stele/margarete - cel puţin 12 servicii;
3. la unităţile de 2 stele/margarete - cel puţin 8 servicii;
4. la unităţile de 1 stea/margaretă - cel puţin 5 servicii;

n) să asigure în spaţiile de cazare materiale scrise, realizate estetic şi tipărite în limba română şi în cel puţin două limbi de circulaţie internaţională (la categoria 3, 4 şi 5 stele/margarete) respectiv o limbă de circulaţie internaţională (la categoria 1 şi 2 stele/margarete), cuprinzând informaţii utile pentru turişti cu privire la:
- instrucţiuni de folosire a telefonului, după caz;
- tarifele interne şi internaţionale pentru convorbiri telefonice;
- lista cuprinzând serviciile suplimentare oferite şi tarifele pentru cele cu plată, cu indicarea modalităţilor de solicitare a serviciului în cameră;
- lista de preţuri cu preparatele room-service;
- lista cuprinzând preţurile produselor din minibar, după caz;
- instrucţiuni de folosire TV, instalaţie aer condiţionat/climatizare după caz;
- informaţii turistice privind zona sau localitatea;
- orice alte informaţii ce ar putea face agreabil sejurul turistului;
La hotelurile de 4 şi 5 stele, materialele vor fi prezentate în mape personalizate, în fiecare spaţiu de cazare sau prin afişare cu mijloace electronice (prin intermediul sistemului TV cu circuit închis);
o) să asigure păstrarea ordinii, liniştii publice, moralităţii şi să respecte normele legale în vigoare privind siguranţa şi securitatea turiştilor din structurile de primire turistice;
p) să asigure conectarea la sistemul integrat de evidenţă a turiştilor, în termen de 60 zile de la implementarea şi operaţionalizarea acestuia;
q) să afişeze vizibil în camerele de baie, în cel puţin două limbi de circulaţie internaţională, mesajul "Pro Natura" - conform modelului prezentat în anexa nr. 13 la prezentele norme metodologice, referitor la opţiunea fiecărui oaspete asupra duratei de utilizare a aceloraşi lenjerii şi prosoape;
r) să deţină exclusiv pentru orice structură de primire turistică cu funcţiuni de cazare (cu excepţia apartamentelor şi camerelor de închiriat) sau pentru structura de primire turistică cu funcţiuni de alimentaţie publică clasificată la o categorie de 3, 4 sau 5 stele pe care o are în proprietate şi/sau administrare, minim o adresă de e-mail şi un site web pe care să fie afişate datele sale de identificare, adresa şi numărul certificatului de clasificare;
(2) Obţinerea autorizaţiei provizorii de funcţionare sau a certificatului de clasificare, nu exonerează operatorul economic de respectarea prevederilor Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv, de obţinerea autorizaţiilor: sanitară, sanitar-veterinară, de securitate la incendiu, mediu şi protecţia muncii, după caz.
ART. 14
(1) Conform prezentelor norme metodologice, în România pot funcţiona următoarele tipuri de structuri de primire turistice cu funcţiuni de cazare, clasificate astfel:
a) hotel de 5, 4, 3, 2, 1 stele;
b) hotel-apartament de 5, 4, 3, 2 stele;
c) motel de 3, 2, 1 stele;
d) hostel de 3, 2, 1 stele
e) vilă turistică de 5, 4, 3, 2, 1 stele;
f) bungalow de 3, 2, 1 stele;
g) cabană turistică de 3, 2, 1 stele;
h) sat de vacanţă de 3, 2 stele;
i) camping, popas turistic, căsuţe tip camping, de 4, 3, 2, 1 stele;
j) pensiune turistică şi pensiune agroturistică de 5, 4, 3, 2, 1 margarete;
k) apartamente sau camere de închiriat de 3, 2, 1 stele;
l) structuri de primire cu funcţiuni de cazare pe pontoane plutitoare, nave maritime şi fluviale de 5, 4, 3, 2, 1 stele.
(2) În cadrul tipurilor de structuri de primire turistice cu funcţiuni de cazare prevăzute la alin. (1), poate exista următoarea structură a spaţiilor de cazare:
a) cameră cu pat individual (un loc): reprezintă spaţiul destinat folosirii de către o singură persoană. Lăţimea patului individual este de minimum 90 cm.
b) cameră cu pat matrimonial (un loc sau două locuri): reprezintă spaţiul destinat folosirii de către o persoană (la cameră cu un loc) sau două persoane (la cameră cu două locuri). Lăţimea patului matrimonial este de minimum 140 cm;
c) cameră cu pat dublu (două locuri): reprezintă spaţiul destinat folosirii de către două persoane. Lăţimea patului dublu este de minimum 160 cm;
d) cameră cu două paturi individuale (două locuri);
e) cameră cu trei paturi individuale (trei locuri);
f) cameră cu patru paturi individuale (patru locuri);
g) camere comune - cu mai mult de patru paturi individuale;
h) cameră cu priciuri: reprezentând spaţiul destinat utilizării de către mai multe persoane. Priciul reprezintă o platformă din lemn sau din alte materiale pe care se asigură un spaţiu de 100 cm lăţime pentru fiecare turist;
i) garsonieră: reprezintă spaţiul compus din dormitor pentru două persoane, salon şi grup sanitar propriu. Dormitorul poate fi despărţit de salon şi printr-un glasvand sau alte mijloace care permit o delimitare estetică;
j) apartament: reprezintă spaţiul compus din unul sau mai multe dormitoare (maximum 5 dormitoare), salon (cameră de zi), vestibul şi echipare sanitară proprie. La categoria de clasificare 5 stele/margarete există un grup sanitar pentru fiecare două locuri, iar la categoria de clasificare 4 stele/margarete, precum şi la restul categoriilor, există minimum un grup sanitar la 4 locuri.
k) suită: este ansamblul alcătuit din două camere, care pot funcţiona împreună sau separat, cu condiţia respectării obligaţiilor privind amplasarea grupurilor sanitare aferente acestora (comun sau propriu) în funcţie de categoria de clasificare la care sunt încadrate cele 2 camere.
l) duplex: reprezintă ansamblul alcătuit din două spaţii distincte legate printr-o scară interioară, unul cu destinaţia de cameră de zi, având în componenţă şi grup sanitar, precum şi un spaţiu de dormit, situat la etaj.
m) pat suplimentar: reprezintă patul individual (pliant, fotoliu extensibil sau cu alt mecanism asemănător - uşor demontabil) care se instalează exclusiv la solicitarea turistului sau la solicitarea agenţiei de turism şi doar pentru perioada sejurului pentru care a fost solicitat.
(3) Lungimea patului din spaţiile de cazare prevăzute la alin. (2) va fi de minimum 200 cm în cazul structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare de 3, 4 şi 5 stele/margarete şi de minimum 190 cm în cazul structurilor de 1 şi 2 stele/margarete. Se exceptează patul suplimentar ale cărui dimensiuni pot fi mai mici.
ART. 15
Activităţile desfăşurate în cadrul structurilor de primire turistice (cazare, alimentaţie, agrement, tratament, comerţ etc.) constituie un tot unitar, fiind părţi componente ale produsului turistic, care impune asigurarea corelaţiei dintre categoria structurii de primire şi calitatea celorlalte servicii.
ART. 16
(1) Structurile de primire turistice cu funcţiuni de cazare pot avea în componenţă spaţii de cazare clasificate la cel mult două categorii, cu condiţia ca diferenţa dintre aceste categorii să fie de cel mult o stea/margaretă. Categoria de clasificare a structurii de primire turistice este dată de cea la care sunt încadrate majoritatea spaţiilor de cazare din incinta acesteia, dar nu mai puţin de 65% din totalul spaţiilor de cazare. În situaţia în care nu este întrunit acest procent minim de 65%, structura de primire turistică va fi clasificată la categoria inferioară.
(2) În situaţia prevăzută la alin. (1) din prezentul articol, operatorul economic - prin decizia administratorului (reprezentant legal), poate valorifica spaţiile de cazare clasificate la categoria superioară (prevăzute în fişa anexă) fără a aduce atingere dotărilor şi calităţii serviciilor prestate în acestea, la categoria inferioară (prevăzută în fişa anexă) cu tariful corespunzător categoriei inferioare. Această decizie poate fi luată numai în cazul în care spaţiile de cazare clasificate la categoria inferioară sunt insuficiente pentru cazarea unui grup organizat de turişti şi trebuie dovedită cu documente justificative.
ART. 17
Nu se admite organizarea unor activităţi de jocuri distractive sau de noroc în holurile unităţilor. Asemenea activităţi pot fi organizate doar în spaţii distincte.
ART. 18
La structurile de primire turistice cu funcţiuni de cazare, accesul în camerele de dormit şi la grupurile sanitare se face direct, fără a se trece prin alte camere folosite pentru dormit.
ART. 19
La hoteluri, hoteluri-apartament, moteluri, vile turistice, apartamente sau camere de închiriat precum şi la navele maritime şi fluviale de 3, 4 şi 5 stele nu sunt admise paturi suprapuse în spaţiile de cazare, cu excepţia patului suplimentar montat provizoriu (la cerere) în condiţii de siguranţă.
ART. 20
Pentru structurile de primire turistice cu funcţiuni de cazare clasificate la categoriile de 4 şi 5 stele se utilizează lenjerie din materiale de calitate superioară.
ART. 21
Pentru toate tipurile şi categoriile de structuri de primire turistice cu funcţiuni de cazare se utilizează lenjerii de pat şi prosoape de culoare albă, rezistente la procesele termice/chimice de spălare şi sterilizare, care se schimbă în mod obligatoriu la eliberarea camerei, iar pentru sejururile mai lungi, conform specificaţiilor din tabel sau ori de câte ori este nevoie, conform prevederilor art. 13 lit. (q):
___________________________________________________________
| Categoria unităţii | Lenjeria | Prosoapele | Halatele |
|________________________|__________|____________|__________|
| 5 şi 4 stele/margarete | 2 zile | 2 zile | 3 zile |
|________________________|__________|____________|__________|
| 3 stele/margarete | 3 zile | 2 zile | - |
|________________________|__________|____________|__________|
| 2 stele/margarete şi | 4 zile | 3 zile | - |
| 1 stea/margaretă | | | |
|________________________|__________|____________|__________|

ART. 22
Definiţiile, criteriile minime obligatorii, criteriile suplimentare şi lista serviciilor suplimentare pentru structurile de primire turistice cu funcţiuni de cazare sunt cuprinse în anexele nr. 1, 1.1, 1.1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.5.1, 1.6, 1.7, 1.8 la prezentele norme metodologice.
ART. 23
(1) Conform prezentelor norme metodologice, în România pot funcţiona următoarele tipuri de structuri de primire turistice cu funcţiuni de alimentaţie publică:
____________________________________________________________
|Nr. | Tipul de unitate | Categoria de |
|crt.| | clasificare |
| | | (stele) |
| | |___________________|
| | | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|____|___________________________________|___|___|___|___|___|
| 1.| Profil restaurant: |
|____|_______________________________________________________|
| | 1.1. Clasic | x | x | x | x | x |
| |___________________________________|___|___|___|___|___|
| | 1.2. Specializat |
| |_______________________________________________________|
| | 1.2.1. Pescăresc | x | x | x | x | - |
| |___________________________________|___|___|___|___|___|
| | 1.2.2. Vânătoresc | x | x | x | x | - |
| |___________________________________|___|___|___|___|___|
| | 1.2.3. Rotiserie | - | x | x | x | x |
| |___________________________________|___|___|___|___|___|
| | 1.2.4. Zahana | - | x | x | x | x |
| |___________________________________|___|___|___|___|___|
| | 1.2.5. Dietetic | - | x | x | x | x |
| |___________________________________|___|___|___|___|___|
| | 1.2.6. Lacto-vegetarian | - | x | x | x | x |
| |___________________________________|___|___|___|___|___|
| | 1.2.7. Familial/pensiune | - | x | x | x | x |
| |___________________________________|___|___|___|___|___|
| | 1.3. Cu specific |
| |_______________________________________________________|
| | 1.3.1. Cramă | x | x | x | x | - |
| |___________________________________|___|___|___|___|___|
| | 1.3.2. Cu specific local | x | x | x | x | - |
| |___________________________________|___|___|___|___|___|
| | 1.3.3. Cu specific naţional | x | x | x | x | - |
|____|___________________________________|___|___|___|___|___|
| | 1.4. Cu program artistic | x | x | x | - | - |
| |___________________________________|___|___|___|___|___|
| | 1.5. Braserie sau Bistrou | x | x | x | x | x |
| |___________________________________|___|___|___|___|___|
| | 1.6. Berărie | - | - | x | x | x |
| |___________________________________|___|___|___|___|___|
| | 1.7. Grădină de vară | x | x | x | x | x |
|____|___________________________________|___|___|___|___|___|
| | 1.8. Terasă | x | x | x | x | x |
|____|___________________________________|___|___|___|___|___|
| 2.| Profil bar: |
|____|_______________________________________________________|
| | 2.1. Bar de noapte | x | x | - | - | - |
| |___________________________________|___|___|___|___|___|
| | 2.2. Bar de zi | x | x | x | x | x |
| |___________________________________|___|___|___|___|___|
| | 2.3. Café-bar sau Cafenea | x | x | x | x | x |
| |___________________________________|___|___|___|___|___|
| | 2.4. Club sau Disco-bar | x | x | x | x | - |
| |___________________________________|___|___|___|___|___|
| | 2.5. Bufet-bar | - | - | x | x | x |
|____|___________________________________|___|___|___|___|___|
| 3.| Profil fast-food: |
|____|_______________________________________________________|
| | 3.1. Restaurant-autoservire | - | - | x | x | x |
| |___________________________________|___|___|___|___|___|
| | 3.2. Bufet tip expres | - | - | x | x | x |
| |___________________________________|___|___|___|___|___|
| | 3.3. Pizzerie | - | - | x | x | x |
| |___________________________________|___|___|___|___|___|
| | 3.4. Snack-bar | - | - | x | x | x |
|____|___________________________________|___|___|___|___|___|
| 4.| Cofetărie | x | x | x | x | - |
|____|___________________________________|___|___|___|___|___|
| 5.| Patiserie, plăcintărie, simigerie | x | x | x | x | - |
|____|___________________________________|___|___|___|___|___|

ART. 24
Introducerea în circuitul turistic şi implicit obţinerea certificatelor de clasificare este obligatorie pentru structurile de primire turistice cu funcţiuni de alimentaţie publică, astfel cum sunt definite de Ordonanţa nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România, cu modificările şi completările ulterioare şi de prezentele norme metodologice.
ART. 25
Introducerea în circuitul turistic şi implicit obţinerea certificatelor de clasificare este facultativă pentru unităţile de alimentaţie publică, altele decât cele prevăzute la art. 24.
ART. 26
Definiţiile şi criteriile minime obligatorii pentru structurile de primire turistice cu funcţiuni de alimentaţie publică sunt cuprinse în anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice.

Cap. V
Dispoziţii privind procedura de retragere şi restituire a certificatului de clasificare pentru structurile de primire turistice cu funcţiuni de cazare şi/sau alimentaţie publică

ART. 27
Instituţia publică centrală responsabilă în domeniul turismului verifică periodic starea şi funcţionalitatea dotărilor, calitatea serviciilor prestate, respectarea normelor de igienă şi a celorlalte criterii care au stat la baza clasificării unităţii. Nerespectarea acestora constituie contravenţie şi se sancţionează potrivit prevederilor art. 16 din hotărâre, precum şi cu măsuri de retragere a certificatului de clasificare sau declasificare sau a autorizaţiei provizorii de funcţionare, după caz.
ART. 28
(1) Certificatul de clasificare se poate retrage de către personalul de specialitate din cadrul instituţiei publice centrale responsabile în domeniul turismului, în cazul în care se constată săvârşirea contravenţiei prevăzute la art. 15 lit. d) din Hotărârea Guvernului nr. 1267/2010, cu modificările şi completările ulterioare, conform prevederilor art. 9 alin. (1) din hotărâre, sau se poate dispune remedierea deficienţelor în cel mai scurt termen. Termenul se apreciază în funcţie de complexitatea remedierii deficienţelor şi nu poate fi mai mare de 90 de zile calendaristice.
(2) În situaţia în care condiţiile şi criteriile minime obligatorii specifice pentru tipul şi categoria de clasificare înscrise în certificatul de clasificare nu pot fi remediate, personalul de specialitate din cadrul instituţiei publice centrale responsabile în domeniul turismului dispune prin actul de control, retragerea certificatului de clasificare însoţit de fişa anexă şi reîncadrarea unităţii şi/sau a spaţiilor de cazare la tipul şi/sau categoria de clasificare efectiv îndeplinite, după caz. În baza procesului-verbal însoţit de certificatul de clasificare şi/sau anexa acestuia în original, se emite noul certificat de clasificare şi/sau fişa anexă, la tipul şi/sau categoria de clasificare precizate în cuprinsul procesului-verbal.
ART. 29
(1) În situaţia în care deficienţele au fost remediate după retragerea certificatului de clasificare, operatorul economic solicită reluarea activităţii de cazare şi/sau alimentaţie publică printr-o cerere scrisă.
(2) Restituirea certificatului de clasificare retras se face după ce personalul de specialitate din cadrul instituţiei publice centrale responsabile în domeniul turismului, verifică remedierea deficienţelor constatate. Verificările se consemnează într-o notă de constatare, întocmită în trei exemplare, dintre care un exemplar se înmânează operatorului economic iar în cazul în care se constată remedierea în totalitate a deficienţelor semnalate, se procedează la restituirea efectivă a certificatului de clasificare retras.

Cap. VI
Dispoziţii generale privind condiţiile şi criteriile pentru eliberarea, şi radierea licenţei de turism/anexei licenţei de turism

ART. 30
Licenţierea agenţiilor de turism se face, potrivit prevederilor din hotărâre şi a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România, aprobată şi modificată prin Legea nr. 755/2001 cu modificările şi completările ulterioare, de către instituţia publică centrală responsabilă în domeniul turismului, instituţie abilitată să desfăşoare activităţi de autorizare în domeniul turismului.
ART. 31
(1) Criteriile minime obligatorii de funcţionare pentru agenţia de turism de tip touroperatoare sau detailistă sau pentru filiala/sucursala/sediul secundar/reprezentanţa acesteia, sunt prevăzute în anexa nr. 8 la prezentele norme metodologice.
(2) Obligaţia prevăzută la art. 13 alin. (2) litera b) din hotărâre, cu privire la înscrierea numărului poliţei de asigurare se consideră îndeplinită, dacă operatorul economic specifică pe documentele emise şi materialele de promovare următoarea sintagmă: "Poliţa valabilă de asigurare este afişată pe pagina web a agenţiei de turism ..." (cu indicarea adresei web: http://www.........http://www.........)
ART. 32
Licenţa de turism şi/sau anexa licenţei de turism se eliberează la solicitarea operatorului economic, în baza documentaţiei complete.
ART. 33
(1) Pentru operatorul economic stabilit în unul din statele membre ale Uniunii Europene sau Spaţiului Economic European şi autorizat să desfăşoare activitatea specifică agenţiilor de turism în statul membru de origine, obţinerea licenţei de turism nu este necesară în cazul prestării de servicii turistice specifice agenţiilor de turism în regim transfrontalier.
(2) Operatorul economic prevăzut la alin. (1) desfăşoară activitatea în baza autorizaţiei/licenţei sau documentelor echivalente emise de statul membru de origine, informând în acest sens instituţia publică centrală responsabilă în domeniul turismului privind iniţierea desfăşurării de activităţi specifice agenţiilor de turism pe teritoriul României prin formularul prevăzut în anexa nr. 15 la prezentele norme metodologice.
(3) Formularul de informare se reînnoieşte imediat, în cazul în care au apărut modificări asupra datelor înscrise în aceasta sau în documentele anexate acesteia.
(4) Instituţia publică centrală responsabilă în domeniul turismului ţine evidenţa operatorilor economici care prestează servicii turistice specifice agenţiilor de turism în regim transfrontalier într-un registru special.
ART. 34
(1) Persoana care asigură conducerea operativă a unei agenţii de turism trebuie să fie angajată cu contract individual de muncă cu normă întreagă, înregistrat în registrul de evidenţă a salariaţilor şi să deţină cel puţin unul dintre următoarele documente: certificat de absolvire a unui curs de formare managerială în domeniu, organizat de un furnizor de formare profesională autorizat, diplomă de licenţă/masterat/doctorat privind absolvirea de cursuri universitare/postuniversitare în domeniul turismului sau brevet de turism specific funcţiei.
(2) În cazul filialei/sucursalei/sediului secundar/reprezentanţei agenţiei de turism, este suficient ca persoana care asigură conducerea operativă a acesteia să fie numită responsabil împuternicit de către operatorul economic, printr-un document oficial (ordin intern/mandat/împuternicire/decizie/procură specială de reprezentare) şi să fie calificată cel puţin ca agent de turism-ghid, atestat prin certificat de absolvire a unui curs de calificare organizat de către un furnizor de formare profesională autorizat sau să deţină certificat de competenţe profesionale pentru ocupaţia/calificarea agent de turism emis de un centru de evaluare şi certificare acreditat/autorizat.
(3) În situaţia în care încetează contractul de muncă încheiat între operatorul economic şi persoana care asigură conducerea operativă a agenţiei de turism sau a filialei/sucursalei/sediului secundar/reprezentanţei agenţiei de turism, înlocuirea acestei persoane se va face în termen de maxim 30 de zile notificând instituţia publică centrală responsabilă în domeniul turismului asupra producerii modificării (substituirii).
ART. 35
Documentaţia necesară pentru eliberarea licenţei de turism şi/sau anexei licenţei de turism:
(1) Eliberare licenţă de turism - Operatorul economic solicită instituţiei publice centrale responsabile în domeniul turismului eliberarea licenţei de turism înainte de începerea desfăşurării activităţii de organizare, ofertare, comercializare a serviciilor şi/sau a pachetelor de servicii turistice (în funcţie de tipul agenţiei de turism) în baza unei documentaţii cu următorul conţinut:
a) declaraţie standardizată dată pe propria răspundere conform modelului prezentat în anexa nr. 6 la prezentele norme metodologice;
b) certificat constatator (forma extinsă) emis de Oficiul Registrului Comerţului în baza Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului, cu modificările şi completările ulterioare, din care să rezulte activităţile autorizate a fi desfăşurate la punctul de lucru şi codul/codurile CAEN corespunzătoare, pentru tipul agenţiei de turism respective, conform art. 15 din Legea nr. 359/2004;
c) copia poliţei valabile de asigurare privind asigurarea rambursării cheltuielilor de repatriere şi/sau a sumelor achitate de turişti pentru achiziţionarea serviciilor/pachetelor de servicii turistice, în cazul insolvabilităţii sau a falimentului agenţiei de turism;
d) copia contractului care atestă dreptul de proprietate/alt drept real sau de folosinţă asupra spaţiului în care se desfăşoară activitatea agenţiei de turism;
e) certificat de cazier fiscal aparţinând operatorului economic solicitant - persoană juridică, precum şi asociaţilor/acţionarilor, unic sau majoritar, după caz, managerului/administratorului agenţiei de turism din care să rezulte că nu a săvârşit fapte sancţionate de legile financiare, vamale şi cele care privesc disciplina financiară;
f) dovada înregistrării contractului de muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor (extras REVISAL - vizat pentru conformitate de semnatarul declaraţiei standardizate prevăzute la lit. a) din prezentul alineat) însoţită de documentul care atestă pregătirea profesională a persoanei care asigură conducerea operativă a agenţiei de turism.
(2) Eliberare a anexei licenţei de turism - În vederea eliberării anexei licenţei de turism pentru filiala/sucursala/reprezentanţa/sediul secundar al acesteia, operatorul economic depune la sediul instituţiei publice centrale responsabile în domeniul turismului o documentaţie cu următorul conţinut:
a) declaraţie standardizată dată pe propria răspundere conform modelului prezentat în anexa nr. 6 la prezentele norme metodologice;
b) certificat constatator (forma extinsă) emis de Oficiul Registrului Comerţului în baza Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului, cu modificările şi completările ulterioare, din care să rezulte activităţile autorizate a fi desfăşurate la punctul de lucru şi codul/codurile CAEN corespunzătoare, pentru tipul agenţiei de turism respective, conform art. 15 din Legea nr. 359/2004;
c) copia poliţei valabile de asigurare privind asigurarea rambursării cheltuielilor de repatriere şi/sau a sumelor achitate de turişti pentru achiziţionarea serviciilor/pachetelor de servicii turistice, în cazul insolvabilităţii sau a falimentului agenţiei de turism;
d) copia contractului care atestă dreptul de proprietate/alt drept real sau de folosinţă asupra spaţiului în care se desfăşoară activitatea agenţiei de turism;
e) dovada înregistrării contractului de muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor (extras REVISAL - vizat pentru conformitate de semnatarul declaraţiei standardizate prevăzute la lit. a) din prezentul alineat) însoţit de documentul care atestă pregătirea profesională a persoanei care asigură conducerea operativă a filialei agenţiei de turism;
f) copia licenţei de turism.
(3) Schimbare sediu al agenţiei de turism sau schimbare sediu pentru filiala/sucursala/reprezentanţa/sediul secundar al acesteia: - În vederea eliberării licenţei de turism sau a anexei licenţei de turism pentru filiala/sucursala/sediul secundar/reprezentanţa acesteia, în situaţia schimbării sediului, operatorul economic transmite instituţiei publice centrale responsabile în domeniul turismului o documentaţie cu următorul conţinut:
a) cerere de modificare a sediului agenţiei de turism în cauză, cu menţiunea adresei noului sediu sau punct de lucru;
b) licenţa de turism sau după caz, anexa licenţei de turism - în original;
c) certificat constatator (forma extinsă) emis de Oficiul Registrului Comerţului în baza Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului, cu modificările şi completările ulterioare, din care să rezulte activităţile autorizate a fi desfăşurate la noul sediu sau punct de lucru şi codul/codurile CAEN corespunzătoare, pentru tipul agenţiei de turism respective, conform art. 15 din Legea nr. 359/2004;
d) copia contractului care atestă dreptul de proprietate/alt drept real sau de folosinţă asupra spaţiului în care se desfăşoară activitatea agenţiei de turism;
e) copia poliţei valabile de asigurare privind asigurarea rambursării cheltuielilor de repatriere şi/sau a sumelor achitate de turişti pentru achiziţionarea serviciilor/pachetelor de servicii turistice, în cazul insolvabilităţii sau a falimentului agenţiei de turism.
(4) Schimbare denumire agenţie de turism - În vederea eliberării licenţei de turism şi după caz a anexei licenţei de turism pentru filiala/sucursala/sediul secundar/reprezentanţa acesteia, în situaţia schimbării denumirii agenţiei de turism, operatorul economic va depune la sediul instituţiei publice centrale responsabile în domeniul turismului, următoarea documentaţie:
a) cerere de modificare a denumirii agenţiei de turism în cauză, din care să rezulte noua denumire;
b) licenţa de turism şi după caz, anexa/anexele licenţei de turism - în original;
c) copia poliţei valabile de asigurare privind asigurarea rambursării cheltuielilor de repatriere şi/sau a sumelor achitate de turişti pentru achiziţionarea serviciilor/pachetelor de servicii turistice, în cazul insolvabilităţii sau a falimentului agenţiei de turism.
(5) Schimbare titular al licenţei de turism - În cazul schimbării operatorului economic, titular al licenţei de turism, care desfăşoară activităţi de organizare, ofertare, comercializare a serviciilor şi/sau a pachetelor de servicii turistice (în funcţie de tipul agenţiei de turism), documentaţia va cuprinde:
a) declaraţie standardizată dată pe propria răspundere de către noul titular al licenţei de turism, conform modelului prezentat în anexa nr. 6 la prezentele norme metodologice. Declaraţia se completează şi pentru fiecare filială/sucursală/sediu secundar/reprezentanţă, în cazul în care acestea există;
b) certificat constatator (forma extinsă) emis de Oficiul Registrului Comerţului în baza Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului, cu modificările şi completările ulterioare, din care să rezulte activităţile autorizate a fi desfăşurate la punctul de lucru şi codul/codurile CAEN corespunzătoare, pentru tipul agenţiei de turism respective, conform art. 15 din Legea nr. 359/2004;
c) copia poliţei valabile de asigurare privind asigurarea rambursării cheltuielilor de repatriere şi/sau a sumelor achitate de turişti pentru achiziţionarea serviciilor/pachetelor de servicii turistice, în cazul insolvabilităţii sau a falimentului agenţiei de turism, emisă noului titular;
d) copia contractului care atestă dreptul de proprietate/alt drept real sau de folosinţă asupra spaţiului în care se desfăşoară activitatea agenţiei de turism;
e) certificat de cazier fiscal aparţinând operatorului economic solicitant - persoană juridică, precum şi asociaţilor/acţionarilor, unic sau majoritar, după caz, managerului/administratorului agenţiei de turism din care să rezulte că nu a săvârşit fapte sancţionate de legile financiare, vamale şi cele care privesc disciplina financiară;
f) licenţa de turism şi după caz, anexa/anexele licenţei de turism - în original, emise anterior;
g) dovada înregistrării contractului de muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor (extras REVISAL - vizat pentru conformitate de semnatarul declaraţiei standardizate prevăzute la lit. a) din prezentul alineat) însoţit de documentul care atestă pregătirea profesională a persoanei care asigură conducerea operativă a agenţiei de turism.
(6) Eliberare duplicat licenţă de turism/anexă a licenţei de turism - În vederea eliberării unui duplicat al licenţei de turism/anexei licenţei de turism, în cazul pierderii sau deteriorării, operatorul economic titular al acesteia/acestora, depune la sediul instituţiei publice centrale responsabile în domeniul turismului, o documentaţie cu următorul conţinut:
a) cerere privind eliberarea unui duplicat al licenţei de turism/anexei licenţei de turism;
b) anunţul din presă privind dovada publicării pierderii/distrugerii licenţei de turism/anexei licenţei de turism, declarată nulă;
(7) Schimbare tip agenţie de turism - În vederea eliberării licenţei de turism şi după caz a anexei licenţei de turism pentru filiala/sucursala/sediul secundar/reprezentanţa acesteia, în situaţia schimbării tipului agenţiei de turism, operatorul economic va depune la sediul instituţiei publice centrale responsabile în domeniul turismului, următoarea documentaţie:
a) cerere de modificare a tipului agenţiei de turism în cauză, din care să rezulte noul tip;
b) licenţa de turism şi după caz, anexa/anexele licenţei de turism - în original;
c) copia poliţei valabile de asigurare privind asigurarea rambursării cheltuielilor de repatriere şi/sau a sumelor achitate de turişti pentru achiziţionarea serviciilor/pachetelor de servicii turistice, în cazul insolvabilităţii sau a falimentului agenţiei de turism.
ART. 36
Radiere licenţă de turism şi/sau anexă licenţă de turism - În cazul încetării definitive a activităţii în agenţia de turism şi/sau în filiala/sucursala/reprezentanţa/sediul secundar al acesteia, operatorul economic va solicita radierea licenţei de turism şi/sau anexei licenţei de turism cu minim 30 de zile înainte de încetarea definitivă a activităţii. În acest scop va depune la sediul instituţiei publice centrale responsabile în domeniul turismului următoarea documentaţie:
a) cerere privind radierea licenţei de turism şi/sau anexei licenţei de turism;
b) licenţa de turism şi respectiv anexa licenţei de turism, în original.

Cap. VII
Dispoziţii privind procedura de emitere a licenţei de turism şi/sau anexei licenţei de turism precum şi încetare definitivă a activităţii

ART. 37
(1) Documentaţia depusă de solicitant este analizată şi soluţionată în cel mai scurt termen, dar nu mai mult de 30 de zile calendaristice de la data înregistrării acesteia.
(2) În cazul unei documentaţii incomplete, instituţia publică centrală responsabilă în domeniul turismului informează solicitantul, în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, printr-o notificare, cu privire la necesitatea transmiterii de documente suplimentare, precum şi cu privire la consecinţele asupra termenului de analizare a documentaţiei prevăzut la alin. (1);
(3) Dacă în termen de 6 luni de la data emiterii notificării, documentaţia prevăzută la alin. (2) nu este completată, aceasta se clasează.
ART. 38
La documentaţia întocmită conform prevederilor art. 35 şi art. 36, instituţia publică centrală responsabilă în domeniul turismului, în cazul în care consideră necesar, poate solicita operatorului economic şi alte documente suplimentare justificative.
ART. 39
(1) În baza documentaţiei complete prevăzute la art. 35, în termenul prevăzut la art. 37 alin. (1) licenţa de turism şi/sau anexa licenţei de turism se emite de către instituţia publică centrală responsabilă în domeniul turismului. Macheta licenţei de turism şi macheta anexei licenţei de turism sunt prezentate în anexele nr. 10 şi respectiv nr. 11 la prezentele norme metodologice.
(2) Pentru agenţia de turism touroperatoare/detailistă care are vânzare directă la public şi îşi desfăşoară activitatea exclusiv prin intermediul reţelelor şi instrumentelor electronice de comunicaţie total sau parţial informatizate, site-uri sau altele asemenea, pe licenţa de turism/anexa licenţei de turism emise, se va inscripţiona menţiunea "CU ACTIVITATE EXCLUSIV ONLINE".
ART. 40
În cazul unei documentaţii întocmite conform prevederilor art. 36 în termen de 15 zile de la data înregistrării cererii, instituţia publică centrală responsabilă în domeniul turismului, emite solicitantului o confirmare privind procesarea în baza de date a cererii respective în care vor fi menţionate termenele şi condiţiile în care operatorul economic respectiv îşi poate relua activitatea.
ART. 41
Operatorii economici care desfăşoară activităţi specifice agenţiilor de turism şi intenţionează să înceteze definitiv această activitate au obligaţia să informeze turiştii cu privire la intenţie, cu cel puţin 30 de zile înainte de începerea perioadei de închidere, prin afişare la sediul agenţiei de turism/filialei şi pe site-ul propriu. Lista agenţiilor de turism care şi-au încetat activitatea se publică pe site-ul instituţiei publice centrale responsabile în domeniul turismului.
ART. 42
Obligaţia intrării în posesie a licenţei de turism şi/sau anexei licenţei de turism în format original revine exclusiv operatorului economic titular şi se eliberează doar la cererea solicitantului, în varianta agreată de acesta, după cum urmează:
a) de la sediul/sediile instituţiei publice centrale responsabile în domeniul turismului, reprezentantului legal sau prin delegarea scrisă a unui alt reprezentant;
b) prin servicii de curier rapid naţional sau prin alte servicii poştale, la adresa de destinaţie indicată de solicitant, cu plata ramburs.

Cap. VIII
Dispoziţii privind procedura de retragere a licenţei de turism şi/sau anexei licenţei de turism

ART. 43
Instituţia publică centrală responsabilă în domeniul turismului, prin personalul de specialitate, verifică periodic respectarea criteriilor minime obligatorii de funcţionare pentru agenţiile de turism precum şi respectarea tuturor celorlalte condiţii şi prevederi legislative privind activitatea de comercializare a serviciilor şi pachetelor de servicii turistice. Nerespectarea acestora constituie contravenţie şi se sancţionează potrivit prevederilor din hotărâre sau a altor acte normative în vigoare şi cu retragerea licenţei de turism, după caz.
ART. 44
(1) Licenţa de turism/anexa licenţei de turism se retrage de către personalul de specialitate din cadrul instituţiei publice centrale responsabile în domeniul turismului, în situaţiile prevăzute la art. 14 alin. (1) din hotărâre.
(2) În cazul retragerii licenţei de turism conform dispoziţiilor art. 14 alin. (1) lit. a) din hotărâre, operatorul economic nu poate desfăşura activităţi specifice agenţiilor de turism. Măsura se aplică inclusiv punctelor de lucru care aparţin agenţiei de turism, în cazul în care acestea există.
(3) În situaţia retragerii licenţei în conformitate cu prevederile art. 14 alin. (1) lit. b) din hotărâre, operatorul economic poate solicita reluarea activităţii, după expirarea termenului de 2 ani, solicitând o nouă licenţă prin depunerea la sediul administraţiei publice centrale responsabile în domeniul turismului a documentaţiei prevăzute la art. 35 alin. (1) din prezentele norme metodologice.
ART. 45
În situaţia în care la verificările efectuate de reprezentanţii instituţiei publice centrale responsabile în domeniul turismului se constată că agenţia de turism nu mai funcţionează la sediul pentru care s-a emis licenţă de turism sau anexă a licenţei de turism iar operatorul economic în cauză nu a solicitat încetarea definitivă a activităţii la sediul respectiv, licenţa de turism/anexa licenţei de turism se retrage din oficiu, după 15 zile de la notificarea transmisă prin scrisoare recomandată operatorului economic.

Cap. IX
Dispoziţii generale privind condiţiile şi criteriile pentru eliberarea brevetului de turism

ART. 46
Conducerea operativă a unei structuri de primire turistice cu funcţiuni de cazare/alimentaţie publică sau a unei agenţii de turism, cu excepţiile prevăzute în prezentele norme metodologice, poate fi asigurată numai de către o persoană deţinătoare a brevetului de turism specific funcţiei/a certificatului de absolvire a unui curs de formare managerială în domeniu, organizat de un furnizor de formare profesională autorizat sau în baza diplomei de licenţă/masterat/doctorat prin care atestă absolvirea cursurilor universitare/postuniversitare în domeniul turismului.
ART. 47
(1) În funcţie de nivelul şi de pregătirea profesională, precum şi de îndeplinirea criteriilor minime obligatorii prevăzute în prezentele norme metodologice, brevetul de turism se poate elibera pentru următoarele funcţii:
a) manager în activitatea de turism;
b) director de agenţie de turism;
c) director de hotel;
d) director de restaurant;
e) cabanier.
(2) În funcţie de tipul de brevet obţinut, posesorul acestuia poate ocupa şi alte funcţii, astfel:
a) persoana care deţine brevet pentru funcţia de manager în activitatea de turism poate ocupa oricare dintre funcţiile prevăzute la alin. (1);
b) persoana care deţine brevet pentru funcţia de director de hotel poate ocupa fie funcţia înscrisă în brevet, fie funcţie de conducere operativă a activităţilor oricărui alt tip de structură de primire turistică cu funcţiuni de cazare.
ART. 48
Documentaţia necesară pentru eliberarea, preschimbarea sau pierderea/deteriorarea brevetului de turism
(1) Eliberare brevet de turism - În vederea obţinerii brevetului de turism, persoana fizică depune la sediul instituţiei publice centrale responsabile în domeniul turismului, următoarea documentaţie:
a) cerere pentru eliberarea brevetului de turism, conform modelului prezentat în anexa nr. 16 la prezentele norme metodologice;
b) curriculum vitae cu precizarea expresă a pregătirii profesionale şi a experienţei profesionale;
c) copie de pe actul de identitate, certificată pentru conformitate de către titular;
d) copie de pe actele care atestă pregătirea profesională, certificată pentru conformitate de către titular;
- cursul de formare managerială în turism trebuie să aibă o durată de 6 luni (720 ore) şi să fie acreditat de Autoritatea Naţională de Calificări.
e) copie de pe actele care atestă experienţa profesională, certificată pentru conformitate de către titular;
- dovada vechimii în muncă în domeniul turismului, într-o activitate calificată pe specialitate (conform art. 49) se va efectua prin următoarele modalităţi, după caz:
- copia carnetului de muncă certificată pentru conformitate de către titular (valabil până la data de 01.01.2011);
- copia contractului individual de muncă, certificată pentru conformitate de către titular, însoţită de o adeverinţă de salariat din care să rezulte vechimea în muncă;
- extras REVISAL, vizat pentru conformitate de reprezentantul legal al operatorului economic angajator;
- copie certificată pentru conformitate de către titular ale actelor societăţii de turism şi copia certificatului de clasificare sau licenţei de turism, după caz.
f) certificat valabil de cazier judiciar, fără înscrieri;
g) certificat de cazier fiscal aparţinând solicitantului din care să rezulte că nu a săvârşit fapte sancţionate de legile financiare, vamale şi cele care privesc disciplina financiară;
h) copie de pe atestatul de limbă străină de circulaţie internaţională, certificată pentru conformitate de către titular, cu excepţia:
1) absolvenţilor, cu examen de licenţă, ai unei facultăţi acreditate cu specializare turism, absolvenţilor unui master sau doctorat în turism;
2) absolvenţilor unor forme de învăţământ cu predare într-o limbă de circulaţie internaţională;
3) absolvenţilor facultăţilor de specialitate cu predare într-o limbă străină de circulaţie internaţională şi cei ai facultăţilor de relaţii internaţionale/afaceri internaţionale;
4) celor care fac dovada că au lucrat la firme de turism în afara României cel puţin un an;
5) cetăţenilor români cu dublă cetăţenie;
6) absolvenţilor unor cursuri postuniversitare de limbi străine;
7) cabanierului;
(2) Preschimbare brevet de turism*) - În cazul în care au intervenit modificări privind îndeplinirea criteriilor de acordare a brevetului de turism care să permită unei persoane, conform legislaţiei în vigoare, obţinerea brevetului de turism pentru o funcţie superioară, deţinătorul brevetului de turism poate solicita preschimbarea brevetului de turism. În această situaţie pot fi deţinătorii brevetelor de turism emise anterior pentru funcţiile de: cabanier, director de agenţie de turism, director de hotel sau director de restaurant care îndeplinesc criteriile privind eliberarea brevetului de turism pentru funcţia de manager în activitatea de turism. Persoana în cauză trebuie să depună la sediul instituţiei publice centrale responsabile în domeniul turismului, următoarea documentaţie:
a) cerere pentru eliberarea brevetului de turism, conform modelului prezentat în anexa nr. 16 la prezentele norme metodologice;
b) curriculum vitae cu precizarea expresă a pregătirii profesionale şi a experienţei profesionale;
c) copie de pe actul de identitate, certificată pentru conformitate de către titular;
d) copie de pe actele care atestă pregătirea profesională, certificată pentru conformitate de către titular;
e) copie de pe actele care atestă experienţa profesională, certificată pentru conformitate de către titular;
f) copie de pe atestatul de limbă străină de circulaţie internaţională, certificată pentru conformitate de către titular;
g) certificat valabil de cazier judiciar, fără înscrieri;
h) certificat de cazier fiscal aparţinând solicitantului din care să rezulte că nu a săvârşit fapte sancţionate de legile financiare, vamale şi cele care privesc disciplina financiară;
i) originalul brevetului (brevetelor) de turism emis(e) anterior, după caz.
(3) Eliberare duplicat brevet de turism - În cazul pierderii sau deteriorării brevetului de turism, persoana în cauză poate solicita eliberarea unui duplicat al brevetului de turism. În acest sens, solicitantul depune la sediul instituţiei publice centrale responsabile în domeniul turismului, o documentaţie cu următorul conţinut:
a) cerere pentru eliberarea brevetului de turism, conform modelului prezentat în anexa nr. 16 la prezentele norme metodologice;
b) copie certificată pentru conformitate de către titular de pe actul de identitate;
c) anunţul sau copia anunţului de pierdere a brevetului de turism, certificată pentru conformitate de titular prin care îl declară nul, publicat într-un cotidian local sau naţional, după caz;
d) originalul brevetului de turism deteriorat, după caz;
e) certificat valabil de cazier judiciar, fără înscrieri;
f) certificat de cazier fiscal aparţinând solicitantului din care să rezulte că nu a săvârşit fapte sancţionate de legile financiare, vamale şi cele care privesc disciplina financiară.
------------
*) În cazul schimbării numelui ca urmare a căsătoriei, brevetul de turism nu se preschimbă.

ART. 49
Criteriile minime obligatorii pentru obţinerea brevetului de turism:
(1) Manager în activitatea de turism - În vederea obţinerii brevetului de turism pentru funcţia de manager în activitatea de turism, solicitantul trebuie să îndeplinească una din următoarele cerinţe:
a) este absolvent cu examen de licenţă al unei facultăţi acreditate cu specializare turism şi al unui curs de formare managerială/masterat/doctorat în domeniul turismului, după caz;
b) este absolvent cu examen de licenţă al unei facultăţi acreditate cu specializare turism şi care deţine o vechime în muncă de minim 2 ani în domeniul turismului, într-o funcţie de conducere sau de specialitate;
c) este absolvent cu examen de licenţă al unei facultăţi acreditate şi al unui curs de formare managerială/masterat/doctorat în domeniul turismului, are o vechime în muncă de minim 2 ani în domeniul turismului într-o funcţie de conducere şi deţine un atestat de limbă străină de circulaţie internaţională (după caz);
d) este absolvent cu examen de licenţă al unei facultăţi acreditate şi are o vechime de minim 3 ani într-o funcţie de specialitate în cadrul instituţiei publice centrale responsabile în domeniul turismului.
(2) Director de agenţie de turism - În vederea obţinerii brevetului de turism pentru funcţia de director de agenţie de turism, solicitantul trebuie să îndeplinească una din următoarele cerinţe:
a) este absolvent cu examen de licenţă al unei facultăţi acreditate şi al unui curs de formare managerială specific activităţilor agenţiilor de turism, are o vechime în muncă de minim 2 ani în domeniul turismului într-o funcţie de conducere şi deţine un atestat de limbă străină de circulaţie internaţională (după caz);
b) este absolvent al unui liceu, cu diplomă de bacalaureat şi al unui curs de formare managerială specific activităţii agenţiilor de turism, are o vechime în muncă de minim 3 ani în domeniul turismului într-o funcţie de conducere sau o vechime în muncă de minim 5 ani în domeniul turismului într-o activitate calificată de specialitate şi deţine un atestat de limbă străină de circulaţie internaţională.
(3) Director de hotel - În vederea obţinerii brevetului de turism pentru funcţia de director de hotel, solicitantul trebuie să îndeplinească una din următoarele cerinţe:
a) este absolvent cu examen de licenţă al unei facultăţi acreditate şi al unui curs de formare managerială specific activităţii hoteliere, are o vechime în muncă de minim 2 ani în domeniul turismului într-o funcţie de conducere şi deţine atestat de limbă străină de circulaţie internaţională (după caz);
b) este absolvent al unui liceu, cu diplomă de bacalaureat şi al unui curs de formare managerială specific activităţii hoteliere, are o vechime în muncă de minim 3 ani în domeniul turismului într-o funcţie de conducere sau o vechime în muncă de minim 5 ani în domeniul turismului într-o activitate calificată de specialitate şi deţine un atestat de limbă străină de circulaţie internaţională.
(4) Director de restaurant - În vederea obţinerii brevetului de turism pentru funcţia de director de restaurant, solicitantul trebuie să îndeplinească una din următoarele cerinţe:
a) este absolvent cu examen de licenţă al unei facultăţi acreditate şi al unui curs de formare managerială specific activităţii de restauraţie, are o vechime în muncă de minim 2 ani în domeniul turismului într-o funcţie de conducere şi deţine un atestat de limbă străină de circulaţie internaţională (după caz);
b) este absolvent al unui liceu, cu diplomă de bacalaureat şi al unui curs de formare managerială specific activităţii de restauraţie, are o vechime în muncă de minim 3 ani în domeniul turismului într-o funcţie de conducere sau o vechime în muncă de minim 5 ani în domeniul turismului într-o activitate calificată de specialitate şi deţine un atestat de limbă străină de circulaţie internaţională.
(5) Cabanier - În vederea obţinerii brevetului de turism pentru funcţia de cabanier, solicitantul trebuie să fie absolvent al unui liceu, cu diplomă de bacalaureat şi al unui curs de formare managerială specific activităţii hoteliere.

Cap. X
Dispoziţii privind procedura de eliberare a brevetului de turism

ART. 50
(1) Cererea solicitantului este analizată şi soluţionată în cel mai scurt termen, dar nu mai mult de 30 de zile calendaristice de la data depunerii acesteia însoţită de documentaţia completă. Termenul poate fi prelungit o singură dată, pentru o perioadă de maximum 15 zile calendaristice. Valabilitatea documentelor depuse iniţial nu este afectată de prelungirea dispusă de instituţia publică centrală responsabilă în domeniul turismului. Prelungirea termenului de soluţionare precum şi durata acestei prelungiri trebuie motivate în mod corespunzător şi notificate solicitantului înainte de expirarea termenului iniţial;
(2) În cazul unei documentaţii incomplete, instituţia publică centrală responsabilă în domeniul turismului informează solicitantul, printr-o notificare, cu privire la necesitatea transmiterii de documente suplimentare, precum şi cu privire la consecinţele asupra termenului de analizare a documentaţiei prevăzut la alin. (1);
(3) Dacă în termen de 6 luni de la data emiterii notificării, documentaţia prevăzută la alin. (2) nu este completată, aceasta se clasează.
ART. 51
La documentaţiile întocmite conform prevederilor art. 48 şi a condiţiilor prevăzute la art. 49 sau pentru îndeplinirea procedurii de emitere a brevetului de turism prevăzute la art. 50, instituţia publică centrală responsabilă în domeniul turismului, în cazul în care consideră necesar, poate solicita persoanei fizice în cauză şi alte documente suplimentare justificative.
ART. 52
Macheta brevetului de turism este prezentată în anexa nr. 12 la prezentele norme.
ART. 53
Obligaţia intrării în posesie a brevetului de turism în format original revine exclusiv solicitantului şi se eliberează doar la cererea, în varianta agreată de acesta, după cum urmează:
a) de la sediul/sediile instituţiei publice centrale responsabile în domeniul turismului, solicitantului sau prin delegarea scrisă a unui alt reprezentant;
b) prin servicii de curier rapid naţional sau prin alte servicii poştale, la adresa de destinaţie indicată de solicitant, cu plata ramburs.

Cap. XI
Alte dispoziţii

ART. 54
Procedurile prevăzute în prezentul act normativ pot fi îndeplinite şi prin intermediul punctului de contact unic electronic (PCU), în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România.
ART. 55
Pentru operatorii economici străini sau pentru persoanele fizice din statele membre ale Uniunii Europene (UE) sau aparţinând Spaţiului Economic European (SEE), în cazul în care este necesară verificarea legalităţii documentelor depuse în vederea autorizării, instituţia publică centrală responsabilă în domeniul turismului poate contacta autorităţile competente din statul membru UE sau SEE în cauză, prin intermediul Sistemului de Informare în cadrul Pieţei Interne (IMI), în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România.
ART. 56
Solicitările depuse de operatorii economici şi de persoanele fizice privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licenţelor, respectiv a brevetelor de turism, anterior intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice, vor fi soluţionate conform condiţiilor în vigoare la momentul depunerii acestora la sediul instituţiei publice centrale responsabile în domeniul turismului.
ART. 57
Beneficiarilor proiectelor de investiţii finanţate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007 - 2013 (PNDR) le sunt aplicabile condiţiile şi criteriile minime obligatorii în vigoare la data obţinerii avizului de specialitate privind amplasamentul şi funcţionalitatea obiectivului şi a certificatului de clasificare (după caz) emis(e) de instituţia publică centrală responsabilă în domeniul turismului, anterior intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice.
ART. 58
Fac parte integrantă din prezentele Norme metodologice următoarele anexe:
- Anexa nr. 1 Criterii minime obligatorii privind clasificarea structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare de tipul hotel, hotel-apartament şi motel;
- Anexa nr. 1.1 Criterii suplimentare privind clasificarea structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare de tip hotel şi hotel-apartament;
- Anexa nr. 1.1.1 Lista orientativă a serviciilor suplimentare ce pot fi prestate în structuri de primire turistice cu funcţiuni de cazare;
- Anexa nr. 1.2 Criterii minime obligatorii privind clasificarea structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare de tip hostel;
- Anexa nr. 1.3 Criterii minime obligatorii privind clasificarea structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare de tip cabană turistică;
- Anexa nr. 1.4 Criterii minime obligatorii privind clasificarea structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare de tip vilă şi bungalow;
- Anexa nr. 1.5 Criterii minime obligatorii privind clasificarea structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare de tip pensiune turistică şi pensiune agroturistică;
- Anexa nr. 1.5.1 Criterii suplimentare privind clasificarea structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare de tip pensiune turistică şi pensiune agroturistică;
- Anexa nr. 1.6 Criterii minime obligatorii privind clasificarea structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare de tip camping, sat de vacanţă, popas turistic şi căsuţă tip camping;
- Anexa nr. 1.7 Criterii minime obligatorii privind clasificarea structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare de tip apartamente de închiriat şi camere de închiriat;
- Anexa nr. 1.8 Criterii minime obligatorii privind clasificarea structurilor de primire turistică cu funcţiuni de cazare de tipul navelor maritime şi fluviale;
- Anexa nr. 2 Criterii minime obligatorii privind clasificarea structurilor de primire turistice cu funcţiuni de alimentaţie publică;
- Anexa nr. 3 Cerere standardizată dată în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) din hotărâre, în cazul eliberării certificatelor de clasificare;
- Anexa nr. 4 Fişă standardizată privind încadrarea nominală a spaţiilor de cazare pe categorii şi tipuri;
- Anexa nr. 5 Fişă standardizată privind încadrarea şi organizarea spaţiilor în structurile de primire turistice cu funcţiuni de alimentaţie publică;
- Anexa nr. 6 Declaraţia pe propria răspundere dată în temeiul prevederilor art. 11 alin. (1) din hotărâre în cazul eliberării licenţei de turism/anexei licenţei de turism;
- Anexa nr. 7 Criterii minime obligatorii privind încadrarea cu personal şi pregătirea profesională în structuri de primire turistice cu funcţiuni de cazare şi alimentaţie publică;
- Anexa nr. 8 Criterii privind eliberarea licenţei de turism;
- Anexa nr. 9 Macheta certificatului de clasificare;
- Anexa nr. 9.1 Macheta fişei privind încadrarea nominală a spaţiilor de cazare pe categorii;
- Anexa nr. 9.2 Macheta fişei privind încadrarea şi organizarea spaţiilor în structurile de primire turistice cu funcţiuni de alimentaţie publică;
- Anexa nr. 10 Macheta licenţei de turism;
- Anexa nr. 11 Macheta anexei licenţei de turism;
- Anexa nr. 12 Macheta brevetului de turism;
- Anexa nr. 13 Macheta mesajului "PRO NATURA"
- Anexa nr. 14 Macheta autorizaţiei provizorii de funcţionare;
- Anexa nr. 15 Macheta formularului de informare pentru prestarea serviciilor specifice agenţiilor de turism în regim transfrontalier;
- Anexa nr. 16 Cerere tip pentru eliberarea brevetului de turism.

ANEXA 1
la normele metodologice

Definiţii şi criterii minime obligatorii privind clasificarea structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare de tipul hotel, hotel-apartament şi motel

Hotelul este structura de primire turistică amenajată în clădiri sau în corpuri de clădiri, care pune la dispoziţia turiştilor spaţii de cazare (camere, garsoniere, apartamente, suite, duplexuri) dotate corespunzător, asigură prestări de servicii specifice, dispune de hol de primire/recepţie şi după caz, de spaţii de alimentaţie publică.
Hotelul-apartament este acel hotel compus numai din apartamente şi/sau garsoniere, dotate astfel încât să asigure păstrarea şi prepararea alimentelor, precum şi servirea mesei în incinta acestora, sau care are restaurant propriu, cu servire permanentă prin room-service.
Motelul este unitatea hotelieră situată, de regulă, în afara localităţilor, în imediata apropiere a arterelor intens circulate, dotată şi amenajată atât pentru asigurarea serviciilor de cazare şi alimentaţie pentru turişti, precum şi pentru parcarea în siguranţă a mijloacelor de transport.
Categoria de clasificare a hotelului şi a hotelului-apartament este determinată de îndeplinirea în totalitate a criteriilor obligatorii prevăzute în anexa nr. 1.1 la prezentele norme metodologice, precum şi de realizarea următorului punctaj minim, rezultat din evaluarea criteriilor suplimentare prevăzute în anexa nr. 1.1.1, astfel:

- pentru hotel de 5 stele 170 puncte
- pentru hotel de 4 stele 140 puncte
- pentru hotel de 3 stele 80 puncte
- pentru hotel de 2 stele 40 puncte.

Pentru hoteluri-apartament, punctajul este următorul:

- 5 stele 120 puncte
- 4 stele 80 puncte
- 3 stele 50 puncte
- 2 stele 25 puncte.
_________________________________________________________________________________________
| Criterii minime obligatorii | Hoteluri | Hoteluri- | Moteluri |
| | | apartament | |
| |_____________________|________________|___________|
| | stele | stele | stele |
| |_____________________|________________|___________|
| | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 |
|______________________________________|___|___|_____|___|___|___|___|____|___|___|___|___|
| 1. Starea generală a clădirii (exterior, interior): |
|_________________________________________________________________________________________|
| - aspect: | - foarte bun |x |x |x |- |- |x |x |x |- |x |- |- |
| |__________________________|___|___|_____|___|___|___|___|____|___|___|___|___|
| | - bun |- |- |- |x |x |- |- |- |x |- |x |x |
|___________|__________________________|___|___|_____|___|___|___|___|____|___|___|___|___|
| - spaţiile verzi, zonele de agrement,|x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |
| terenurile ambientale şi alte dotări | | | | | | | | | | | | |
| exterioare aparţinând structurii de | | | | | | | | | | | | |
| primire turistice să fie bine | | | | | | | | | | | | |
| întreţinute | | | | | | | | | | | | |
|______________________________________|___|___|_____|___|___|___|___|____|___|___|___|___|
| - firmă luminoasă sau iluminată cu |x |x |x |- |- |x |x |x |- |x |- |- |
| tipul şi denumirea unităţii | | | | | | | | | | | | |
|______________________________________|___|___|_____|___|___|___|___|____|___|___|___|___|
| - firmă cu tipul şi denumirea |- |- |- |x |x |- |- |- |x |- |x |x |
| unităţii | | | | | | | | | | | | |
|______________________________________|___|___|_____|___|___|___|___|____|___|___|___|___|
| - însemn distinctiv reprezentând |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |
| categoria unităţii | | | | | | | | | | | | |
|______________________________________|___|___|_____|___|___|___|___|____|___|___|___|___|
| - parcaj auto în folosinţa structurii|x |- |- |- |- |x |- |- |- |- |- |- |
| de primire, cu pază, cu locuri | | | | | | | | | | | | |
| delimitate de parcare şi dotat cu | | | | | | | | | | | | |
| coşuri de gunoi | | | | | | | | | | | | |
|______________________________________|___|___|_____|___|___|___|___|____|___|___|___|___|
| - parcaj auto în folosinţa structurii|50 |40 |20 |20 |- |50 |40 |40 |30 |100|100|100|
| de primire cu un număr de locuri de | | | | | | | | | | | | |
| parcare de minim ...% din numărul | | | | | | | | | | | | |
| spaţiilor de cazare*1) cu locuri | | | | | | | | | | | | |
| delimitate de parcare şi dotat cu | | | | | | | | | | | | |
| coşuri de gunoi | | | | | | | | | | | | |
|______________________________________|___|___|_____|___|___|___|___|____|___|___|___|___|
| *1) În cazul structurilor de primire turistice clasificate şi construite anterior datei |
| de 12.05.2008, numărul locurilor de parcare necesar poate fi mai mic cu 50% |
|_________________________________________________________________________________________|
| - intrări separate: |
|_________________________________________________________________________________________|
| - pentru turişti şi bagaje |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |
|______________________________________|___|___|_____|___|___|___|___|____|___|___|___|___|
| - pentru personal, primirea |x |x |x |x |- |x |x |x |- |x |- |- |
| mărfurilor şi materialelor | | | | | | | | | | | | |
|______________________________________|___|___|_____|___|___|___|___|____|___|___|___|___|
| - rampă de acces al cărucioarelor |x |x |x |x |x |x |x |x |x |- |- |- |
| pentru persoanele cu dizabilităţi | | | | | | | | | | | | |
| locomotorii | | | | | | | | | | | | |
|______________________________________|___|___|_____|___|___|___|___|____|___|___|___|___|
| 2. Organizarea spaţiilor şi a serviciilor aferente: |
|_________________________________________________________________________________________|
| - număr minim de spaţii de cazare |15 |15 |15 |10 |5 |10 |10 |10 |5 |5 |5 |5 |
|______________________________________|___|___|_____|___|___|___|___|____|___|___|___|___|
| - hol de primire (recepţie) în |2,5|2 |2 |1,5|1 |1,5|1 |0,5 |0,5|x |x |x |
| suprafaţă minimă de ... mp/spaţiu de | | | | | | | | | | | | |
| cazare | | | | | | | | | | | | |
|______________________________________|___|___|_____|___|___|___|___|____|___|___|___|___|
| În cazul hotelurilor de mare capacitate, (peste 200 spaţii de cazare) suprafaţa holului |
| de primire poate fi limitată la 400 mp pentru cele de 5 şi 4 stele, la 300 mp pentru |
| cele de 3 stele, la 150 mp pentru cele de 2 şi 1 stea. La cele de mică capacitate (sub |
| 200 spaţii de cazare) (inclusiv moteluri), holul nu poate fi mai mic de 80 mp pentru |
| cele de 4 şi 5 stele, de 30 mp pentru cele de 2 şi 3 stele şi de 15 mp pentru cele de |
| 1 stea. |
|_________________________________________________________________________________________|
| - recepţie cu: |
|_________________________________________________________________________________________|
| - spaţiu pentru păstrat bagajele |x |x |x |x |- |x |x |x |x |- |- |- |
| turiştilor | | | | | | | | | | | | |
|______________________________________|___|___|_____|___|___|___|___|____|___|___|___|___|
| - spaţiu pentru păstrarea |x |x |x |- |- |x |x |x |- |- |- |- |
| materialelor sportive (în zonele unde| | | | | | | | | | | | |
| se practică sporturi de iarnă) | | | | | | | | | | | | |
|______________________________________|___|___|_____|___|___|___|___|____|___|___|___|___|
| - serviciul de recepţie cu: |
|_________________________________________________________________________________________|
| - recepţioner 24 de ore |x |x |x |x |- |x |x |x |- |x |- |- |
|______________________________________|___|___|_____|___|___|___|___|____|___|___|___|___|
| - recepţioner cu program fracţionat |- |- |- |- |x |- |- |- |x |- |x |x |
| în funcţie de fluxul turistic | | | | | | | | | | | | |
|______________________________________|___|___|_____|___|___|___|___|____|___|___|___|___|
| - serviciul de primire accesibil prin|- |- |- |- |x |- |- |- |x |- |x |x |
| clopoţel sau telefon în afara orelor | | | | | | | | | | | | |
| de funcţionare a recepţiei | | | | | | | | | | | | |
|______________________________________|___|___|_____|___|___|___|___|____|___|___|___|___|
| - personal | - portar-uşier |x |- |- |- |- |x |- |- |- |- |- |- |
| angajat cu |______________________|___|___|_____|___|___|___|___|____|___|___|___|___|
| atribuţii de: | - bagajist*2) |x |x |x |- |- |x |x |x |- |- |- |- |
| |______________________|___|___|_____|___|___|___|___|____|___|___|___|___|
| | - comisionar-curier |x |x |- |- |- |x |x |x |- |- |- |- |
|_______________|______________________|___|___|_____|___|___|___|___|____|___|___|___|___|
| - cameriste |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |
|______________________________________|___|___|_____|___|___|___|___|____|___|___|___|___|
| - serviciu de securitate şi pază |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |
| (conform legislaţiei în vigoare) | | | | | | | | | | | | |
|______________________________________|___|___|_____|___|___|___|___|____|___|___|___|___|
| - sală de mese/spaţiu amenajat pentru|x |x |- |- |- |x |x |- |- |- |- | - |
| servit masa pentru personalul angajat| | | | | | | | | | | | |
| (la hoteluri cu peste 100 de spaţii | | | | | | | | | | | | |
| de cazare) | | | | | | | | | | | | |
|______________________________________|___|___|_____|___|___|___|___|____|___|___|___|___|
| - spaţiu pentru administraţie |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |
|______________________________________|___|___|_____|___|___|___|___|____|___|___|___|___|
| - oficii pentru cameriste |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |
|______________________________________|___|___|_____|___|___|___|___|____|___|___|___|___|
| *2) La 3 stele este obligatoriu pentru hoteluri cu peste 50 de spaţii de cazare. |
|_________________________________________________________________________________________|
| 3. Instalaţii |
|_________________________________________________________________________________________|
| - sistem de climatizare*)/aer |x |x |x*3) |- |- |x |x |x*3)|- |- |- |- |
| condiţionat | | | | | | | | | | | | |
|______________________________________|___|___|_____|___|___|___|___|____|___|___|___|___|
| *) Pentru construcţiile noi clasificate după 15.03.2011 este obligatoriu sistemul de |
| climatizare. |
| *3) Criteriu obligatoriu pentru hotelurile de 3 stele situate pe Litoralul Mării Negre |
|_________________________________________________________________________________________|
| - sistem de încălzire admis de |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |
| normele P.S.I. (unităţile cu | | | | | | | | | | | | |
| activitate sezonieră estivală sunt | | | | | | | | | | | | |
| exceptate) | | | | | | | | | | | | |
|______________________________________|___|___|_____|___|___|___|___|____|___|___|___|___|
| - izolarea fonică a spaţiilor |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |
|______________________________________|___|___|_____|___|___|___|___|____|___|___|___|___|
| - iluminatul electric în spaţiile de cazare: |
|_________________________________________________________________________________________|
| - cel puţin o sursă principală |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |
|______________________________________|___|___|_____|___|___|___|___|____|___|___|___|___|
| - o sursă individuală pentru fiecare |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |
| loc (veioză sau aplică) | | | | | | | | | | | | |
|______________________________________|___|___|_____|___|___|___|___|____|___|___|___|___|
| - grup electrogen sau minim două |20 |50 |80 |- |- |20 |50 |80 |- |- |- |- |
| surse de energie electrică la | | | | | | | | | | | | |
| hoteluri cu capacitate de peste ... | | | | | | | | | | | | |
| spaţii de cazare*) | | | | | | | | | | | | |
|______________________________________|___|___|_____|___|___|___|___|____|___|___|___|___|
| *) Criteriu obligatoriu pentru construcţiile clasificate de la data intrării în vigoare |
| a prezentelor norme metodologice |
|_________________________________________________________________________________________|
| - ascensoare | la clădirile cu cel |P+1|P+2|P*)+3|P+5|P+6|P+2|P+3|P+3 |P+4|- |- |- |
| | puţin P+...*4) | | | | | | | | | | | | |
| |_______________________|___|___|_____|___|___|___|___|____|___|___|___|___|
| | la clădirile cu cel |15 |20 |50 |50 |50 |5 |10 |10 |10 |- |- |- |
| | puţin ... spaţii de | | | | | | | | | | | | |
| | cazare*4) | | | | | | | | | | | | |
| |_______________________|___|___|_____|___|___|___|___|____|___|___|___|___|
| | *4) cele două criterii se aplică cumulativ. |
| | *) La categoria 3 stele, pentru hotelurile construite înainte de |
| | 01.01.1990 şi clasificate anterior intrării în vigoare a prezentelor |
| | norme metodologice, se admite şi P+4. |
| |__________________________________________________________________________|
| | silenţioase şi rapide |x |x |- |- |- |x |x |- |- |- |- |- |
| |_______________________|___|___|_____|___|___|___|___|____|___|___|___|___|
| | în bună stare de |x |x |x |x |x |x |x |x |x |- |- |- |
| | funcţionare | | | | | | | | | | | | |
|______________|_______________________|___|___|_____|___|___|___|___|____|___|___|___|___|
| - ascensoare pentru turişti (minimum |x |x |x |x |- |x |x |x |- |- |- |- |
| două la hotelurile de 2 - 5 stele cu | | | | | | | | | | | | |
| o capacitate de peste 200 de locuri, | | | | | | | | | | | | |
| din care, la hotelurile de cură | | | | | | | | | | | | |
| balneară unul va fi de tip | | | | | | | | | | | | |
| sanatorial) | | | | | | | | | | | | |
|______________________________________|___|___|_____|___|___|___|___|____|___|___|___|___|
| - ascensor pentru | 50 spaţii|x |x |- |- |- |x |x |- |- |- |- |- |
| personal, bagaje, scopuri | de cazare| | | | | | | | | | | | |
| gospodăreşti şi serviciu |__________|___|___|_____|___|___|___|___|____|___| | | |
| în cameră, la hotelurile | 80 spaţii|- |- |x**) |- |- |- |- |x**)|- | | | |
| cu cel puţin: | de cazare| | | | | | | | | | | | |
|___________________________|__________|___|___|_____|___|___|___|___|____|___|___|___|___|
| **) La categoria 3 stele, pentru hotelurile construite înainte de 01.01.1990 şi |
| clasificate anterior intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice, criteriul |
| este obligatoriu la unităţile cu cel puţin P+4. |
|_________________________________________________________________________________________|
| 4. Suprafaţa minimă a camerelor (fără grup sanitar):*5) |
|_________________________________________________________________________________________|
| - cameră cu 1 loc |16 |15 |13 |11 |10 |- |- |- |- |12 |10 |9 |
|______________________________________|___|___|_____|___|___|___|___|____|___|___|___|___|
| - cameră cu 2 locuri |20 |18 |15 |12 |11 |- |- |- |- |12 |11 |10 |
|______________________________________|___|___|_____|___|___|___|___|____|___|___|___|___|
| - cameră cu 3 locuri |- |- |- |15 |14 |- |- |- |- |- |- |13 |
|______________________________________|___|___|_____|___|___|___|___|____|___|___|___|___|
| - cameră cu 4 locuri |- |- |- |- |20 |- |- |- |- |- |- |18 |
|______________________________________|___|___|_____|___|___|___|___|____|___|___|___|___|
| - salonul din apartament |20 |18 |16 |13 |12 |20 |18 |16 |13 |14 |12 |11 |
|______________________________________|___|___|_____|___|___|___|___|____|___|___|___|___|
| - dormitorul din apartament sau |20 |18 |15 |12 |11 |20 |18 |16 |13 |14 |12 |11 |
| garsonieră | | | | | | | | | | | | |
|______________________________________|___|___|_____|___|___|___|___|____|___|___|___|___|
| *5) În cazul structurilor de primire turistice clasificate şi construite anterior datei |
| de 12.05.2008, suprafeţele camerelor pot fi cu 15% mai mici. |
|_________________________________________________________________________________________|
| 5. Suprafaţa minimă a camerei de baie|4 |4 |3,5 |3 |- |4 |4 |3,5 |3 |3,5|3 |- |
| ... mp*6) | | | | | | | | | | | | |
|______________________________________|___|___|_____|___|___|___|___|____|___|___|___|___|
| 6. Înălţimea minimă a spaţiilor de |2,8|2,8|2,6 |2,6|2,5|2,8|2,6|2,7 |2,6|2,7|2,6|2,5|
| cazare ... m*6) | | | | | | | | | | | | |
|______________________________________|___|___|_____|___|___|___|___|____|___|___|___|___|
| 7. Culoarele şi scările principale |x |x |x |x |- |x |x |x |x |x |x |- |
| vor avea lăţimea minimă de 1,40 m | | | | | | | | | | | | |
| (casa scării va fi separată de | | | | | | | | | | | | |
| culoare)*6) | | | | | | | | | | | | |
|______________________________________|___|___|_____|___|___|___|___|____|___|___|___|___|
| *6) În cazul structurilor de primire turistice clasificate şi construite anterior datei |
| de 12.05.2008, lăţimea minimă a culoarelor şi scărilor, înălţimea spaţiilor de cazare |
| precum şi suprafaţa camerei de baie poate fi cu 15% mai mică. |
|_________________________________________________________________________________________|
| 8. Numărul maxim de locuri dintr-o |2 |2 |2 |3 |4 |2 |2 |2 |2 |2 |3 |4 |
| cameră | | | | | | | | | | | | |
|______________________________________|___|___|_____|___|___|___|___|____|___|___|___|___|
| - dormitorul din apartament sau din |2 |2 |2 |2 |2 |2 |2 |2 |2 |2 |2 |2 |
| garsonieră | | | | | | | | | | | | |
|______________________________________|___|___|_____|___|___|___|___|____|___|___|___|___|
| 9. Echiparea sanitară: |
|_________________________________________________________________________________________|
| - camerele dispun de grup sanitar |x |x |x |x |- |x |x |x |x |x |x |- |
| propriu (cadă sau cuvă/cabină cu | | | | | | | | | | | | |
| duş, lavoar şi WC*7)) | | | | | | | | | | | | |
|______________________________________|___|___|_____|___|___|___|___|____|___|___|___|___|
| - WC separat de baie la hotelurile |x |- |- |- |- |x |- |- |- |- |- |- |
| construite şi clasificate ulterior | | | | | | | | | | | | |
| intrării în vigoare a prezentului | | | | | | | | | | | | |
| ordin | | | | | | | | | | | | |
|______________________________________|___|___|_____|___|___|___|___|____|___|___|___|___|
| *7) În cazul structurilor de primire turistice clasificate şi construite anterior datei |
| de 12.05.2008 la categoria 1 stea se admit şi duşuri montate la bateria de la lavoar sau|
| duşuri fără cuvă. |
|_________________________________________________________________________________________|
| Grup sanitar comun, separat pe sexe, pentru camerele care nu dispun de baie proprie, |
| astfel: |
|_________________________________________________________________________________________|
| - sală de baie, cadă sau duş pentru |- |- |- |- |x |- |- |- |- |- |- |x |
| maximum 15 locuri | | | | | | | | | | | | |
|______________________________________|___|___|_____|___|___|___|___|____|___|___|___|___|
| - cabină WC şi lavoar pentru |- |- |- |- |x |- |- |- |- |- |- |x |
| maximum 10 locuri | | | | | | | | | | | | |
|______________________________________|___|___|_____|___|___|___|___|____|___|___|___|___|
| - lavoare cu apă curentă caldă/rece |- |- |- |- |x |- |- |- |- |- |- |x |
| cu program permanent | | | | | | | | | | | | |
|______________________________________|___|___|_____|___|___|___|___|____|___|___|___|___|
| - grupuri sociale pentru personal: |x |x | x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |
| vestiare, duşuri, WC - separat pe | | | | | | | | | | | | |
| sexe | | | | | | | | | | | | |
|______________________________________|___|___|_____|___|___|___|___|____|___|___|___|___|
| - grup sanitar, separat pe sexe, în |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |
| holul de recepţie la unităţile cu o | | | | | | | | | | | | |
| capacitate mai mare de 14 spaţii de | | | | | | | | | | | | |
| cazare | | | | | | | | | | | | |
|______________________________________|___|___|_____|___|___|___|___|____|___|___|___|___|
| Dotarea grupurilor sanitare |
|_________________________________________________________________________________________|
| a) grupuri sanitare din spaţii de cazare: |
|_________________________________________________________________________________________|
| - oglindă |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |
|______________________________________|___|___|_____|___|___|___|___|____|___|___|___|___|
| - coş pentru gunoi cu capac şi sac |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |
| menajer | | | | | | | | | | | | |
|______________________________________|___|___|_____|___|___|___|___|____|___|___|___|___|
| - cuier |x |x |x |x |- |x |x |x |x |x |x |- |
|______________________________________|___|___|_____|___|___|___|___|____|___|___|___|___|
| - perie şi dezodorizant WC |x |x |x |x |- |x |x |x |x |x |x |- |
|______________________________________|___|___|_____|___|___|___|___|____|___|___|___|___|
| - suport pentru prosoape |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |
|______________________________________|___|___|_____|___|___|___|___|____|___|___|___|___|
| - derivaţie de telefon sau sistem |x |- |- |- |- |x |- |- |- |- |- |- |
| cordless | | | | | | | | | | | | |
|______________________________________|___|___|_____|___|___|___|___|____|___|___|___|___|
| - sistem apelare de urgenţă la |x |x |- |- |- |x |x |- |- |x |- |- |
| structurile de primire turistice | | | | | | | | | | | | |
| construite şi clasificate ulterior | | | | | | | | | | | | |
| intrării în vigoare a prezentului | | | | | | | | | | | | |
| ordin | | | | | | | | | | | | |
|______________________________________|___|___|_____|___|___|___|___|____|___|___|___|___|
| - uscător de păr |x |x |- |- |- |x |x |- |- |- |- |- |
|______________________________________|___|___|_____|___|___|___|___|____|___|___|___|___|
| - săpun sau dozator cu săpun lichid |x |x |x |x |x |- |- |- |- |x |x |x |
|______________________________________|___|___|_____|___|___|___|___|____|___|___|___|___|
| - hârtie igienică |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |
|______________________________________|___|___|_____|___|___|___|___|____|___|___|___|___|
| - mâner de sprijin pentru intrare- |x |x |x |x |- |x |x |x |- |x |x |- |
| ieşire din cadă | | | | | | | | | | | | |
|______________________________________|___|___|_____|___|___|___|___|____|___|___|___|___|
| - şampon, gel pentru duş, cască de |- |x |x |- |- |x |x |x |- |x |- |- |
| baie | | | | | | | | | | | | |
|______________________________________|___|___|_____|___|___|___|___|____|___|___|___|___|
| - set de produse igienice şi |x |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |
| cosmetice (minim 5 produse) | | | | | | | | | | | | |
|______________________________________|___|___|_____|___|___|___|___|____|___|___|___|___|
| - trei prosoape/persoană pentru: |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |
| faţă, picioare şi baie | | | | | | | | | | | | |
|______________________________________|___|___|_____|___|___|___|___|____|___|___|___|___|
| - covoraş/prosop antiderapant, sau |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |
| alt echipament cu funcţiuni similare | | | | | | | | | | | | |
|______________________________________|___|___|_____|___|___|___|___|____|___|___|___|___|
| - halat de baie/persoană |x |x |- |- |- |x |x |- |- |- |- |- |
|______________________________________|___|___|_____|___|___|___|___|____|___|___|___|___|
| - papuci de unică folosinţă/persoană |x |x |- |- |- |x |x |- |- |- |- |- |
|______________________________________|___|___|_____|___|___|___|___|____|___|___|___|___|
| b) grupuri sanitare comune: |
|_________________________________________________________________________________________|
| - însemn pentru marcarea pe sexe |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |
|______________________________________|___|___|_____|___|___|___|___|____|___|___|___|___|
| - cuier (ferit de stropire) |- |- |- |- |x |- |- |- |- |- |- |x |
|______________________________________|___|___|_____|___|___|___|___|____|___|___|___|___|
| - portprosop sau anou |- |- |- |- |x |- |- |- |- |- |- |x |
|______________________________________|___|___|_____|___|___|___|___|____|___|___|___|___|
| - oglindă |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |
|______________________________________|___|___|_____|___|___|___|___|____|___|___|___|___|
| - coş pentru gunoi cu capac şi sac |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |
| menajer | | | | | | | | | | | | |
|______________________________________|___|___|_____|___|___|___|___|____|___|___|___|___|
| - dozator cu săpun lichid |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |
|______________________________________|___|___|_____|___|___|___|___|____|___|___|___|___|
| - prosop rolă din hârtie sau din |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |
| pânză/uscător de mâini | | | | | | | | | | | | |
|______________________________________|___|___|_____|___|___|___|___|____|___|___|___|___|
| - hârtie igienică |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |
|______________________________________|___|___|_____|___|___|___|___|____|___|___|___|___|
| - perie şi dezodorizant WC |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |
|______________________________________|___|___|_____|___|___|___|___|____|___|___|___|___|
| 10. Dotare cu mobilier, lenjerie şi cu alte obiecte în spaţiile de cazare, holuri şi |
| coridoare |
|_________________________________________________________________________________________|
| - Mobilier uniform ca stil |
|_________________________________________________________________________________________|
| de foarte bună calitate |x |x |- |- |- |x |x |- |- |- |- |- |
|______________________________________|___|___|_____|___|___|___|___|____|___|___|___|___|
| de bună calitate |- |- |x |x |x |- |- |x |x |x |x |x |
|______________________________________|___|___|_____|___|___|___|___|____|___|___|___|___|
| a) Camere |
|_________________________________________________________________________________________|
| - mochetă sau covoare (pardoselile |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |
| din marmură, ceramică, lemn sau din | | | | | | | | | | | | |
| alte materiale estetice, pot fi | | | | | | | | | | | | |
| acoperite parţial cu carpete) | | | | | | | | | | | | |
|______________________________________|___|___|_____|___|___|___|___|____|___|___|___|___|
| - somieră şi saltea |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |
|______________________________________|___|___|_____|___|___|___|___|____|___|___|___|___|
| - salteluţă - husă de protecţie |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |
| (realizată din material textil, | | | | | | | | | | | | |
| lavabil şi hidroabsorbant) | | | | | | | | | | | | |
|______________________________________|___|___|_____|___|___|___|___|____|___|___|___|___|
| - noptiere sau alte piese similare |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |
|______________________________________|___|___|_____|___|___|___|___|____|___|___|___|___|
| - fotolii/demifotolii sau scaune |x |x |x |- |- |x |x |x |- |x |x |- |
|______________________________________|___|___|_____|___|___|___|___|____|___|___|___|___|
| - taburet |- |- |- |x |x |- |- |- |x |- |- |x |
|______________________________________|___|___|_____|___|___|___|___|____|___|___|___|___|
| - masă/măsuţă sau o suprafaţă de uz |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |
| personal (se exceptează dormitorul | | | | | | | | | | | | |
| din apartamente şi garsoniere) | | | | | | | | | | | | |
|______________________________________|___|___|_____|___|___|___|___|____|___|___|___|___|
| - birou sau masă de lucru cu scaun |x |x |- |- |- |x |x |- |- |- |- |- |
|______________________________________|___|___|_____|___|___|___|___|____|___|___|___|___|
| - suprafaţă pentru scris de minim |- |- |x |- |- |- |- |- |- |- |- |- |
| 0,3 mp | | | | | | | | | | | | |
|______________________________________|___|___|_____|___|___|___|___|____|___|___|___|___|
| - serviciu de birou (mapă, plicuri cu|x |x |- |- |- |x |x |- |- |- |- |- |
| antet, hârtie de scris, pix etc.)*8) | | | | | | | | | | | | |
|______________________________________|___|___|_____|___|___|___|___|____|___|___|___|___|
| *8) Cu excepţia dormitoarelor din apartamente şi garsoniere |
|_________________________________________________________________________________________|
| - oglindă în cameră |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |
|______________________________________|___|___|_____|___|___|___|___|____|___|___|___|___|
| - tablou sau alt element decorativ |x |x |x |- |- |x |x |x |- |x |- |- |
|______________________________________|___|___|_____|___|___|___|___|____|___|___|___|___|
| - suport pentru bagaje |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |
|______________________________________|___|___|_____|___|___|___|___|____|___|___|___|___|
| - cuier mobil/pe perete sau în |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |
| interiorul dulapului | | | | | | | | | | | | |
|______________________________________|___|___|_____|___|___|___|___|____|___|___|___|___|
| - dulap sau spaţiu amenajat pentru |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |
| lenjerie şi haine, dotat cu umeraşe | | | | | | | | | | | | |
|______________________________________|___|___|_____|___|___|___|___|____|___|___|___|___|
| - veioză sau aplică la capătul |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |
| patului (1 bucată/loc) | | | | | | | | | | | | |
|______________________________________|___|___|_____|___|___|___|___|____|___|___|___|___|
| - scrumiere de masă pentru camerele |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |
| şi spaţiile destinate pentru fumători| | | | | | | | | | | | |
|______________________________________|___|___|_____|___|___|___|___|____|___|___|___|___|
| - pahare |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |
|______________________________________|___|___|_____|___|___|___|___|____|___|___|___|___|
| - televizor cu recepţie canale TV |x |x |x |x |- |x |x |x |x |x |- |- |
|______________________________________|___|___|_____|___|___|___|___|____|___|___|___|___|
| - minim 2 prize de alimentare cu |x |x |x |- |- |x |x |- |- |- |- |- |
| energie şi priză pentru conexiune la | | | | | | | | | | | | |
| internet sau sistem wireless | | | | | | | | | | | | |
|______________________________________|___|___|_____|___|___|___|___|____|___|___|___|___|
| - telefon |x |x |x |- |- |x |x |x |- |x |- |- |
|______________________________________|___|___|_____|___|___|___|___|____|___|___|___|___|
| - minibar frigorific cu produse*9) |x |x |x*) |- |- |x |x |x*) |- |x |- |- |
|______________________________________|___|___|_____|___|___|___|___|____|___|___|___|___|
| *9) Cu excepţia dormitoarelor din apartamente şi garsoniere |
| *) La categoria 3 stele produsele se oferă de la recepţie, la îndeplinirea |
| formalităţilor de cazare, cu acceptarea produselor de către turist |
|_________________________________________________________________________________________|
| - pled sau alte mijloace cu funcţiuni|x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |
| similare, cu cearşaf | | | | | | | | | | | | |
|______________________________________|___|___|_____|___|___|___|___|____|___|___|___|___|
| - cearşaf pentru pat |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |
|______________________________________|___|___|_____|___|___|___|___|____|___|___|___|___|
| - pernă mare înfăţată/pers. |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |
|______________________________________|___|___|_____|___|___|___|___|____|___|___|___|___|
| - pernă suplimentară |x |x |- |- |- |x |x |- |- |- |- |- |
|______________________________________|___|___|_____|___|___|___|___|____|___|___|___|___|
| - cuvertură/şal pentru pat sau alte |x |x |x |- |- |x |x |x |- |x |- |- |
| mijloace similare | | | | | | | | | | | | |
|______________________________________|___|___|_____|___|___|___|___|____|___|___|___|___|
| - perdele şi draperii sau alte |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |
| mijloace obturante | | | | | | | | | | | | |
|______________________________________|___|___|_____|___|___|___|___|____|___|___|___|___|
| - mijloace de protecţie împotriva |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |
| insectelor | | | | | | | | | | | | |
|______________________________________|___|___|_____|___|___|___|___|____|___|___|___|___|
| b) salonul din apartamente şi garsoniere: |
|_________________________________________________________________________________________|
| - masă de lucru (birou) şi scaun |x |x |- |- |- |x |x |- |- |- |- |- |
|______________________________________|___|___|_____|___|___|___|___|____|___|___|___|___|
| - set de birou (mapă, plicuri cu |x |x |- |- |- |x |x |- |- |- |- |- |
| antet, hârtie de scris, pix etc.). | | | | | | | | | | | | |
|______________________________________|___|___|_____|___|___|___|___|____|___|___|___|___|
| - măsuţă/suprafaţă de uz personal de |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |
| minim 0,3 mp | | | | | | | | | | | | |
|______________________________________|___|___|_____|___|___|___|___|____|___|___|___|___|
| - tavă cu pahare |x |x |x |- |- |x |x |x |- |- |- |- |
|______________________________________|___|___|_____|___|___|___|___|____|___|___|___|___|
| - fotolii sau demifotolii |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |
|______________________________________|___|___|_____|___|___|___|___|____|___|___|___|___|
| - canapea pentru 2 - 3 persoane |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |- |- |
| (la garsoniere este facultativ) | | | | | | | | | | | | |
|______________________________________|___|___|_____|___|___|___|___|____|___|___|___|___|
| - corpuri de iluminat adecvate |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |
| (lustră, lampadar, aplice etc.) | | | | | | | | | | | | |
|______________________________________|___|___|_____|___|___|___|___|____|___|___|___|___|
| - televizor cu recepţie canale TV |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |
|______________________________________|___|___|_____|___|___|___|___|____|___|___|___|___|
| - minibar frigorific cu produse |x |x |- |- |- |x |x |- |- |- |- |- |
|______________________________________|___|___|_____|___|___|___|___|____|___|___|___|___|
| - minibar frigorific/frigider |- |- |x |- |- |- |- |x |- |x |- |- |
|______________________________________|___|___|_____|___|___|___|___|____|___|___|___|___|
| c) holul de primire, holuri şi coridoare de etaj: |
|_________________________________________________________________________________________|
| - comptuar recepţie (la moteluri |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |
| poate fi comun cu barul) | | | | | | | | | | | | |
|______________________________________|___|___|_____|___|___|___|___|____|___|___|___|___|
| - utilizarea sistemelor informatice |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |
| de gestiune fiscalizate | | | | | | | | | | | | |
|______________________________________|___|___|_____|___|___|___|___|____|___|___|___|___|
| - canapele |x |x |- |- |- |x |x |- |- |- |- |- |
|______________________________________|___|___|_____|___|___|___|___|____|___|___|___|___|
| - fotolii |x |x |x |- |- |x |x |x |- |x |- |- |
|______________________________________|___|___|_____|___|___|___|___|____|___|___|___|___|
| - demifotolii |- |- |- |x |x |- |- |- |x |- |x |x |
|______________________________________|___|___|_____|___|___|___|___|____|___|___|___|___|
| - masă de hol |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |
|______________________________________|___|___|_____|___|___|___|___|____|___|___|___|___|
| - aparat de curăţat încălţămintea |x |x |- |- |- |x |x |- |- |x |- |- |
|______________________________________|___|___|_____|___|___|___|___|____|___|___|___|___|
| - corpuri de iluminat adecvate |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |
| (candelabre, plafoniere etc.) | | | | | | | | | | | | |
|______________________________________|___|___|_____|___|___|___|___|____|___|___|___|___|
| 11. Seif/posibilităţi de depozitare a valorilor: |
|_________________________________________________________________________________________|
| - la recepţie |- |- |x |x |x |- |- |x |x |x |x |x |
|______________________________________|___|___|_____|___|___|___|___|____|___|___|___|___|
| - în cameră (încastrat) sau încăpere |x |x |- |- |- |x |x |- |- |- |- |- |
| dotată cu seifuri pentru fiecare | | | | | | | | | | | | |
| cameră | | | | | | | | | | | | |
|______________________________________|___|___|_____|___|___|___|___|____|___|___|___|___|
| 12. Fax la recepţie |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |- |
|______________________________________|___|___|_____|___|___|___|___|____|___|___|___|___|
| 13. Încasarea contravalorii |x |x |x |x |- |x |x |x |x |x |- |- |
| serviciilor şi prin mijloace | | | | | | | | | | | | |
| electronice de plată (carduri) | | | | | | | | | | | | |
|______________________________________|___|___|_____|___|___|___|___|____|___|___|___|___|
| 14. Spaţiu pentru alimentaţie: |
|_________________________________________________________________________________________|
| - restaurant amplasat în structura de|x |x |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |
| primire turistică | | | | | | | | | | | | |
|______________________________________|___|___|_____|___|___|___|___|____|___|___|___|___|
| - spaţiu amenajat pentru prepararea |- |- |x |- |- |- |- |- |- |x |x |- |
| şi servirea micului dejun - la | | | | | | | | | | | | |
| structurile de cazare care nu dispun | | | | | | | | | | | | |
| de nicio unitate de alimentaţie | | | | | | | | | | | | |
|______________________________________|___|___|_____|___|___|___|___|____|___|___|___|___|
| - bucătărie complet echipată în |- |- |- |- |- |x |x |x |x |- |- |- |
| apartament (sau restaurant care | | | | | | | | | | | | |
| asigură serviciu de room-service | | | | | | | | | | | | |
| permanent) | | | | | | | | | | | | |
|______________________________________|___|___|_____|___|___|___|___|____|___|___|___|___|
| 15. Bar de zi/cafe-bar |x |x |- |- |- |- |- |- |- |x |- |- |
|______________________________________|___|___|_____|___|___|___|___|____|___|___|___|___|
| 16. Spaţii pentru organizare de |x |x |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |
| evenimente, întâlniri de afaceri, | | | | | | | | | | | | |
| congrese, recepţii, conferinţe etc. | | | | | | | | | | | | |
| la hotelurile cu peste 100 de spaţii | | | | | | | | | | | | |
| de cazare (cel puţin o sală, cu o | | | | | | | | | | | | |
| capacitate minimă egală cu numărul de| | | | | | | | | | | | |
| spaţii de cazare) | | | | | | | | | | | | |
|______________________________________|___|___|_____|___|___|___|___|____|___|___|___|___|
| 17. Servicii de agrement/relaxare: |x |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |
| - minim trei servicii | | | | | | | | | | | | |
|______________________________________|___|___|_____|___|___|___|___|____|___|___|___|___|
| 18. Spaţiu amenajat cu computer şi |x |x |x |- |- |- |- |- |- |- |- |- |
| conexiuni pentru acces internet | | | | | | | | | | | | |
|______________________________________|___|___|_____|___|___|___|___|____|___|___|___|___|
| 19. Servicii minime oferite turiştilor, cu plată sau fără plată: |
|_________________________________________________________________________________________|
| - servicii telefonice locale, |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |
| interurbane, internaţionale, cu plata| | | | | | | | | | | | |
| tarifului şi a comisionului | | | | | | | | | | | | |
|______________________________________|___|___|_____|___|___|___|___|____|___|___|___|___|
| - vânzări de mărfuri şi de articole |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |
| de strictă necesitate, suveniruri, | | | | | | | | | | | | |
| ziare, vederi etc. | | | | | | | | | | | | |
|______________________________________|___|___|_____|___|___|___|___|____|___|___|___|___|
| - room-service |x |x |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |
|______________________________________|___|___|_____|___|___|___|___|____|___|___|___|___|
| - servirea micului dejun |x |x |x |- |- |- |- |- |- |x |- |- |
|______________________________________|___|___|_____|___|___|___|___|____|___|___|___|___|
| - informaţii turistice şi culturale |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |
|______________________________________|___|___|_____|___|___|___|___|____|___|___|___|___|
| - păstrarea obiectelor de valoare |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |
| ale turiştilor | | | | | | | | | | | | |
|______________________________________|___|___|_____|___|___|___|___|____|___|___|___|___|
| - serviciul pentru transportul |x |x |x |- |- |x |x |x |- |- |- |- |
| bagajelor | | | | | | | | | | | | |
|______________________________________|___|___|_____|___|___|___|___|____|___|___|___|___|
| - serviciul comisionar-curier |x |x |x |- |- |x |x |x |- |- |- |- |
|______________________________________|___|___|_____|___|___|___|___|____|___|___|___|___|
| - acordarea de prim ajutor în caz de |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |
| urgenţă/trusă medicală | | | | | | | | | | | | |
|______________________________________|___|___|_____|___|___|___|___|____|___|___|___|___|
| - trezirea clienţilor la cerere |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |
|______________________________________|___|___|_____|___|___|___|___|____|___|___|___|___|
| - primirea şi transmiterea mesajelor |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |
| şi a corespondenţei pentru turişti | | | | | | | | | | | | |
|______________________________________|___|___|_____|___|___|___|___|____|___|___|___|___|
| - rezervarea de bilete pe mijloace |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |
| de transport | | | | | | | | | | | | |
|______________________________________|___|___|_____|___|___|___|___|____|___|___|___|___|
| - servicii de spălătorie/curăţătorie |x |x |x |x |- |- |- |- |- |- |- |- |
|______________________________________|___|___|_____|___|___|___|___|____|___|___|___|___|
| 20. Alte criterii: | | | | | | | | | | | | |
|______________________________________|___|___|_____|___|___|___|___|____|___|___|___|___|
| - personalul care deserveşte turiştii|75%|50%|25% |- |- |75%|50%|25% |- |25%|- |- |
| să cunoască cel puţin o limbă străină| | | | | | | | | | | | |
| de circulaţie internaţională, în | | | | | | | | | | | | |
| proporţie de ...% din personalul de | | | | | | | | | | | | |
| servire | | | | | | | | | | | | |
|______________________________________|___|___|_____|___|___|___|___|____|___|___|___|___|
| 21. Criterii suplimentare de evaluare|170|140|80 |40 |- |120|80 |50 |25 |- |- |- |
| [anexa nr. 1.1] - puncte | | | | | | | | | | | | |
|______________________________________|___|___|_____|___|___|___|___|____|___|___|___|___|

ANEXA 1.1
la normele metodologice

Criterii suplimentare privind clasificarea structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare de tip hotel şi hotel-apartament
______________________________________________________________________________
| CRITERII SUPLIMENTARE*) |Puncte|
| *)Se punctează numai criteriile care nu sunt minim obligatorii pentru | |
| categoria respectivă | |
|_______________________________________________________________________|______|
| 1. Sisteme de management |
|______________________________________________________________________________|
| Implementarea unui sistem de management al calităţii | 25 |
|_______________________________________________________________________|______|
| Implementarea unui sistem de management de mediu | 25 |
|_______________________________________________________________________|______|
| Implementarea unui sistem de management al siguranţei alimentelor | 25 |
|_______________________________________________________________________|______|
| Implementarea unui sistem de management pentru sănătate şi securitate | 25 |
| ocupaţională | |
|_______________________________________________________________________|______|
| Obţinerea etichetei ecologice | 25 |
|_______________________________________________________________________|______|
| 2. Protecţia turiştilor |
|______________________________________________________________________________|
| Deţinerea poliţei de asigurare de răspundere civilă a structurilor de | 30 |
| primire turistice | |
|_______________________________________________________________________|______|
| 3. Construcţii/Instalaţii/Dotări | |
|_______________________________________________________________________|______|
| Restaurant | 15 |
|_______________________________________________________________________|______|
| Bar | 10 |
|_______________________________________________________________________|______|
| Salon/spaţiu amenajat pentru prepararea şi servirea micului dejun | 10 |
|_______________________________________________________________________|______|
| Cofetărie | 5 |
|_______________________________________________________________________|______|
| Instalaţii de parfumare şi împrospătare a aerului în spaţiile comune | 2 |
|_______________________________________________________________________|______|
| Climatizare în spaţiile de cazare | 15 |
|_______________________________________________________________________|______|
| Instalaţie de aer condiţionat în alte spaţii de cazare | 10 |
|_______________________________________________________________________|______|
| Climatizare în săli de seminarii şi conferinţe | 15 |
|_______________________________________________________________________|______|
| Instalaţie de aer condiţionat în săli de seminarii şi conferinţe | 10 |
|_______________________________________________________________________|______|
| Climatizare în alte spaţii | 15 |
|_______________________________________________________________________|______|
| Instalaţie de aer condiţionat în alte spaţii | 10 |
|_______________________________________________________________________|______|
| Garaje pentru minimum 20% din numărul spaţiilor de cazare | 10 |
|_______________________________________________________________________|______|
| Parcaj auto propriu, cu pază, pentru minimum 30% din numărul spaţiilor| 10 |
| de cazare | |
|_______________________________________________________________________|______|
| Ferestre antifonice | 10 |
|_______________________________________________________________________|______|
| Camere adecvate pentru persoane cu dizabilităţi locomotorii (mai mult | 15 |
| de 1 cameră din totalul spaţiilor de cazare) | |
|_______________________________________________________________________|______|
| Maşină pentru curăţat încălţăminte, la recepţie şi pe fiecare nivel | 5 |
|_______________________________________________________________________|______|
| Ascensor | 20 |
|_______________________________________________________________________|______|
| Recepţie TV prin satelit/cablu în spaţiile de cazare | 5 |
|_______________________________________________________________________|______|
| Cadă în camera de baie pentru minim 25% din spaţiile de cazare | 10 |
|_______________________________________________________________________|______|
| Cabină duş cu hidromasaj în camera de baie, pentru minimum 30% din | 10 |
| spaţiile de cazare | |
|_______________________________________________________________________|______|
| Spaţii comerciale gen butic (fr. boutique) | 10 |
|_______________________________________________________________________|______|
| Instalaţii de energie alternativă funcţionale şi care asigură minimum | 30 |
| 5% din consumul general | |
|_______________________________________________________________________|______|
| Derivaţie de telefon în camera de baie sau sistem cordless | 10 |
|_______________________________________________________________________|______|
| 4. Servicii suplimentare |
|______________________________________________________________________________|
| Servicii de servire a micului dejun în sistem bufet | 5 |
|_______________________________________________________________________|______|
| Spălătorie proprie | 20 |
|_______________________________________________________________________|______|
| Curăţătorie proprie | 20 |
|_______________________________________________________________________|______|
| Salon de cosmetică şi/sau de frizerie şi coafură | 5 |
|_______________________________________________________________________|______|
| Robot-telefon în spaţiile de cazare | 5 |
|_______________________________________________________________________|______|
| Telefon în spaţiile de cazare la hoteluri de 2 stele şi 1 stea | 5 |
|_______________________________________________________________________|______|
| Sistem de preluare mesaje telefonice | 5 |
|_______________________________________________________________________|______|
| Încălzitor de prosoape, oglindă de machiaj, cântar de persoane, maşină| 5 |
| de călcat, halat de baie (dacă se întrunesc 3 criterii, se acordă) | |
|_______________________________________________________________________|______|
| Închirieri de maşini - servicii de agenţie | 2 |
|_______________________________________________________________________|______|
| Reviste şi ziare, gratuite, în holul de primire, la dispoziţia | 2 |
| turiştilor | |
|_______________________________________________________________________|______|
| Hărţi cu localizarea structurii de primire turistice în cadrul zonei | 2 |
| sau al localităţii | |
|_______________________________________________________________________|______|
| Chestionare pentru testarea opiniei turiştilor cu privire la calitatea| 2 |
| serviciilor oferite | |
|_______________________________________________________________________|______|
| Punct de comercializare a produselor de igienă personală, minim 4 | 2 |
| articole de bază | |
|_______________________________________________________________________|______|
| Cafetieră, cafea solubilă, ceai, zahăr la pliculeţe, în toate spaţiile| 5 |
| de cazare | |
|_______________________________________________________________________|______|
| Perie/burete de pantofi, perie de haine, în toate spaţiile de cazare | 2 |
|_______________________________________________________________________|______|
| Trusă ac cu aţă, în toate spaţiile de cazare | 2 |
|_______________________________________________________________________|______|
| Serviciu de birou, în toate spaţiile de cazare | 2 |
|_______________________________________________________________________|______|
| Puişor pernă înfăţată, în toate spaţiile de cazare | 2 |
|_______________________________________________________________________|______|
| Rezervare de bilete la recepţie (spectacole, teatru, film) | 2 |
|_______________________________________________________________________|______|
| Autoturism inscripţionat cu logo-ul hotelului şi alocat pentru | 5 |
| transferuri | |
|_______________________________________________________________________|______|
| Asigurarea cu umbrele de ploaie | 2 |
|_______________________________________________________________________|______|
| 5. Spaţii de agrement şi fitness |
|______________________________________________________________________________|
| Piscină acoperită ce dispune de dotări tehnice şi spaţii auxiliare | 30 |
|_______________________________________________________________________|______|
| Piscină în aer liber ce dispune de dotări tehnice şi spaţii auxiliare | 25 |
|_______________________________________________________________________|______|
| Baie cu abur | 15 |
|_______________________________________________________________________|______|
| Sală de tenis | 15 |
|_______________________________________________________________________|______|
| Saună | 15 |
|_______________________________________________________________________|______|
| Hol de relaxare (cu şezlonguri) | 5 |
|_______________________________________________________________________|______|
| Solar | 5 |
|_______________________________________________________________________|______|
| Popice | 5 |
|_______________________________________________________________________|______|
| Bowling | 10 |
|_______________________________________________________________________|______|
| Teren de tenis | 10 |
|_______________________________________________________________________|______|
| Teren de volei | 10 |
|_______________________________________________________________________|______|
| Teren de badminton | 10 |
|_______________________________________________________________________|______|
| Animator | 10 |
|_______________________________________________________________________|______|
| Profesor de sport | 10 |
|_______________________________________________________________________|______|
| Ghid de turism | 10 |
|_______________________________________________________________________|______|
| Servicii de masaj | 5 |
|_______________________________________________________________________|______|
| Sală de forţă (fitness - body building, minimum 4 aparate) | 5 |
|_______________________________________________________________________|______|
| Gimnastică medicală | 10 |
|_______________________________________________________________________|______|
| Baby-sitter | 10 |
|_______________________________________________________________________|______|
| Spaţii de joacă pentru copii (interior sau exterior) | 8 |
|_______________________________________________________________________|______|
| Spaţiu verde de odihnă/ştrand | 5 |
|_______________________________________________________________________|______|
| Minigolf | 8 |
|_______________________________________________________________________|______|
| Închirieri de obiecte sportive (schi, bărci, biciclete) | 5 |
|_______________________________________________________________________|______|
| Tenis de masă | 2 |
|_______________________________________________________________________|______|
| Biliard | 2 |
|_______________________________________________________________________|______|
| 6. Posibilităţi de organizare de recepţii, conferinţe, banchete, centre de |
| afaceri |
|______________________________________________________________________________|
| Salon pentru organizare de recepţii, banchete, pentru minimum 100 de | 15 |
| persoane | |
|_______________________________________________________________________|______|
| Spaţii pentru organizarea conferinţelor şi evenimentelor după suprafaţa |
| totală alocată: |
|______________________________________________________________________________|
| - până la 100 mp | 10 |
|_______________________________________________________________________|______|
| - între 100 mp şi 250 mp | 20 |
|_______________________________________________________________________|______|
| - între 250 mp şi 500 mp | 25 |
|_______________________________________________________________________|______|
| - între 500 şi 1000 mp | 50 |
|_______________________________________________________________________|______|
| - peste 1000 mp | 90 |
|_______________________________________________________________________|______|
| Spaţiu dotat cu computere cu acces internet | 5 |
|_______________________________________________________________________|______|
| Închiriere laptop | 5 |
|_______________________________________________________________________|______|
| Instalaţii de sonorizare | 5 |
|_______________________________________________________________________|______|
| Ecran de proiecţie | 2 |
|_______________________________________________________________________|______|
| Perete pentru afişaj | 2 |
|_______________________________________________________________________|______|
| Retroproiector | 2 |
|_______________________________________________________________________|______|
| Videoproiector multimedia | 5 |
|_______________________________________________________________________|______|
| Ecran retractabil acţionat electric | 3 |
|_______________________________________________________________________|______|
| Cameră video | 2 |
|_______________________________________________________________________|______|
| Unităţi TV, LCD cu diagonală minim 66 cm | 5 |
|_______________________________________________________________________|______|
| Sistem complet (emiţători, receptori, cabine) pentru traducere | 15 |
| simultană | |
|_______________________________________________________________________|______|
| Telefon mobil | 2 |
|_______________________________________________________________________|______|
| Telefon/fax | 2 |
|_______________________________________________________________________|______|
| Copiator pentru uzul spaţiilor de reuniuni | 2 |
|_______________________________________________________________________|______|
| Reportofon | 2 |
|_______________________________________________________________________|______|
| Conexiuni pe cablu sau wireless internet în spaţiile de reuniuni | 2 |
|_______________________________________________________________________|______|
| Pupitru orator | 2 |
|_______________________________________________________________________|______|
| CD player, DVD player | 5 |
|_______________________________________________________________________|______|
| Total punctaj realizat | |
|_______________________________________________________________________|______|

ANEXA 1.1.1
la normele metodologice

Lista orientativă a serviciilor suplimentare ce pot fi prestate în structuri de primire turistice cu funcţiuni de cazare

1. Servicii de poştă, telecomunicaţii şi publicitate:
- convorbiri telefonice;
- acces internet;
- fax;
- antenă satelit;
- program video intern,
- TV cablu;
- vânzări de cărţi poştale, ilustrate, timbre poştale, reviste;
- vânzări de materiale de promovare turistică (CD-uri, DVD-uri, albume, ghiduri, pliante).
2. Servicii personale:
- frizerie;
- coafură;
- cosmetică;
- manichiură;
- pedichiură;
- gimnastică de întreţinere;
- exerciţii fizice şi cură pentru slăbire;
- spălătorie şi curăţătorie;
- curăţat încălţăminte.
3. Închirieri de:
- CD-uri, DVD-uri
- laptopuri;
- frigidere;
- televizoare;
- pături suplimentare;
- jocuri distractive (rummy, table, şah);
- echipament şi materiale sportive;
- săli de recepţie, simpozioane etc.;
- birouri pentru firme;
- birouri pentru oameni de afaceri;
- instalaţii pentru traducere simultană;
- locuinţe pentru reprezentanţi de firme;
- locuri de garaj;
- biciclete şi triciclete;
- ambarcaţiuni (şalupe, bărci);
- articole de ştrand şi plajă (umbrele, şezlonguri, cearceafuri);
- autoturisme cu/fără şofer (rent-a-car);
- terenuri de sport;
- articole de uz gospodăresc pentru campinguri;
- inventar suplimentar (pilote, pleduri, cearceafuri, perne etc.) în campinguri;
- maşini de călcat;
- maşini automate de spălat rufe în campinguri.
4. Servicii de educaţie fizică şi sport:
- înot;
- patinaj;
- schi;
- echitaţie;
- popice;
- gimnastică;
- alpinism;
- tenis de câmp;
- tenis de masă;
- tir cu arcul;
- schi nautic;
- şcoli pentru schi, patinaj, înot, tenis etc.
5. Servicii de cultură şi artă:
- organizare directă şi procurare de bilete pentru:
- spectacole de teatru;
- concerte;
- carnavaluri.
6. Diverse alte servicii:
- room-service;
- spălat şi călcat lenjerie;
- spălat, călcat, curăţat obiectele turiştilor;
- comisionar-curier;
- lucrări de secretariat;
- multiplicări de documente;
- rezervări de locuri la hoteluri în alte localităţi;
- rezervări de locuri în unităţi de alimentaţie;
- parcare auto;
- supraveghere copii, bătrâni;
- grădiniţă pentru copii;
- procurări bilete de tren, avion;
- transport hotel - aeroport;
- piscină, saună;
- sală de fitness;
- solar;
- masaj;
- organizare de banchete, recepţii, mese oficiale, nunţi;
- ghid de turism autorizat;
- tratamente geriatrice şi reumatismale;
- tratamente prin metode româneşti (Gerovital, Amar etc.) şi străine;
- asigurarea de medicamente pentru continuarea tratamentului ambulatoriu;
- organizarea de partide de pescuit;
- abonamente la mijloacele de transport pe cablu;
- bilete pentru mijloacele de transport în comun;
- plimbări cu căruţa, trăsura, sania etc.;
- schimb valutar;
- vânzări de mărfuri - puncte comerciale diverse (farmacii, cadouri, ziare, flori etc.);
- vânzări de excursii pe trasee interne şi externe;
- vânzări de locuri la diferite acţiuni specifice (festivaluri, seri folclorice, degustări de vinuri etc.).
7. Servicii gratuite:
- informaţii privind prestarea unor servicii, mijloace de transport, spectacole, starea vremii;
- încărcarea, descărcarea şi transportul bagajelor;
- trezirea turiştilor la ora solicitată;
- obţinerea legăturilor telefonice;
- păstrarea obiectelor de valoare;
- transmiterea de mesaje;
- predarea corespondenţei turiştilor;
- expedierea corespondenţei turiştilor;
- asigurarea de ziare, reviste în holuri;
- acordarea de medicamente şi materiale sanitare în cadrul primului ajutor în caz de accidente;
- păstrarea obiectelor uitate şi anunţarea turiştilor;
- păstrarea bagajelor;
- comenzi pentru taximetre;
- expediere prin "retur" la domiciliu a scrisorilor sosite după plecarea turiştilor;
- facilitarea cazării pasagerilor în alte spaţii de cazare din localitate;
- oferirea de materiale de promovare şi informare turistică;
- servicii de parcare şi garare.

ANEXA 1.2
la normele metodologice

Definiţie şi criterii minime obligatorii privind clasificarea structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare de tip hostel

Hostelul este o structură de primire turistică cu o capacitate minimă de 3 camere, garsoniere sau apartamente dispuse pe un nivel sau pe mai multe niveluri, în spaţii amenajate, de regulă, în clădiri cu altă destinaţie iniţială decât cea de cazare turistică.
Structurile de primire turistice clasificate anterior datei de 12.05.2008 ca "hotel pentru tineret" vor fi clasificate "hostel".
______________________________________________________________________________
| Criterii minime obligatorii | Hosteluri |
| |_____________|
| | stele |
| |_____________|
| | 3 | 2 | 1 |
|________________________________________________________________|___|___|_____|
| 1. Criterii generale: |
|______________________________________________________________________________|
| - clădirea să fie în stare bună, cu aspect corespunzător |x |x |x |
|________________________________________________________________|___|___|_____|
| - firmă cu denumirea unităţii şi însemne distinctive privind |x |x |x |
| categoria | | | |
|________________________________________________________________|___|___|_____|
| - parcare pentru biciclete |x |- |- |
|________________________________________________________________|___|___|_____|
| 2. Organizarea spaţiilor şi serviciilor: |
|______________________________________________________________________________|
| - numărul minim al spaţiilor de cazare (camere sau apartamente)|5 |4 |3 |
|________________________________________________________________|___|___|_____|
| - hol de primire |x |x |x |
|________________________________________________________________|___|___|_____|
| - spaţiu pentru administraţie |x |x |x |
|________________________________________________________________|___|___|_____|
| - serviciu de recepţie, cu program fracţionat în funcţie de |x |x |x |
| fluxul turistic | | | |
|________________________________________________________________|___|___|_____|
| 3. Instalaţii: |
|______________________________________________________________________________|
| - încălzire centrală (unităţile cu activitate sezonieră |x |x |x |
| estivală sunt exceptate) | | | |
|________________________________________________________________|___|___|_____|
| - la unităţile de categoria 1 şi 2 stele se vor accepta şi sobe|- |x |x |
| de teracotă | | | |
|________________________________________________________________|___|___|_____|
| - iluminatul electric | - o sursă principală |x |x |x |
| în cameră: |___________________________________|___|___|_____|
| | - o sursă individuală la capătul |x |x |x |
| | patului (veioze sau aplice) | | | |
|____________________________|___________________________________|___|___|_____|
| 4. Suprafaţa camerelor să fie corelată cu numărul de paturi, |x |x |x |
| inclusiv cele suprapuse, cu condiţia asigurării unui volum | | | |
| minim de aer de 12 mc/persoană. | | | |
|________________________________________________________________|___|___|_____|
| 5. Înălţimea minimă a spaţiilor de cazare |2,7|2,6|2,6 |
| În cazul structurilor de primire turistice clasificate şi | | | |
| construite anterior datei de 12.05.2008 se admite o reducere de| | | |
| până la 10%. | | | |
|________________________________________________________________|___|___|_____|
| 6. Numărul maxim de paturi/locuri într-o cameră |4 |10 |peste|
| | | |10 |
|________________________________________________________________|___|___|_____|
| 7. Echipare sanitară: |
|______________________________________________________________________________|
| - camerele dispun de grup sanitar propriu (cadă sau cuvă/cabină|x |- |- |
| duş, lavoar şi WC) | | | |
|________________________________________________________________|___|___|_____|
| - grup sanitar comun, separat pe sexe, astfel: |
|______________________________________________________________________________|
| - minimum 1 WC pentru 10 persoane |- |x |x |
|________________________________________________________________|___|___|_____|
| - minimum 1 lavoar pentru 10 persoane |- |x |x |
|________________________________________________________________|___|___|_____|
| - un duş pentru 10 persoane |- |x |x |
|________________________________________________________________|___|___|_____|
| 8. Dotare cu mobilier, lenjerie şi cu alte obiecte: |
|______________________________________________________________________________|
| a) camere: |
|______________________________________________________________________________|
| - pardoseli simple şi uşor lavabile |x |x |x |
|________________________________________________________________|___|___|_____|
| - mochetă, covoare sau carpete |x |- |- |
|________________________________________________________________|___|___|_____|
| - pat cu somieră sau cu saltea tip relaxa (patul la hosteluri |x |x |x |
| va avea minimum 80 x 190 cm, iar distanţa dintre paturi va fi | | | |
| de minimum 75 cm) | | | |
|________________________________________________________________|___|___|_____|
| - salteluţă/husă de protecţie (realizată din material textil, |x |x |x |
| lavabil şi hidroabsorbant) | | | |
|________________________________________________________________|___|___|_____|
| - dulap pentru haine, sau spaţiu amenajat pentru lenjerie şi |x |x |- |
| haine, cu umeraşe*) | | | |
|________________________________________________________________|___|___|_____|
| *) Dulapul sau spaţiul amenajat pentru lenjerie şi haine poate fi şi în |
| afara camerei. |
|______________________________________________________________________________|
| - suport sau spaţii pentru bagaje |x |x |x |
|________________________________________________________________|___|___|_____|
| - cuier pentru haine |- |- |x |
|________________________________________________________________|___|___|_____|
| - scaune/taburete/banchete (pot fi în console rabatabile) |x |x |x |
|________________________________________________________________|___|___|_____|
| - masă/măsuţă (poate fi în consolă rabatabilă) |x |x |- |
|________________________________________________________________|___|___|_____|
| - noptiere/etajere |x |x |- |
|________________________________________________________________|___|___|_____|
| - lenjerie de pat |x |x |x |
|________________________________________________________________|___|___|_____|
| - draperii sau alte mijloace obturante |x |x |x |
|________________________________________________________________|___|___|_____|
| - mijloace de protecţie împotriva insectelor |x |x |x |
|________________________________________________________________|___|___|_____|
| - coş pentru gunoi |x |x |x |
|________________________________________________________________|___|___|_____|
| - prosop pluşat pentru faţă |x |x |- |
|________________________________________________________________|___|___|_____|
| - prosop pluşat pentru baie |x |x |- |
|________________________________________________________________|___|___|_____|
| - pahare pentru apă |x |x |- |
|________________________________________________________________|___|___|_____|
| - săpun pentru turişti sau dozator |x |x |x |
|________________________________________________________________|___|___|_____|
| - hârtie igienică |x |x |x |
|________________________________________________________________|___|___|_____|
| b) salonul din apartamente şi garsoniere: |
|______________________________________________________________________________|
| - masă/măsuţă |x |- |- |
|________________________________________________________________|___|___|_____|
| - fotolii, demifotolii |x |x |- |
|________________________________________________________________|___|___|_____|
| - canapea pentru 2 - 3 persoane (la garsoniere este facultativ)|x |x |- |
|________________________________________________________________|___|___|_____|
| - corpuri de iluminat adecvate |x |x |- |
|________________________________________________________________|___|___|_____|
| - vază de flori sau aranjament floral |x |- |- |
|________________________________________________________________|___|___|_____|
| - televizor cu recepţie canale TV |x |x |- |
|________________________________________________________________|___|___|_____|
| - frigider sau minibar frigorific |x |x |- |
|________________________________________________________________|___|___|_____|
| c) grupuri sanitare comune: |
|______________________________________________________________________________|
| - însemn pentru marcarea pe sexe |x |x |x |
|________________________________________________________________|___|___|_____|
| - cuier pentru haine (ferit de stropire) |x |x |x |
|________________________________________________________________|___|___|_____|
| - anou/portprosop |x |x |x |
|________________________________________________________________|___|___|_____|
| - oglindă |x |x |x |
|________________________________________________________________|___|___|_____|
| - coş pentru gunoi şi saci menajeri |x |x |x |
|________________________________________________________________|___|___|_____|
| - dozator pentru săpun lichid |x |x |x |
|________________________________________________________________|___|___|_____|
| - prosop-rolă, sau uscător de mâini |x |x |x |
|________________________________________________________________|___|___|_____|
| - hârtie igienică |x |x |x |
|________________________________________________________________|___|___|_____|
| 9. Seif/posibilităţi pentru păstrarea valorilor turiştilor, la |x |x |x |
| recepţie sau la administraţie | | | |
|________________________________________________________________|___|___|_____|
| 10. Telefon în holul de primire |x |x |x |
|________________________________________________________________|___|___|_____|
| 11. Încasarea contravalorii serviciilor şi prin mijloace |x |- |- |
| electronice de plată (carduri) | | | |
|________________________________________________________________|___|___|_____|
| 12. Spaţiu pentru prepararea şi servirea micului dejun |x |x |- |
|________________________________________________________________|___|___|_____|
| 13. Spaţiu amenajat pentru întâlniri ale oaspeţilor (poate fi |x |x |x |
| şi în aer liber) | | | |
|________________________________________________________________|___|___|_____|
| 14. Servicii minime oferite turiştilor: |
|______________________________________________________________________________|
| - spălat, călcat lenjerie |x |x |- |
|________________________________________________________________|___|___|_____|
| - serviciu de recepţie cu personal instruit, cunoscător a cel |x |- |- |
| puţin unei limbi străine de circulaţie internaţională | | | |
|________________________________________________________________|___|___|_____|
| - informaţii turistice în limba română şi în cel puţin o limbă |x |x |- |
| de circulaţie internaţională | | | |
|________________________________________________________________|___|___|_____|

ANEXA 1.3
la normele metodologice

Definiţie şi criterii minime obligatorii privind clasificarea structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare de tip cabană turistică

Cabana turistică este o structură de primire turistică de capacitate relativ redusă, funcţionând în clădire independentă, cu arhitectură specifică, care asigură cazarea, alimentaţia şi alte servicii specifice necesare turiştilor aflaţi în drumeţie sau la odihnă în zone montane, rezervaţii naturale, în apropierea staţiunilor balneare sau a altor obiective de interes turistic.
______________________________________________________________________________
| Criterii minime obligatorii | Cabane |
| | turistice |
| |_____________|
| | stele |
| |_____________|
| | 3 | 2 | 1 |
|________________________________________________________________|___|___|_____|
| 1. Criterii generale: |
|______________________________________________________________________________|
| - clădirea să fie în stare bună, cu aspect corespunzător |x |x |x |
|________________________________________________________________|___|___|_____|
| - firmă la intrarea în cabană (cabană turistică, cabană de |x |x |x |
| vânătoare, de pescuit), cu indicarea categoriei, a denumirii | | | |
| masivului şi a altitudinii | | | |
|________________________________________________________________|___|___|_____|
| - parcaj la unităţile cu acces auto |x |x |- |
|________________________________________________________________|___|___|_____|
| - intrare separată pentru primirea mărfurilor |x |- |- |
|________________________________________________________________|___|___|_____|
| 2. Organizarea spaţiilor: |
|______________________________________________________________________________|
| - hol de primire |x |- |- |
|________________________________________________________________|___|___|_____|
| - recepţie care poate fi amenajată şi în sala de mese |x |x |x |
|________________________________________________________________|___|___|_____|
| - garderobă pentru echipament sportiv la unităţile situate în |x |x |- |
| zone unde pot fi practicate sporturi de iarnă | | | |
|________________________________________________________________|___|___|_____|
| - spaţiu pentru administraţie şi pentru păstrarea valorilor |x |x |x |
| turiştilor | | | |
|________________________________________________________________|___|___|_____|
| - spaţiu pentru păstrarea bagajelor turiştilor |x |x |x |
|________________________________________________________________|___|___|_____|
| - camere pentru cazarea personalului, separate pe sexe (la |x |x |x |
| cabanele izolate) | | | |
|________________________________________________________________|___|___|_____|
| - oficiu pentru cameriste (unul pentru maximum 60 de locuri) |x |x |x |
|________________________________________________________________|___|___|_____|
| - magazie pentru păstrarea lenjeriei şi a obiectelor de |x |x |x |
| inventar | | | |
|________________________________________________________________|___|___|_____|
| 3. Instalaţii de: |
|______________________________________________________________________________|
| - încălzire cu sobe sau cu alte mijloace admise de normele |x |x |x |
| P.S.I. | | | |
|________________________________________________________________|___|___|_____|
| - iluminat propriu (din reţeaua publică, generator sau alte |x |x |x |
| mijloace admise de normele P.S.I.) | | | |
|________________________________________________________________|___|___|_____|
| - sistem de avertizare luminoasă (girofar) la cabane situate în|x |x |x |
| locuri greu accesibile. Marcaje reflectorizante pe trasee, | | | |
| într-un perimetru de minimum 100 m | | | |
|________________________________________________________________|___|___|_____|
| 4. Suprafaţa minimă (în mp) pentru cel puţin 75% din numărul de camere: |
|______________________________________________________________________________|
| - camere cu 1 un loc |9 |8 |7 |
|________________________________________________________________|___|___|_____|
| - camere cu 2 două locuri |11 |10 |9 |
|________________________________________________________________|___|___|_____|
| - camere cu 3 trei locuri |15 |14 |12 |
|________________________________________________________________|___|___|_____|
| - camere cu peste 3 locuri (se vor asigura minimum 4 mp/loc) |x |x |x |
|________________________________________________________________|___|___|_____|
| 5. Volumul minim de 12 mc/loc va fi asigurat în toate camerele |x |x |x |
|________________________________________________________________|___|___|_____|
| 6. Numărul maxim de locuri într-o cameră: |4 |8 |peste|
| | | |8 |
|________________________________________________________________|___|___|_____|
| 7. Echipare sanitară: |
|______________________________________________________________________________|
| - camerele dispun de baie (cuvă cu duş, lavoar şi WC) în |25 |- |- |
| proporţie de minimum ...% | | | |
|________________________________________________________________|___|___|_____|
| - grup sanitar comun în incinta cabanei, separat pe sexe, compus din: |
|______________________________________________________________________________|
| - 1 cabină duş cu apă caldă/rece la 15 locuri |x |- |- |
|________________________________________________________________|___|___|_____|
| - 1 cabină WC la 10 locuri (separate de cele care deservesc |x |x |x |
| unitatea de alimentaţie publică) | | | |
|________________________________________________________________|___|___|_____|
| - 1 spălător cu lavoar cu apă curentă, caldă/rece la 10 locuri |x |x |x |
|________________________________________________________________|___|___|_____|
| - dotarea băilor din camere: |
|______________________________________________________________________________|
| - oglindă |x |x |- |
|________________________________________________________________|___|___|_____|
| - săpun sau dozator cu săpun |x |x |x |
|________________________________________________________________|___|___|_____|
| - coş pentru gunoi |x |x |x |
|________________________________________________________________|___|___|_____|
| - anou pentru prosoape |x |x |- |
|________________________________________________________________|___|___|_____|
| - prosop pentru faţă |x |x |x |
|________________________________________________________________|___|___|_____|
| - prosop pentru baie |x |x |- |
|________________________________________________________________|___|___|_____|
| - dotarea grupurilor sanitare comune: |
|______________________________________________________________________________|
| - însemne pentru marcarea pe sexe |x |x |x |
|________________________________________________________________|___|___|_____|
| - cuier haine |x |x |x |
|________________________________________________________________|___|___|_____|
| - oglindă |x |x |x |
|________________________________________________________________|___|___|_____|
| - portprosop |x |x |x |
|________________________________________________________________|___|___|_____|
| - dozator cu săpun |x |x |x |
|________________________________________________________________|___|___|_____|
| La unităţile de categoria 1 stea se admit şi WC uscate şi spălătoare |
| exterioare, alimentate de la surse naturale sau rezervoare. |
|______________________________________________________________________________|
| 8. Dotare cu mobilier, lenjerie şi cu alte obiecte în camere: |
|______________________________________________________________________________|
| - pat cu saltea şi salteluţă de protecţie (paturile pot fi şi |x |x |x |
| suprapuse) | | | |
|________________________________________________________________|___|___|_____|
| - noptieră sau alte piese similare |x |x |- |
|________________________________________________________________|___|___|_____|
| - scaun sau taburet |x |x |x |
|________________________________________________________________|___|___|_____|
| - veioză sau aplică la capătul patului |x |x |- |
|________________________________________________________________|___|___|_____|
| - dulap sau spaţiu amenajat pentru haine, cu umeraşe (3 bucăţi/|x |- |- |
| loc) | | | |
|________________________________________________________________|___|___|_____|
| - cuier de perete |x |x |x |
|________________________________________________________________|___|___|_____|
| - masă |x |x |x |
|________________________________________________________________|___|___|_____|
| - oglindă |x |x |x |
|________________________________________________________________|___|___|_____|
| - lampă, plafonieră sau aplică |x |x |x |
|________________________________________________________________|___|___|_____|
| - pahare (câte unul pentru fiecare turist) |x |x |x |
|________________________________________________________________|___|___|_____|
| - perdele sau alte mijloace obturante (jaluzele, transperante |x |x |x |
| etc.) | | | |
|________________________________________________________________|___|___|_____|
| - mijloace de protecţie împotriva insectelor |x |x |x |
|________________________________________________________________|___|___|_____|
| - pled sau pătură (sau alte mijloace cu funcţiuni similare), cu|x |x |x |
| cearşaf (2 bucăţi/loc) | | | |
|________________________________________________________________|___|___|_____|
| - pernă înfăţată |x |x |x |
|________________________________________________________________|___|___|_____|
| - cearşaf de pat |x |x |x |
|________________________________________________________________|___|___|_____|
| - prosop pentru faţă, prosop de baie |x |x |x |
|________________________________________________________________|___|___|_____|
| 9. Dotarea salonului din apartamente, garsoniere: |
|______________________________________________________________________________|
| - canapea pentru 2 - 3 persoane |x |x |- |
|________________________________________________________________|___|___|_____|
| - fotolii/demifotolii |x |x |- |
|________________________________________________________________|___|___|_____|
| - masă/măsuţă |x |x |- |
|________________________________________________________________|___|___|_____|
| - frigider |x |x |- |
|________________________________________________________________|___|___|_____|
| - televizor cu recepţie canale TV |x |x |- |
|________________________________________________________________|___|___|_____|
| - draperii sau alte mijloace obturante |x |x |- |
|________________________________________________________________|___|___|_____|
| 10. Serviciul telefonic disponibil: |
|______________________________________________________________________________|
| - telefon la recepţie, la dispoziţia turiştilor |x |x |x |
| La cabanele de creastă se admit şi staţii radio de | | | |
| emisie-recepţie sau telefoane mobile, după caz. | | | |
|________________________________________________________________|___|___|_____|
| 11. Facilităţi pentru organizarea activităţilor de agrement şi |3 |2 |1 |
| sportive (schi, patinaj, terenuri de sport, piscină, saună, | | | |
| sală de gimnastică, monitor pentru diverse activităţi de | | | |
| agrement sau sportive etc.): | | | |
| - asigurarea a cel puţin ... activităţi | | | |
|________________________________________________________________|___|___|_____|
| 12. Unitate de alimentaţie publică |x |x |x |
| - la cabanele de 1 stea, situate în zone greu accesibile, se | | | |
| admit şi puncte de preparare şi servire a mesei | | | |
|________________________________________________________________|___|___|_____|
| 13. Televizor în spaţii comune, la dispoziţia turiştilor cu |x |x |x |
| recepţie canale TV | | | |
|________________________________________________________________|___|___|_____|
| 14. Trusă cu medicamente şi materiale necesare acordării |x |x |x |
| primului ajutor medical | | | |
|________________________________________________________________|___|___|_____|
| 15. Panou-hartă privind traseele turistice din zonă, cu |x |x |x |
| indicarea marcajelor, a duratelor de parcurs, a gradului de | | | |
| dificultate etc. | | | |
|________________________________________________________________|___|___|_____|
| 16. Servicii minime oferite turiştilor, cu sau fără plată, astfel: |
|______________________________________________________________________________|
| - vânzare de mărfuri de strictă necesitate (cosmetice, |x |x |x |
| ilustrate, hărţi turistice, timbre etc.) la recepţie | | | |
|________________________________________________________________|___|___|_____|
| - informaţii turistice asupra traseelor, obiectivelor, |x |x |x |
| marcajelor, orarului mijloacelor de transport, situaţiei şi | | | |
| prognozei condiţiilor meteorologice | | | |
|________________________________________________________________|___|___|_____|
| - păstrarea obiectelor de valoare ale turiştilor |x |x |x |
|________________________________________________________________|___|___|_____|
| - închiriere de jocuri, echipament şi material sportiv |x |x |x |
|________________________________________________________________|___|___|_____|
| 17. Alte criterii: |
|______________________________________________________________________________|
| - magaziile şi celelalte construcţii gospodăreşti vor fi |x |x |x |
| mascate prin mijloace estetice (de regulă, garduri vii) | | | |
|________________________________________________________________|___|___|_____|
| - grajdurile şi coteţele pentru creşterea animalelor şi |x |x |x |
| păsărilor vor fi amplasate la o distanţă corespunzătoare de | | | |
| spaţiile de cazare şi de alimentaţie, astfel încât turiştii să | | | |
| nu fie deranjaţi de noxele emanate de acestea sau să creeze alt| | | |
| disconfort | | | |
|________________________________________________________________|___|___|_____|
| - perimetrul cabanei va fi delimitat prin garduri vii sau alte |x |x |x |
| elemente estetice şi eficiente | | | |
|________________________________________________________________|___|___|_____|
| - WC-urile uscate vor avea pereţii văruiţi cel puţin o dată pe |- |- |x |
| trimestru sau ori de câte ori este nevoie | | | |
|________________________________________________________________|___|___|_____|
| - registru pentru declararea traseului turistic de către |x |x |x |
| turişti la cabanele turistice izolate | | | |
|________________________________________________________________|___|___|_____|
| - spaţiu amenajat pentru adăpostirea câinilor de vânătoare, |x |x |x |
| pentru cabanele turistice care oferă facilităţi de vânătoare | | | |
| şi/sau pescuit | | | |
|________________________________________________________________|___|___|_____|
| - spaţiu special prevăzut cu sistem de siguranţă, pentru |x |x |x |
| păstrarea echipamentelor specifice de vânătoare, pentru | | | |
| cabanele turistice care oferă facilităţi de vânătoare | | | |
|________________________________________________________________|___|___|_____|
| 18. Persoana care asigură conducerea operativă a cabanei să fie|x |x |x |
| calificată conform prevederilor anexei nr. 7 | | | |
|________________________________________________________________|___|___|_____|

ANEXA 1.4
la normele metodologice

Definiţii şi criterii minime obligatorii privind clasificarea structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare de tip vilă şi bungalow

Vilă turistică este o structură de primire turistică de capacitate relativ redusă, funcţionând în clădiri independente, cu arhitectură specifică, situată în staţiuni turistice sau în alte zone şi localităţi de interes turistic, care asigură cazarea turiştilor şi prestarea unor servicii specifice.
Bungalow este o structură de primire turistică de capacitate redusă, realizată de regulă din lemn sau din alte materiale similare. În zonele cu umiditate ridicată (munte, mare) acesta poate fi construit şi din zidărie. Este amplasat în perimetrul campingurilor, satelor de vacanţă, ca unitate independentă situată în staţiuni turistice sau zone turistice, ori ca spaţiu complementar pe lângă alte structuri de primire turistice. Asigură cazarea turiştilor, precum şi celelalte servicii prestate de unitatea de bază, după caz. Funcţionează, de regulă, cu activitate sezonieră.
______________________________________________________________________________
| Criterii minime obligatorii | Vile | Bungalow- |
| | | uri |
| |___________________|___________|
| | stele | stele |
| |___________________|___________|
| | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 |
|______________________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|
| 1. Criterii generale: |
|______________________________________________________________________________|
| Starea generală a clădirii (exterior, interior): |
|______________________________________________________________________________|
| - aspect | foarte bun | x | x | - | - | - | |
| |____________|___|___|___|___|___| |
| | bun | - | - | x | x | x | |
|_________________________________|____________|___|___|___|___|___|___________|
| - clădirea să fie în stare bună, cu aspect corespunzător | x | x | x |
|__________________________________________________________________|___|___|___|
| - firmă cu denumirea unităţii şi însemne | x | x | x | x | x | x | x | x |
| distinctive privind categoria unităţii (la | | | | | | | | |
| categoria 4 şi 5 stele firmele vor fi | | | | | | | | |
| luminoase) | | | | | | | | |
|______________________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - parcare auto pentru minimum 30% din numărul| x | x | x | - | - | - | - | - |
| spaţiilor de cazare | | | | | | | | |
|______________________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|
| 2. Organizarea spaţiilor: |
|______________________________________________________________________________|
| - numărul maxim de camere |10 |15 |25 |35 |40 | - | - | - |
|______________________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - vestibul | x | x | x | x | - | - | - | - |
|______________________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - salon | x | x | x | - | - | - | - | - |
|______________________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - sufragerie pentru servirea mesei | x | x | x | - | - | - | - | - |
|______________________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - spaţiu pentru pregătirea mesei, dotat | x | x | x | - | - | x | x | - |
| corespunzător | | | | | | | | |
|______________________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - grup sanitar comun, pentru camerele care nu| - | - | - | - | x | - | x | x |
| dispun de grup sanitar propriu, separat pe | | | | | | | | |
| sexe | | | | | | | | |
|______________________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - oficiu pentru cameristă (unul pentru | x | x | x | x | x | x | x | x |
| maximum 10 camere) | | | | | | | | |
|______________________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|
| 3. Instalaţii: |
|______________________________________________________________________________|
| - sistem de climatizare/instalaţie de aer | x | x | - | - | - | - | - | - |
| condiţionat | | | | | | | | |
|______________________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - încălzire centrală sau cu sobe de teracotă,| - | - | x | x | x | - | - | - |
| mai puţin la unităţile sezoniere | | | | | | | | |
|______________________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - iluminatul electric în cameră: |
|______________________________________________________________________________|
| - o sursă principală | x | x | x | x | x | x | x | x |
|______________________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - o sursă individuală pentru fiecare loc | x | x | x | x | x | x | x | x |
|______________________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|
| 4. Suprafaţa minimă (mp) a camerelor (fără grup sanitar)**) |
|______________________________________________________________________________|
| - camere cu un loc |16 |15 |12 |10 |10 |12 |10 | 9 |
|______________________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - camere cu două locuri |20 |18 |12 |12 |11 |14 |12 |10 |
|______________________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - camere cu trei locuri | - | - | - |18 |15 | - |16 |14 |
|______________________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - camere cu patru locuri | - | - | - | - |20 | - | - |18 |
|______________________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - salonul din apartament |20 |18 |12 |10 |10 |14 |12 | - |
|______________________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - dormitorul din apartament |20 |18 |12 |10 |10 |14 |12 | - |
|______________________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|
| **) În cazul structurilor de primire turistice clasificate şi construite |
| anterior datei de 12.05.2010, suprafaţa camerelor se reduce cu 15%. |
|______________________________________________________________________________|
| 5. Numărul maxim de locuri într-o cameră | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
|______________________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|
| 6. Echipare sanitară: |
|______________________________________________________________________________|
| - camerele dispun de grup sanitar propriu | x | x | x | x | - | x | - | - |
| (cadă sau cuvă/cabină duş, lavoar şi WC) | | | | | | | | |
|______________________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|
| Vilele de categoriile 4, 3, 2 stele şi 1 stea, în care spaţiul este compus |
| dintr-un singur apartament (maxim 5 dormitoare), vor avea minimum un grup |
| sanitar propriu la 4 locuri |
|______________________________________________________________________________|
| - grup sanitar comun, separat pe sexe, pentru camerele care nu dispun de grup|
| sanitar propriu, astfel: |
|______________________________________________________________________________|
| - o cabină de duş pentru maximum 15 locuri | - | - | - | - | x | - | x | x |
|______________________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - o cabină WC pentru maximum 10 locuri | - | - | - | - | x | - | x | x |
|______________________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - la bungalow-urile de 1 stea, grupul sanitar comun poate fi amplasat într-o |
| clădire apropiată, la maximum 50 m distanţă |
|______________________________________________________________________________|
| - lavoare cu apă curentă, caldă/rece în | - | - | - | - | x | - | - | - |
| camere fără grup sanitar propriu | | | | | | | | |
|______________________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|
| 9. Dotare cu mobilier, lenjerie şi alte obiecte de inventar: |
|______________________________________________________________________________|
| - dotarea spaţiilor de cazare şi a grupurilor sanitare aferente acestora, va |
| fi similară cu cea a hotelurilor - pentru vile (cu excepţia telefoanelor la |
| categoria 3 stele) şi cu cea a motelurilor - pentru bungalow-uri, de aceeaşi |
| categorie |
|______________________________________________________________________________|
| Dotarea sufrageriei pentru servirea mesei: |
|______________________________________________________________________________|
| - masă şi scaune | x | x | x | - | - | x | x | - |
|______________________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - servantă-bar pentru pahare şi veselă | x | x | x | - | - | x | x | - |
|______________________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - televizor cu recepţie canale TV | x | x | - | - | - | x | x | - |
|______________________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|
| Dotarea salonului: |
|______________________________________________________________________________|
| - fotolii sau demifotolii | x | x | x | - | - | - | - | - |
|______________________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - măsuţe | x | x | x | - | - | - | - | - |
|______________________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - canapea | x | x | x | - | - | - | - | - |
|______________________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - televizor cu recepţie canale TV | x | x | x | - | - | - | - | - |
|______________________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|
| 10. Servicii cuprinse în tarif sau contra cost, oferite turiştilor: |
| Lista este similară cu cea de la hoteluri, în cazul vilelor, şi de la |
| moteluri, în cazul bungalow-urilor, de aceeaşi categorie. |
|______________________________________________________________________________|
| 11. Telefon în cameră sau apartament/ | x | x | - | - | - | - | - | - |
| garsonieră | | | | | | | | |
|______________________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|
| 12. Facilităţi pentru organizarea de | x | x | - | - | - | - | - | - |
| activităţi de agrement şi sportive (piscină, | | | | | | | | |
| saună, sală fitness, jocuri distractive, | | | | | | | | |
| terenuri de sport etc. - cel puţin două | | | | | | | | |
| activităţi) | | | | | | | | |
|______________________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|

ANEXA 1.5
la normele metodologice

Definiţii şi criterii minime obligatorii privind clasificarea structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare de tip pensiune turistică şi pensiune agroturistică

1. Pensiune turistică este o structură de primire turistică, având o capacitate de cazare de până la 15 camere, totalizând maximum 40 locuri, funcţionând în locuinţele cetăţenilor sau în clădire independentă, care asigură în spaţii special amenajate cazarea turiştilor şi condiţii de pregătire şi de servire a mesei.
2. Amplasarea pensiunii turistice din mediul rural trebuie realizată pe un teren de cel puţin 1.000 mp.*1)
3. Pensiune agroturistică este o structură de primire turistică, având o capacitate de cazare de până la 8 camere, funcţionând în locuinţele cetăţenilor sau în clădire independentă, care asigură în spaţii special amenajate cazarea turiştilor şi condiţiile de pregătire şi servire a mesei, precum şi posibilitatea participării la activităţi gospodăreşti sau meşteşugăreşti.
4. În pensiunile agroturistice, turiştilor li se oferă masa preparată din produse naturale, preponderent din gospodăria proprie sau de la producători autorizaţi de pe plan local iar gazdele se ocupă direct de primirea turiştilor şi de programul acestora pe tot parcursul sejurului pe care îl petrec la pensiune.
5. În cadrul pensiunilor agroturistice se desfăşoară cel puţin o activitate legată de agricultură, creşterea animalelor, cultivarea diferitelor tipuri de plante, livezi de pomi fructiferi sau se desfăşoară o activitate meşteşugărească, cu un atelier de lucru, din care rezultă diferite articole de artizanat. Activităţile în cauză trebuie să se desfăşoare în mod continuu sau în funcţie de specific şi sezonalitate, să aibă caracter de repetabilitate.
6. Amplasarea pensiunilor agroturistice trebuie realizată pe un teren de cel puţin 1.000 mp*1), în locuri ferite de surse de poluare şi de orice alte elemente care ar pune în pericol sănătatea sau siguranţa turiştilor.
7. Dotările din camerele şi din grupurile sanitare destinate turiştilor vor fi puse în exclusivitate la dispoziţia acestora. În interiorul spaţiilor de cazare nu se admit lucruri personale ale locatorului (articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte, bibelouri sau alte obiecte care ar putea stânjeni turiştii).
8. Spaţiile pentru prepararea şi servirea mesei sunt destinate în exclusivitate pentru turiştii cazaţi şi sunt dimensionate adecvat capacităţii de cazare. Administratorul pensiunii poate oferi servicii de preparare şi servire a mesei pentru turiştii săi, în regim de circuit închis. În cazul în care aceste servicii sunt destinate şi consumatorilor din afară, este obligatorie deţinerea unei structuri de primire turistice cu funcţiuni de alimentaţie publică, clasificată potrivit normelor specifice prevăzute în anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice.
9. Pensiunile turistice care dispun de teren pentru asigurarea serviciilor de campare vor respecta, pentru montarea corturilor şi rulotelor, criteriile privind echiparea sanitară şi dimensiunea parcelelor, conform prevederilor anexei nr. 1.6 la prezentele norme metodologice.
10. Categoria de clasificare a pensiunii turistice este determinată de îndeplinirea criteriilor prevăzute în prezenta anexă şi de realizarea punctajului minim, rezultat din evaluarea criteriilor suplimentare prevăzute în anexa 1.5.1 la prezentele norme metodologice.
11. Punctajul minim rezultat din evaluarea criteriilor suplimentare este următorul:

- la 5 margarete 160 puncte
- la 4 margarete 130 puncte
- la 3 margarete 90 puncte
- la 2 margarete 50 puncte
------------
*1) suprafaţa construită + suprafaţa terenului din jurul construcţiei.

______________________________________________________________________________
| Criterii minime obligatorii | Pensiuni |
| |_______________________________________|
| | TURISTICE | AGROTURISTICE |
| |___________________|___________________|
| | margarete | margarete |
| |___________________|___________________|
| | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|______________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| 1. Starea generală a clădirii (exterior, interior): |
|______________________________________________________________________________|
| - aspect | foarte bun | x| x| -| -| -| x| x| -| -| -|
| |____________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| | bun | -| -| x| x| x| -| -| x| x| x|
|_________________________|____________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - firmă luminoasă sau iluminată | x| x| -| -| -| x| x| -| -| -|
| privind însemnele distinctive cu | | | | | | | | | | |
| tipul, denumirea şi categoria de | | | | | | | | | | |
| clasificare a unităţii | | | | | | | | | | |
|______________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - însemnele distinctive privind | -| -| x| x| x| -| -| x| x| x|
| tipul, denumirea şi categoria de | | | | | | | | | | |
| clasificare a unităţii | | | | | | | | | | |
|______________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - clădirile, inclusiv anexele | x| x| x| x| x| x| x| x| x| x|
| gospodăreşti, să fie curate şi bine | | | | | | | | | | |
| întreţinute | | | | | | | | | | |
|______________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - să se încadreze în stilul | x| x| x| x| x| x| x| x| x| x|
| arhitectural cu specific local | | | | | | | | | | |
|______________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - căile de acces proprii şi spaţiile | x| x| x| x| x| x| x| x| x| x|
| înconjurătoare să fie bine | | | | | | | | | | |
| întreţinute | | | | | | | | | | |
|______________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - curte proprie cu spaţii verzi | x| x| x| -| -| x| x| x| x| x|
|______________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - amenajări în aer liber pentru | x| x| x| -| -| x| x| -| -| -|
| odihnă şi relaxare (chioşcuri, | | | | | | | | | | |
| pavilioane, terase acoperite etc.) | | | | | | | | | | |
|______________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - garaj sau adăpost acoperit | x| -| -| -| -| -| -| -| -| -|
|______________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - parcare proprie | x| x| -| -| -| x| x| -| -| -|
|______________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| 2. Organizarea spaţiilor: |
|______________________________________________________________________________|
| - accesul în camerele de dormit şi în| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x|
| grupurile sanitare să fie direct, | | | | | | | | | | |
| fără a se trece prin alte camere | | | | | | | | | | |
| folosite pentru dormit | | | | | | | | | | |
|______________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - spaţii corespunzătoare şi igienice,| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x|
| pentru prepararea mesei, dotate cu | | | | | | | | | | |
| echipamente de preparare şi | | | | | | | | | | |
| conservare a alimentelor | | | | | | | | | | |
|______________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - sufragerie dotată cu mobilier | x| x| -| -| -| x| x| -| -| -|
| adecvat, de calitate superioară şi cu| | | | | | | | | | |
| inventar de servire de calitate | | | | | | | | | | |
|______________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - salon cu suprafaţa minimă de ... mp| 20| -| -| -| -| 20| -| -| -| -|
|______________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| Suprafaţa minimă a camerelor (mp) |
|______________________________________________________________________________|
| - cameră cu 1 loc | 14| 13| 10| 8| 8| 14| 13| 10| 8| 8|
|______________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - cameră cu 2 locuri | 16| 14| 12| 10| 10| 16| 14| 12| 10| 10|
|______________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - cameră cu 3 locuri | -| -| 17| 15| 13| -| -| 17| 15| 13|
|______________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - cameră cu 4 locuri | -| -| -| -| 16| -| -| -| -| 16|
|______________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - dormitorul din apartament/ | 16| 14| 12| 10| 10| 16| 14| 12| 10| 10|
| garsonieră | | | | | | | | | | |
|______________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - salonul din apartament | 16| 14| 12| 10| 10| 16| 14| 12| 10| 10|
|______________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - spaţiu pentru servirea mesei, dotat| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x|
| cu mobilier (mese, scaune, banchete) | | | | | | | | | | |
| şi inventar de servire | | | | | | | | | | |
|______________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - camere cu grup sanitar propriu | x| x| x| -| -| x| x| x| -| -|
|______________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - grup sanitar comun*) | -| -| -| x| x| -| -| -| x| x|
|______________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| *) la pensiunile turistice/agroturistice de 1 margaretă se admit în WC uscate|
| şi spălătoare exterioare alimentate la surse naturale din rezervoare |
|______________________________________________________________________________|
| 3. Instalaţii: |
|______________________________________________________________________________|
| - încălzire centrală sau cu gaze la | x| x| x| -| -| x| x| x| -| -|
| sobă de teracotă, mai puţin la | | | | | | | | | | |
| unităţile sezoniere estivale | | | | | | | | | | |
|______________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - încălzire cu sobă de teracotă sau | -| -| -| x| x| -| -| -| x| x|
| cu alte echipamente admise de normele| | | | | | | | | | |
| P.S.I. | | | | | | | | | | |
|______________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - sursă de încălzire în camerele de | x| x| x| -| -| x| x| x| -| -|
| baie | | | | | | | | | | |
|______________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - instalaţie de apă curentă caldă/ | x| x| x| x| -| x| x| x| x| -|
| rece la bucătărie | | | | | | | | | | |
|______________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - instalaţie de apă curentă | -| -| -| -| x| -| -| -| -| x|
|______________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - aer condiţionat exclusiv pentru | x| x| -| -| -| x| x| -| -| -|
| pensiunile aflate pe litoral şi în | | | | | | | | | | |
| Delta Dunării*) | | | | | | | | | | |
|______________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| *) La categoria 4 margarete criteriul este obligatoriu pentru pensiunile |
| clasificate după intrarea în vigoare a prezentelor norme metodologice |
|______________________________________________________________________________|
| - racord la reţeaua publică de | x| x| x| x| x| x| x| x| x| x|
| canalizare sau la mijloace proprii de| | | | | | | | | | |
| colectare şi epurare | | | | | | | | | | |
|______________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - iluminat electric, în spaţii comune| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x|
| şi în spaţiile de cazare | | | | | | | | | | |
|______________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| 4. Număr maxim de locuri într-o | 2| 2| 3| 3| 4| 2| 2| 3| 3| 4|
| cameră | | | | | | | | | | |
|______________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| 5. Echipare sanitară: |
|______________________________________________________________________________|
| - camerele dispun de grup sanitar | x| x| x| -| -| x| x| x| -| -|
| propriu (cadă sau cuvă/cabină duş, | | | | | | | | | | |
| lavoar şi WC) | | | | | | | | | | |
|______________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| Grup sanitar comun compus din: |
|______________________________________________________________________________|
| - 1 cabină WC la 10 locuri*) | -| -| -| x| x| -| -| -| x| x|
|______________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - 1 spălător cu un lavoar cu apă | -| -| -| x| x| -| -| -| x| x|
| curentă caldă/rece la 10 locuri**) | | | | | | | | | | |
|______________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - 1 cabină duş cu apă caldă/rece la | -| -| -| x| x| -| -| -| x| x|
| 10 locuri/separat pe sexe | | | | | | | | | | |
|______________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| *) La pensiunile turistice şi pensiunile agroturistice din mediul rural de o |
| stea/margaretă poate exista şi WC uscat. |
| **) Spălătorul poate fi şi în aer liber. |
|______________________________________________________________________________|
| 6. Dotarea camerelor: |
|______________________________________________________________________________|
| - mobilier uniform ca stil şi de | x| x| x| -| -| x| x| x| -| -|
| calitate | | | | | | | | | | |
|______________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - pat cu saltea şi salteluţă de | x| x| x| x| x| x| x| x| x| x|
| protecţie | | | | | | | | | | |
|______________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - pilotă, sau alte mijloace cu | x| x| x| x| x| x| x| x| x| x|
| funcţiuni similare, cu cearşaf | | | | | | | | | | |
|______________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - perne mari | x| x| x| x| x| x| x| x| x| x|
|______________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - cearşaf pentru pat | x| x| x| x| x| x| x| x| x| x|
|______________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - cuvertură de pat | x| x| x| x| -| x| x| x| x| -|
|______________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - masă şi scaune | x| x| x| x| x| x| x| x| x| x|
|______________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - dulap sau spaţii amenajate pentru | x| x| x| x| -| x| x| x| x| -|
| haine, cu umeraşe | | | | | | | | | | |
|______________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - cuier | x| x| x| x| x| x| x| x| x| x|
|______________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - oglindă | x| x| x| x| x| x| x| x| x| x|
|______________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - veioză sau aplică la capătul | x| x| x| x| -| x| x| x| x| -|
| patului | | | | | | | | | | |
|______________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - prosoape pentru faţă (1 bucată/ | x| x| x| x| x| x| x| x| x| x|
| persoană) | | | | | | | | | | |
|______________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - prosoape pentru baie (1 bucată/ | x| x| x| x| -| x| x| x| x| -|
| persoană) | | | | | | | | | | |
|______________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - perdele şi draperii/alte mijloace | x| x| x| x| x| x| x| x| -| -|
| de obturare a luminii | | | | | | | | | | |
|______________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - mijloace de protecţie împotriva | x| x| x| x| x| x| x| x| x| x|
| insectelor | | | | | | | | | | |
|______________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - pahare | x| x| x| x| x| x| x| x| x| x|
|______________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - vază pentru flori sau aranjament | x| x| x| -| -| x| x| x| -| -|
| floral | | | | | | | | | | |
|______________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - televizor în cameră cu recepţie | x| x| -| -| -| x| x| -| -| -|
| canale TV | | | | | | | | | | |
|______________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - televizor în spaţii comune cu | x| x| x| x| x| x| x| x| x| x|
| recepţie canale TV | | | | | | | | | | |
|______________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - posibilitate conexiune internet în | x| -| -| -| -| x| -| -| -| -|
| salon | | | | | | | | | | |
|______________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| Garsonierele şi apartamentele vor avea în plus: |
|______________________________________________________________________________|
| - canapea de 2 sau 3 persoane | x| x| x| x| x| x| x| x| x| x|
|______________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - fotolii sau demifotolii | x| x| x| x| -| x| x| x| -| -|
|______________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - scaune | -| -| -| -| x| -| -| -| x| x|
|______________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - masă sau măsuţă | x| x| x| -| -| x| x| x| -| -|
|______________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - frigider | x| x| x| -| -| x| x| x| -| -|
|______________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - set de pahare pentru apă, vin, | x| x| x| -| -| x| x| x| -| -|
| coniac | | | | | | | | | | |
|______________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - perdele şi draperii/alte mijloace | x| x| x| x| x| x| x| x| x| x|
| de obturare a luminii | | | | | | | | | | |
|______________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| 7. Dotarea bucătăriilor: |
|______________________________________________________________________________|
| - plită electrică sau cu gaze | x| x| x| -| -| x| x| x| -| -|
|______________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - maşină de gătit sau reşou electric | -| -| -| x| x| -| -| -| x| x|
| cu minim două ochiuri | | | | | | | | | | |
|______________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - cuptor cu microunde, cafetieră | x| x| -| -| -| x| x| -| -| -|
|______________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - vase şi ustensile de bucătărie din | x| x| x| -| -| x| x| x| -| -|
| inox | | | | | | | | | | |
|______________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - vase şi ustensile de bucătărie | -| -| -| x| x| -| -| x| x| x|
|______________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - echipamente pentru păstrarea prin | x| x| x| x| x| x| x| x| x| x|
| frig a alimentelor | | | | | | | | | | |
|______________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| 8. Telefon la dispoziţia turiştilor | x| x| x| x| x| x| x| x| x| x|
| (minimum un telefon mobil sau fix) | | | | | | | | | | |
|______________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| 9. Alte criterii: |
|______________________________________________________________________________|
| - anexele gospodăreşti pentru | x| x| x| x| x| x| x| x| x| x|
| creşterea animalelor şi păsărilor vor| | | | | | | | | | |
| fi amplasate şi întreţinute astfel | | | | | | | | | | |
| încât să nu creeze disconfort pentru | | | | | | | | | | |
| turişti | | | | | | | | | | |
|______________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - animalele de la care provin | x| x| x| x| x| x| x| x| x| x|
| lactatele să fie atestate ca | | | | | | | | | | |
| sănătoase, iar produsele din carne să| | | | | | | | | | |
| fie examinate sanitar-veterinar | | | | | | | | | | |
|______________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - alimentele să provină de la | x| x| x| x| x| x| x| x| x| x|
| producători locali autorizaţi | | | | | | | | | | |
|______________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - minimum o persoană să fie | x| x| x| x| x| x| x| x| x| x|
| absolventă a unui curs de formare în | | | | | | | | | | |
| domeniu cel puţin administrator | | | | | | | | | | |
| pensiune turistică | | | | | | | | | | |
|______________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - criterii suplimentare de evaluare |160|130| 90| 50| -|160|130| 90| 50| -|
| [anexa nr. 1.5.1] - puncte | | | | | | | | | | |
|______________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

ANEXA 1.5.1
la normele metodologice

Criterii suplimentare privind clasificarea structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare de tip pensiune turistică şi pensiune agroturistică
______________________________________________________________________________
| CRITERII SUPLIMENTARE*) | Puncte |
| *) Se punctează numai criteriile care nu sunt obligatorii pentru | |
| categoria respectivă. | |
|_____________________________________________________________________|________|
| 1. Sisteme de management |
|______________________________________________________________________________|
| - implementarea unui sistem de management al calităţii | 25 |
|_____________________________________________________________________|________|
| - implementarea unui sistem de management de mediu | 25 |
|_____________________________________________________________________|________|
| - implementarea unui sistem de management al siguranţei alimentelor | 25 |
|_____________________________________________________________________|________|
| - implementarea unui sistem de management pentru sănătate şi | 25 |
| securitate ocupaţională | |
|_____________________________________________________________________|________|
| - obţinerea etichetei ecologice | 25 |
|_____________________________________________________________________|________|
| 2. Construcţii, aspect general şi echipare exterioară |
|______________________________________________________________________________|
| - drum carosabil până la poarta pensiunii | 3 |
|_____________________________________________________________________|________|
| - semnalizare de la şoseaua principală | 2 |
|_____________________________________________________________________|________|
| - situarea într-o zonă nepoluată fonic, vizual sau olfactiv | 6 |
|_____________________________________________________________________|________|
| - iluminat exterior | 3 |
|_____________________________________________________________________|________|
| - izolarea fonică a clădirii | 6 |
|_____________________________________________________________________|________|
| - ambianţa generală a exteriorului: |
|______________________________________________________________________________|
| - aspectul foarte bun al construcţiilor | 5 |
|_____________________________________________________________________|________|
| - aspectul foarte bun al anexelor gospodăreşti | 5 |
|_____________________________________________________________________|________|
| - amenajarea corespunzătoare a spaţiilor exterioare (curte, | 5 |
| grădină, livadă, spaţii amenajate în aer liber pentru divertisment) | |
|_____________________________________________________________________|________|
| 3. Dotarea spaţiilor şi alte amenajări |
|______________________________________________________________________________|
| - instalaţii de energie alternativă funcţionale şi care asigură | 20 |
| minimum 5% din consumul general | |
|_____________________________________________________________________|________|
| - izolarea fonică între camere şi spaţiile comune | 8 |
|_____________________________________________________________________|________|
| - salon de primire - living cu spaţiu amenajat pentru deconectare, | 10 |
| lecturare, conversaţie | |
|_____________________________________________________________________|________|
| - televizor cu recepţie canale TV în toate camerele | 3 |
|_____________________________________________________________________|________|
| - şemineu | 6 |
|_____________________________________________________________________|________|
| - bibliotecă (cărţi, reviste, ziare, albume etc.) | 5 |
|_____________________________________________________________________|________|
| - dotare cu jocuri de societate (şah, table, remy, cărţi de joc | 4 |
| etc.) | |
|_____________________________________________________________________|________|
| - biliard | 4 |
|_____________________________________________________________________|________|
| - tenis de masă | 4 |
|_____________________________________________________________________|________|
| - aer condiţionat | 10 |
|_____________________________________________________________________|________|
| - telefon în fiecare cameră | 5 |
|_____________________________________________________________________|________|
| - decorarea de ansamblu a interiorului | 10 |
|_____________________________________________________________________|________|
| - calitatea mobilierului, armonia culorilor | 10 |
|_____________________________________________________________________|________|
| - posibilitate conexiune internet | 10 |
|_____________________________________________________________________|________|
| - masă şi fier de călcat | 2 |
|_____________________________________________________________________|________|
| - maşină automată de spălat rufe | 5 |
|_____________________________________________________________________|________|
| - uscător de păr | 2 |
|_____________________________________________________________________|________|
| - grătar în aer liber | 3 |
|_____________________________________________________________________|________|
| - locuri de joacă amenajate pentru copii | 7 |
|_____________________________________________________________________|________|
| - sală de fitness | 10 |
|_____________________________________________________________________|________|
| - saună | 10 |
|_____________________________________________________________________|________|
| - piscină în aer liber | 15 |
|_____________________________________________________________________|________|
| - piscină acoperită | 20 |
|_____________________________________________________________________|________|
| - terenuri de sport proprii sau intermediare la terţi | 12 |
|_____________________________________________________________________|________|
| - obiecte şi echipamente pentru practicarea sporturilor (schiuri, | 13 |
| sănii, biciclete, ambarcaţiuni etc.) | |
|_____________________________________________________________________|________|
| - aparat CD, DVD | 2 |
|_____________________________________________________________________|________|
| - antenă TV satelit sau cablu | 2 |
|_____________________________________________________________________|________|
| - posibilităţi de participare ca divertisment la unele activităţi | 10 |
| gospodăreşti | |
|_____________________________________________________________________|________|
| - acces computer | 5 |
|_____________________________________________________________________|________|
| 4. Dotarea bucătăriilor |
|______________________________________________________________________________|
| - unitate de alimentaţie publică (după caz) | 20 |
|_____________________________________________________________________|________|
| - vase de bucătărie din inox | 10 |
|_____________________________________________________________________|________|
| - veselă şi ustensile de bucătărie de bună calitate, | 6 |
| nedesperechiate, în număr corespunzător capacităţii de cazare | |
|_____________________________________________________________________|________|
| - aparatură electrică: |
|______________________________________________________________________________|
| - robot-mixer | 3 |
|_____________________________________________________________________|________|
| - cafetieră | 3 |
|_____________________________________________________________________|________|
| - cuptor cu microunde | 6 |
|_____________________________________________________________________|________|
| - hotă | 3 |
|_____________________________________________________________________|________|
| - maşină de spălat vase | 10 |
|_____________________________________________________________________|________|
| - toaster (prăjitor pâine) | 3 |
|_____________________________________________________________________|________|
| 5. Protecţia turiştilor |
|______________________________________________________________________________|
| - Deţinerea poliţei de asigurare de răspundere civilă a | 30 |
| structurilor de primire turistice | |
|_____________________________________________________________________|________|
| Total punctaj realizat | |
|______________________________________________________________|_______________|

ANEXA 1.6
la normele metodologice

Definiţii şi criterii minime obligatorii privind clasificarea structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare de tip camping, sat de vacanţă, popas turistic şi căsuţă tip camping

Campingul este o structură de primire turistică destinată să asigure cazarea turiştilor în corturi sau rulote, astfel amenajate încât să permită acestora să parcheze mijloacele de transport, să îşi pregătească masa şi să beneficieze de celelalte servicii specifice acestui tip de unitate.
1. Amplasarea campingului trebuie să fie făcută în locuri de interes turistic ferite de zgomot sau alte surse de poluare, precum şi de elemente periculoase pentru sănătatea şi securitatea turiştilor.
2. Elementul de bază al campingului este parcela de campare, aceasta reprezentând o suprafaţă de teren bine delimitată şi marcată, unde se poate parca mijlocul de transport şi instala cortul sau rulota, asigurându-se totodată suprafaţa liberă necesară pentru mişcarea şi odihna a 4 turişti.
Totalitatea parcelelor de campare reprezintă suprafaţa de campare amenajată.
Capacitatea campingului se exprimă în număr de locuri de campare şi se determină prin înmulţirea cu 4 a numărului parcelelor de campare, la care se adaugă eventualele locuri de cazare în căsuţe tip camping şi/sau în bungalow-uri amplasate în incinta unităţii.

Căsuţă tip camping este un spaţiu de cazare de dimensiuni reduse, realizat din lemn sau alte materiale similare, compusă, de regulă, dintr-o cameră şi un mic antreu sau terasă şi uneori dotată şi cu grup sanitar propriu.
Distanţa între două căsuţe nu poate fi mai mică de 3 m, asigurându-se totodată spaţiul pentru parcarea unei maşini.
Bungalow-urile amplasate în interiorul campingului se clasifică odată cu acesta, potrivit criteriilor specifice din prezentele norme.
La dimensionarea dotărilor şi a instalaţiilor din camping se va avea în vedere capacitatea totală de cazare a campingului.
Cel puţin 15% din suprafaţa campingului trebuie să fie plantată cu arbori sau arbuşti. La campingurile de 3 şi 4 stele, vegetaţia trebuie să fie suficient de abundentă pentru a da o umbră confortabilă şi o ambianţă agreabilă.
Accesul la camping trebuie să fie astfel conceput încât să prevină accidentele de circulaţie în momentul intrării şi ieşirii vehiculelor.
La campingurile de 3 şi 4 stele, căile de acces trebuie să permită circulaţia în ambele sensuri.
Reţeaua de alei trebuie să permită legătura dintre spaţiile de campare-cazare şi toate celelalte amenajări care asigură servicii (inclusiv cu terenurile pentru agrement).
3. Mărimea campingului, amplasamentul, stilul constructiv şi coloritul diverselor construcţii din cadrul acestuia nu trebuie să aducă nici un fel de prejudicii peisajului sau mediului înconjurător.
Toate campingurile trebuie să aibă o împrejmuire care să nu permită accesul în camping decât prin intrările stabilite pentru turişti. Campingurile vor avea pază ziua şi noaptea.
4. Alimentarea cu apă potabilă trebuie asigurată prin racordarea la reţeaua publică, iar în lipsa acesteia, prin realizarea de foraje proprii sau de alte lucrări de captare a unor izvoare din zonă. Nu este permisă alimentarea cu apă din fântână neacoperită din care apa se scoate cu găleata sau cu alt mijloc similar.
Distanţa dintre gurile de apă amplasate pe suprafaţa de campare nu trebuie să fie mai mare de 100 m.
5. Grupurile sanitare comune trebuie să fie amplasate cât mai central posibil, dar nu mai aproape de 20 m de cel mai apropiat spaţiu de cazare (parcelă, căsuţă sau bungalow) şi nu mai departe de 100 m de cel mai îndepărtat spaţiu de campare-cazare.
Pardoseala la grupurile sanitare şi din spaţiile amenajate pentru spălatul lenjeriei şi, respectiv, pentru pregătirea mesei trebuie să fie cel puţin mozaicată, cu pantă de scurgere corespunzătoare, pentru a fi uşor de întreţinut.
La campingurile de 4 stele compartimentul lavoarelor şi al duşurilor trebuie să fie separat de cel al cabinelor WC, iar fiecare cabină de duş va trebui să cuprindă, separat de duşul propriu-zis, un compartiment pentru dezbrăcare-îmbrăcare, echipat cu scaun, oglindă, policioară şi cuier.
6. La toate clădirile existente ferestrele vor trebui să fie astfel construite încât să poată fi deschise pentru aerisire. De asemenea, acestea vor fi astfel realizate încât să permită montarea cu uşurinţă a unor plase împotriva insectelor, sau alte dotări cu funcţiuni similare la cererea turiştilor.
7. Turiştii cazaţi în căsuţe şi bungalow-uri beneficiază de toate dotările şi instalaţiile comune din cadrul campingurilor.
8. Căsuţele amplasate pe terenuri care nu permit şi amenajarea unor spaţii de campare (pentru montarea corturilor sau rulotelor) vor fi clasificate căsuţe tip camping şi vor dispune de dotări şi servicii identice cu căsuţele situate în campingurile de aceeaşi categorie.
9. Căsuţele tip camping amplasate pe lângă alte unităţi de cazare sau de alimentaţie publică, ca spaţii complementare, vor dispune de grup sanitar comun, compartimentat pe sexe, în construcţie închisă cuprinzând:
- un lavoar la 30 de locuri;
- o cabină duş la 50 de locuri;
- o cabină WC la 30 de locuri.
10. Satul de vacanţă este un ansamblu de clădiri, de regulă vile sau bungalow-uri, amplasat într-un perimetru bine delimitat, care asigură turiştilor servicii de cazare, de alimentaţie şi o gamă largă de prestaţii turistice suplimentare (agrement, sportive, culturale etc.).
Amplasamentul trebuie să asigure un microclimat favorabil, ferit de surse de poluare (zgomot, noxe etc.) şi de alte elemente care ar putea pune în pericol securitatea şi sănătatea turiştilor.
Mărimea satului de vacanţă, amplasamentul, stilul constructiv şi coloritul diverselor construcţii din cadrul acestuia nu trebuie să aducă nici un fel de prejudicii peisajului şi mediului înconjurător.
Toate satele de vacanţă vor avea o împrejmuire, accesul fiind dirijat şi controlat.
La unităţile de 3 stele vegetaţia trebuie să fie abundentă pentru a crea o ambianţă agreabilă.
Suprafaţa spaţiilor verzi şi a celor destinate pentru agrement şi odihnă reprezintă minimum 25% din suprafaţa totală a satului de vacanţă.
Dotarea cu echipamente, mobilier, obiecte de inventar şi elemente constructive şi funcţionale a structurilor de primire turistice din incinta satului de vacanţă se realizează potrivit criteriilor specifice stabilite prin prezentele norme pentru unităţile respective, ţinându-se seama de amplasamentul şi de perioada de funcţionare a acestora (permanente sau sezoniere).
Majoritatea vilelor şi a bungalow-urilor din satele de vacanţă de 3 stele trebuie să fie încadrate cel puţin la această categorie.
11. Popasul turistic reprezintă o structură de primire turistică de capacitate redusă, formată din căsuţe şi/sau bungalow-uri amplasate într-un perimetru bine delimitat, care asigură servicii de cazare şi alimentaţie, precum şi posibilităţi de parcare auto.
Dotarea şi serviciile aferente sunt identice cu ale campingurilor de aceeaşi categorie, cu excepţia faptului că popasurile turistice nu dispun de teren de campare pentru amplasarea corturilor şi/sau a rulotelor.
12. Spaţiile de campare în gospodăriile populaţiei sunt structuri de primire turistice constând din una sau mai multe (nu mai mult de 10) parcele de campare amplasate pe un teren bine delimitat în incinta curţii sau grădinii aferente unei proprietăţi din mediul urban sau rural. Mărimea parcelelor şi echiparea sanitară sunt identice cu cea a campingurilor din aceeaşi categorie cu specificarea că, pentru capacităţile de până la 5 parcele grupul sanitar poate fi comun cu al gospodăriei respective, fiind admise totodată lavoare sau duşuri în aer liber şi wc uscate, restul dotărilor şi serviciilor sunt facultative.
______________________________________________________________________________
| Criterii minime obligatorii | Campinguri |Sate de|
| | |vacanţă|
| |_______________|_______|
| | stele | stele |
| |_______________|_______|
| | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 |
|______________________________________________________|___|___|___|___|___|___|
| I. Criterii generale |
|______________________________________________________________________________|
| 1. Firmă: | x| x| x| x| x| x|
| - la intrare, din care să rezulte tipul, denumirea şi| | | | | | |
| categoria unităţii | | | | | | |
|______________________________________________________|___|___|___|___|___|___|
| - luminoasă | x| -| -| -| x| -|
|______________________________________________________|___|___|___|___|___|___|
| 2. Panouri cu schema campingului sau a satului de | x| x| x| x| x| x|
| vacanţă şi a regulamentului de ordine interioară | | | | | | |
| amplasate la loc vizibil | | | | | | |
|______________________________________________________|___|___|___|___|___|___|
| 3. Cutie poştală la intrare | x| x| x| x| x| x|
|______________________________________________________|___|___|___|___|___|___|
| 4. Amenajarea terenurilor: | x| x| x| x| x| x|
| - cât mai plane posibil, bine nivelate, acoperite cu | | | | | | |
| gazon şi care să permită o drenare rapidă a apelor | | | | | | |
| rezultate din ploi | | | | | | |
|______________________________________________________|___|___|___|___|___|___|
| 5. Drumurile carosabile de acces la spaţiile de cazare, parcele de campare, |
| unităţi de alimentaţie etc.: |
|______________________________________________________________________________|
| - asfaltate sau cu dale | x| x| -| -| x| -|
|______________________________________________________|___|___|___|___|___|___|
| - pietruite | -| -| x| x| -| x|
|______________________________________________________|___|___|___|___|___|___|
| 6. Alei amenajate între spaţiile de cazare şi cele de folosinţă comună: |
|______________________________________________________________________________|
| - asfaltate, cu dale sau pietruite | x| x| x| x| x| x|
|______________________________________________________|___|___|___|___|___|___|
| 7. Iluminarea electrică cu intensitate: | x| x| x| x| x| x|
| - corespunzătoare în spaţiile de cazare de folosinţă | | | | | | |
| comună, inclusiv a parcelelor şi a căilor de acces | | | | | | |
|______________________________________________________|___|___|___|___|___|___|
| 8. Prize pentru racordarea rulotelor la reţeaua de | 20| 10| 10| -| -| -|
| alimentare cu energie electrică la ...% din parcele | | | | | | |
|______________________________________________________|___|___|___|___|___|___|
| 9. Capacitatea de cazare să fie de cel puţin ... | 80| 60| 20| 12|100| 70|
| locuri | | | | | | |
|______________________________________________________|___|___|___|___|___|___|
| 10. Suprafaţa minimă a fiecărei parcele de campare |100| 80| 80| 80| -| -|
| (mp) | | | | | | |
|______________________________________________________|___|___|___|___|___|___|
| - numărul maxim de locuri la 1.000 mp suprafaţă | 20| 24| 28| 32| -| -|
| totală (parcele + alei + spaţii verzi, agrement, | | | | | | |
| clădiri etc.) | | | | | | |
|______________________________________________________|___|___|___|___|___|___|
| 11. Ponderea minimă din suprafaţa totală a spaţiilor |25%|20%|15%|10%|25%|15%|
| destinate drumurilor şi aleilor interioare, zonelor | | | | | | |
| de linişte şi recreere, terenurilor de sport şi | | | | | | |
| agrement | | | | | | |
|______________________________________________________|___|___|___|___|___|___|
| 12. Parcelele de campare să fie: | x| x| x| x| -| -|
| - numerotate, ecranate cu garduri verzi sau alte | | | | | | |
| materiale care asigură o delimitare eficientă şi | | | | | | |
| estetică | | | | | | |
|______________________________________________________|___|___|___|___|___|___|
| 13. Terenuri şi/sau săli pentru sport şi agrement | 4| 3| 2| 1| 4| 3|
| (tenis, minigolf, volei, fitness, piscină, inclusiv | | | | | | |
| bazine pentru copii), cel puţin un număr de ... | | | | | | |
| pentru fiecare categorie | | | | | | |
|______________________________________________________|___|___|___|___|___|___|
| 14. Grădiniţe cu spaţii de joacă pentru copii | x| x| x| -| x| x|
|______________________________________________________|___|___|___|___|___|___|
| 15. Spaţii independente sau în incinta spaţiilor de | x| x| x| -| x| x|
| cazare pentru depozitarea şi închirierea | | | | | | |
| echipamentelor, a materialelor sportive şi de | | | | | | |
| agrement | | | | | | |
|______________________________________________________|___|___|___|___|___|___|
| 16. Spaţiu pentru recepţie | x| x| x| -| x| x|
|______________________________________________________|___|___|___|___|___|___|
| 17. Spaţii pentru administraţie şi de păstrare a | x| x| x| x| x| x|
| valorilor, inclusiv a celor predate de turişti spre | | | | | | |
| păstrare | | | | | | |
|______________________________________________________|___|___|___|___|___|___|
| 18. Hol de primire | x| -| -| -| x| x|
|______________________________________________________|___|___|___|___|___|___|
| 19. Magazii pentru lenjerie şi materiale de | x| x| x| x| x| x|
| întreţinere | | | | | | |
|______________________________________________________|___|___|___|___|___|___|
| 20. Oficiu pentru cameriste | x| x| x| x| x| x|
|______________________________________________________|___|___|___|___|___|___|
| 21. Spaţiu amenajat şi dotat corespunzător pentru | x| x| x| x| x| x|
| spălatul şi călcatul lenjeriei, accesibil şi de către| | | | | | |
| turişti | | | | | | |
|______________________________________________________|___|___|___|___|___|___|
| 22. Trusă cu medicamente şi materiale necesare | x| x| x| x| x| x|
| acordării primului ajutor medical | | | | | | |
|______________________________________________________|___|___|___|___|___|___|
| 23. Punct de prim ajutor | x| x| -| -| x| x|
|______________________________________________________|___|___|___|___|___|___|
| 24. Punct farmaceutic | x| -| -| -| -| -|
|______________________________________________________|___|___|___|___|___|___|
| 25. Spaţii comerciale pentru vânzarea produselor | x| x| x| x| x| x|
| alimentare, a legumelor, fructelor şi a produselor | | | | | | |
| nealimentare (cosmetice, obiecte de artizanat, | | | | | | |
| timbre, efecte poştale, ziare, reviste, articole | | | | | | |
| sportive etc.) | | | | | | |
|______________________________________________________|___|___|___|___|___|___|
| 26. Una sau mai multe unităţi de alimentaţie | x| x| -| -| x| x|
|______________________________________________________|___|___|___|___|___|___|
| 27. Racord la reţeaua publică de canalizare sau la | x| x| x| x| x| x|
| mijloacele proprii de colectare şi epurare | | | | | | |
|______________________________________________________|___|___|___|___|___|___|
| 26. Pubele acoperite, lavabile, amplasate în locuri | x| x| x| x| x| x|
| fixe adăpostite (evacuarea zilnică a resturilor | | | | | | |
| menajere) | | | | | | |
|______________________________________________________|___|___|___|___|___|___|
| II. Alte criterii |
|______________________________________________________________________________|
| - Persoana care asigură conducerea operativă a | x| x| x| x| x| x|
| campingului sau satului de vacanţă să îndeplinească | | | | | | |
| criteriile privind pregătirea profesională, specifice| | | | | | |
| funcţiei, conform prevederilor anexei nr. 7 la | | | | | | |
| prezentele Norme metodologice - la cele cu mai mult | | | | | | |
| de 100 de locuri de cazare | | | | | | |
|______________________________________________________|___|___|___|___|___|___|
| - Personalul din recepţie trebuie să fie calificat | x| x| x| -| x| x|
| conform prevederilor anexei nr. 7 | | | | | | |
|______________________________________________________|___|___|___|___|___|___|
| Servicii: |
|______________________________________________________________________________|
| - Telefon la dispoziţia turiştilor | x| x| x| x| x| x|
|______________________________________________________|___|___|___|___|___|___|
| - Acces internet la recepţie | x| x| -| -| -| -|
|______________________________________________________|___|___|___|___|___|___|
| Echipamente sanitare: |
|______________________________________________________________________________|
| Grup sanitar comun, compartimentat pe sexe, în construcţie închisă, |
| cuprinzând: |
|______________________________________________________________________________|
| - un lavoar la ... locuri, cu oglinzi şi policioare | 10| 20| 25| 30| -| -|
|______________________________________________________|___|___|___|___|___|___|
| - o cabină de duş (închisă) la ... persoane | 10| 20| 25| 30| -| -|
|______________________________________________________|___|___|___|___|___|___|
| - o cabină WC cu apă curentă la ... locuri | 20| 20| 30| 30| -| -|
|______________________________________________________|___|___|___|___|___|___|
| - spălătoare pentru picioare, câte unul la fiecare | x| x| x| x| -| -|
| grup sanitar | | | | | | |
|______________________________________________________|___|___|___|___|___|___|
| - un lavoar şi un WC special pentru copii | x| x| -| -| -| -|
|______________________________________________________|___|___|___|___|___|___|
| - un lavoar şi un WC pentru persoane cu handicap (la | x| x| -| -| -| -|
| cele de peste 400 de locuri) | | | | | | |
|______________________________________________________|___|___|___|___|___|___|
| Dotarea căsuţelor tip camping: |
|______________________________________________________________________________|
| - pat cu saltea, husă de protecţie, cearşaf de pat, | x| x| x| x| -| -|
| pături cu cearşaf plic şi pernă înfăţată | | | | | | |
|______________________________________________________|___|___|___|___|___|___|
| - mijloace de protecţie împotriva insectelor | x| x| x| -| -| -|
|______________________________________________________|___|___|___|___|___|___|
| - aplică în perete | x| x| x| x| -| -|
|______________________________________________________|___|___|___|___|___|___|
| - oglindă | x| x| x| x| -| -|
|______________________________________________________|___|___|___|___|___|___|
| - cuier de perete | x| x| x| x| -| -|
|______________________________________________________|___|___|___|___|___|___|
| - măsuţă | x| x| x| x| -| -|
|______________________________________________________|___|___|___|___|___|___|

ANEXA 1.7
la normele metodologice

Definiţii şi criterii minime obligatorii privind clasificarea structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare de tip apartamente de închiriat şi camere de închiriat

Apartamentele sau camerele de închiriat sunt structuri de primire turistice constând într-un număr limitat de spaţii, care oferă servicii de cazare şi posibilitatea preparării hranei în bucătăria folosită exclusiv de turişti. Se pot organiza şi spaţii special amenajate pentru prepararea hranei destinate exclusiv turiştilor.
______________________________________________________________________________
| Criterii minime obligatorii | Apartamente sau |
| | camere de |
| | închiriat |
| |_________________|
| | stele |
| |_________________|
| | 3 | 2 | 1 |
|____________________________________________________________|_____|_____|_____|
| 1. Criterii generale: |
|______________________________________________________________________________|
| - clădirea să fie în stare bună, cu aspect corespunzător | x | x | x |
|____________________________________________________________|_____|_____|_____|
| - căile de acces şi spaţiile înconjurătoare să fie | x | x | x |
| întreţinute | | | |
|____________________________________________________________|_____|_____|_____|
| - posibilităţi de parcare auto | x | - | - |
|____________________________________________________________|_____|_____|_____|
| 2. Organizarea spaţiilor: |
|______________________________________________________________________________|
| - camerele de dormit să aibă intrare separată | x | x | x |
|____________________________________________________________|_____|_____|_____|
| - camere cu grup sanitar propriu | x | - | - |
|____________________________________________________________|_____|_____|_____|
| - grup sanitar comun, exclusiv pentru turişti | - | x | x |
|____________________________________________________________|_____|_____|_____|
| 3. Instalaţii: |
|______________________________________________________________________________|
| - instalaţii de apă caldă/rece la grupurile sanitare | x | x | x |
|____________________________________________________________|_____|_____|_____|
| - instalaţii de încălzire admise de normele P.S.I. | x | x | x |
|____________________________________________________________|_____|_____|_____|
| - locuinţa să dispună de instalaţie electrică | x | x | x |
|____________________________________________________________|_____|_____|_____|
| - camerele aflate mai sus de etajul 4 să fie deservite de | x | x | x |
| lift | | | |
|____________________________________________________________|_____|_____|_____|
| 4. Suprafaţa minimă (mp) a camerelor: |
|______________________________________________________________________________|
| - camere cu 1 pat | 10 | 10 | 10 |
|____________________________________________________________|_____|_____|_____|
| - camere cu 2 paturi | 12 | 12 | 12 |
|____________________________________________________________|_____|_____|_____|
| 5. Număr maxim de locuri într-o cameră | 2 | 2 | 3 |
|____________________________________________________________|_____|_____|_____|
| 6. Echipare sanitară: |
|______________________________________________________________________________|
| - camerele dispun de baie (cadă sau duş, lavoar şi WC) | x | - | - |
|____________________________________________________________|_____|_____|_____|
| - grup sanitar comun, exclusiv pentru turişti (minimum o | - | x | x |
| cabină WC, cadă sau duş, lavoar la 8 locuri) | | | |
|____________________________________________________________|_____|_____|_____|
| 7. Dotarea camerelor: |
|______________________________________________________________________________|
| - pat cu saltea şi salteluţă de protecţie | x | x | x |
|____________________________________________________________|_____|_____|_____|
| - masă şi scaune | x | x | x |
|____________________________________________________________|_____|_____|_____|
| - dulap sau spaţiu amenajat pentru haine şi lenjerie în | x | x | x |
| folosinţă exclusivă a turiştilor | | | |
|____________________________________________________________|_____|_____|_____|
| - oglindă | x | x | x |
|____________________________________________________________|_____|_____|_____|
| - pilotă sau alte mijloace cu funcţiuni similare, cu | x | x | x |
| cearşaf | | | |
|____________________________________________________________|_____|_____|_____|
| - cearşaf pentru pat | x | x | x |
|____________________________________________________________|_____|_____|_____|
| - perne mari înfăţate | x | x | x |
|____________________________________________________________|_____|_____|_____|
| - prosoape de faţă şi de baie | x | x | - |
|____________________________________________________________|_____|_____|_____|
| - perdele, draperii/mijloace obturante | x | x | x |
|____________________________________________________________|_____|_____|_____|
| - mijloace de protecţie împotriva insectelor | x | x | x |
|____________________________________________________________|_____|_____|_____|
| - frigider (la categoria 3 stele, în exclusivitate pentru | x | x | - |
| turişti) | | | |
|____________________________________________________________|_____|_____|_____|
| - televizor cu recepţie canale TV | x | x | - |
|____________________________________________________________|_____|_____|_____|
| Dotarea sufrageriei din apartament |
|______________________________________________________________________________|
| - canapea pentru 2 - 3 persoane | x | x | x |
|____________________________________________________________|_____|_____|_____|
| - masă, măsuţă | x | x | x |
|____________________________________________________________|_____|_____|_____|
| - fotolii/demifotolii | x | x | - |
|____________________________________________________________|_____|_____|_____|
| - scaune | - | - | x |
|____________________________________________________________|_____|_____|_____|
| - frigider | x | - | - |
|____________________________________________________________|_____|_____|_____|
| - televizor cu recepţie canale TV | x | x | x |
|____________________________________________________________|_____|_____|_____|
| - tablou | x | x | - |
|____________________________________________________________|_____|_____|_____|

ANEXA 1.8
la normele metodologice

Definiţii şi criterii minime obligatorii privind clasificarea structurilor de primire turistică cu funcţiuni de cazare de tipul navelor maritime şi fluviale

Navele maritime şi fluviale, inclusiv pontoanele plutitoare, utilizate pentru cazarea turiştilor pe durata călătoriei sau ca hoteluri plutitoare ancorate în porturi, se clasifică pe stele (de la 1 la 5) în funcţie de calitatea dotărilor şi a serviciilor pe care le oferă.
Criteriile de clasificare pentru hoteluri se aplică în mod corespunzător şi în cazul spaţiilor de cazare de pe nave şi pontoane, cu excepţia celor referitoare la:
- dimensiunile spaţiilor de cazare, care pot fi reduse cu până la 50% faţă de cele din hotelurile de aceeaşi categorie;
- dimensiunile paturilor, care pot fi de 0,80/2,00 m la paturile individuale şi 1,20/2,00 m la cele duble;
- dotarea cu piese de mobilier (scaune, mese etc.) va fi în limita spaţiului, cu condiţia asigurării unei funcţionalităţi şi utilizări cât mai confortabile a spaţiului de cazare. Se admit şi dotări cu piese de mobilier rabatabile. La categoriile 1 şi 2 stele se pot utiliza şi paturi suprapuse.
Structura spaţiilor de cazare de pe nave este similară cu cea din hoteluri.
Spaţiile de alimentaţie pentru servirea turiştilor se clasifică separat, potrivit criteriilor specifice unităţilor de acelaşi profil.
La navele de categorie superioară (4 şi 5 stele) este obligatorie asigurarea posibilităţilor pentru agrement, sport şi banchete, festivităţi etc.

ANEXA 2
la normele metodologice

Definiţii şi criterii minime obligatorii privind clasificarea structurilor de primire turistice cu funcţiuni de alimentaţie publică

1. Restaurant: este local public care îmbină activitatea de producţie cu cea de servire la masă, punând la dispoziţie clienţilor o gamă diversificată de preparate culinare, produse de cofetărie-patiserie, băuturi şi unele produse pentru fumători.
1.1. Restaurant clasic: este local public cu profil gastronomic, în care se serveşte un larg sortiment de preparate culinare (gustări calde şi reci, preparate lichide calde, mâncăruri, minuturi, salate, dulciuri de bucătărie), produse de cofetărie, patiserie, îngheţată, fructe, băuturi nealcoolice şi alcoolice, produse din tutun etc. Pentru crearea unei atmosfere animate-distractive poate dispune de formaţie muzical-artistică. Organizează servicii suplimentare: banchete, recepţii etc.
1.2. Restaurant specializat: serveşte un sortiment specific de preparate culinare şi băuturi care se află permanent în lista de meniu, în condiţiile unor amenajări şi dotări clasice sau adecvate structurii sortimentale (pescăresc, vânătoresc, rotiserie, zahana, dietetic, lacto-vegetarian etc.) care formează obiectul specializării.
1.2.1. Restaurant pescăresc: este o unitate gastronomică care se caracterizează prin desfacerea, în principal, a unui sortiment variat de preparate culinare din peşte. Este decorat cu obiecte sugestive din activitatea de pescuit şi de prelucrare a peştelui.
1.2.2. Restaurant vânătoresc: este o unitate gastronomică specializată în producerea şi servirea de preparate culinare din vânat (iepure, căprioară, porc mistreţ, urs, gâşte, raţe sălbatice etc.), care este organizată şi funcţionează pe principii similare restaurantului clasic, având însă prin amenajare, dotare şi prezentarea personalului elemente specifice, particulare.
1.2.3. Rotiserie: este un restaurant de capacitate mică (20 - 50 de locuri la mese), în care consumatorii sunt serviţi cu produse din carne la frigare - rotisor (pui, muşchi de vacă şi porc, specialităţi din carne etc.), kebab cu garnituri, unele gustări reci (pe bază de ouă, brânză, legume etc.), salate, deserturi, precum şi băuturi răcoritoare, cafea, vin (în special vin roşu servit în carafe), un sortiment redus de băuturi alcoolice fine.
Spaţiul de producţie se află chiar în interiorul sălii de consumaţie şi este dotat cu rotisor sau frigărui şi cu vitrină frigorifică în care se află expuşi pui şi alte specialităţi din carne pentru fript în faţa consumatorilor.
1.2.4. Restaurant-zahana: este o unitate gastronomică în care se servesc, la comandă, în tot timpul zilei, produse (specialităţi din carne de porc, vacă, batal, miel) şi subproduse din carne neporţionată (ficat, rinichi, inimă, splină, momiţe, măduvioare etc.), mici, cârnaţi etc., pregătite la grătar şi alese de consumatori din vitrine de expunere sau din platourile prezentate de ospătari la masă. Mai poate oferi: ciorbă de burtă, ciorbă de ciocănele, tuslama, tochitură, salate combinate de sezon, murături, dulciuri de bucătărie, băuturi alcoolice (aperitive şi vinuri).
1.2.5. Restaurant dietetic/lacto-vegetarian: este o unitate gastronomică în care se desfac în exclusivitate sortimente de preparate culinare pe bază de lapte şi produse lactate, ouă, paste făinoase, orez, salate din legume, precum şi dulciuri de bucătărie, lactate proaspete, produse de patiserie, îngheţată şi băuturi nealcoolice calde şi reci; restaurantul dietetic oferă preparatele sub îndrumarea unui cadru medical.
1.2.6. Restaurant familial sau restaurant pensiune: este o unitate cu profil gastronomic care oferă, în mai multe variante, meniuri complete la preţ accesibil. Preparatele şi specialităţile solicitate în afara meniurilor se servesc conform preţurilor stabilite în listele de meniu. Băuturile alcoolice, răcoritoare, apă minerală şi bere sunt limitate la un număr redus de sortimente. Poate funcţiona şi pe bază de abonament. La nevoie se poate organiza şi ca secţie în cadrul unui restaurant clasic.
De regulă, asemenea unităţi se organizează în staţiuni turistice sau în pensiuni turistice şi pensiuni agroturistice.
1.3. Restaurant cu specific: este o unitate de alimentaţie pentru recreere şi divertisment, care, prin dotare, profil, ţinuta lucrătorilor, momente recreative şi structură sortimentală, trebuie să reprezinte obiceiuri gastronomice locale sau naţionale, tradiţionale şi specifice diferitelor zone.
1.3.1. Cramă: desface o gamă largă de vinuri. Acestea se pot servi atât îmbuteliate, cât şi neîmbuteliate. Se realizează şi se desface o gamă specifică de preparate culinare: tochitură, preparate din carne la grătar sau trase la tigaie. Vinurile se servesc în carafe sau căni din ceramică. Este dotată cu mobilier din lemn masiv, iar pereţii sunt decoraţi cu scoarţe, ştergare etc. Poate avea program muzical, tarafuri de muzică populară. Se poate organiza şi ca secţie în cadrul unui restaurant clasic.
1.3.2. Restaurant cu specific local: pune în valoare bucătăria specifică unor zone geografice din ţară sau a unor tipuri tradiţionale de unităţi (crame, colibe, şuri etc.).
Sunt servite vinuri şi alte băuturi din regiunea respectivă, utilizându-se ulcioare, carafe, căni etc. Efectul original al acestor unităţi este realizat prin îmbinarea cadrului natural cu cel arhitectural al sistemului constructiv, al finisajelor inspirate după modelul popular, al elementelor de decoraţie, al mobilierului şi obiectelor de inventar de concepţie deosebită, de gama sortimentală a mâncărurilor pregătite şi prezentarea personalului. La construirea unităţilor se utilizează materiale prelucrate sumar, specifice regiunii respective, cum sunt: piatră, bolovani de râu, lemn (brut sau prelucrat), cărămidă, trestie, stuf, răchită etc. Ospătarii au uniforma confecţionată în concordanţă cu specificul unităţii (costume de daci, de romani, ciobăneşti etc.).
1.3.3. Restaurant cu specific naţional: pune în valoare tradiţiile culinare ale unor naţiuni (chinezesc, arăbesc, mexican etc.), servind o gamă diversificată de preparate culinare, băuturi alcoolice şi nealcoolice specifice. Ambianţa interioară şi exterioară a saloanelor, programul muzical, uniformele personalului de servire şi celelalte sunt specifice ţării respective.
1.4. Restaurant cu program artistic: este o unitate de alimentaţie pentru turişti care prin dotare şi amenajare asigură şi derularea unor programe de divertisment gen spectacol (muzică, balet, circ, recitaluri, scheciuri, programe specifice barurilor de noapte etc.).
1.5. Braserie sau bistrou: asigură în tot cursul zilei servirea consumatorilor, în principal cu preparate reci, minuturi, un sortiment restrâns de mâncăruri, specialităţi de cofetărie-patiserie, băuturi nealcoolice calde şi reci, băuturi alcoolice de calitate superioară, un bogat sortiment de bere.
1.6. Berărie: este o unitate specifică pentru desfacerea berii de mai multe sortimente, în recipiente specifice (ţap, halbă, cană) de diferite capacităţi şi a unor produse şi preparate care se asociază în consum cu acestea (crenvurşti cu hrean, mititei, cârnaţi, chifteluţe, foietaje, covrigei, migdale, alune etc.), precum şi brânzeturi, gustări calde şi reci, minuturi (din ouă, legume), specialităţi de zahana (1 - 2 preparate), precum şi băuturi alcoolice (coniac, rom, sortiment restrâns de vinuri şi băuturi nealcoolice).
1.7. Grădină de vară: este o unitate amenajată în aer liber, înconjurată de arbori şi arbuşti, dotată cu mobilier specific "de grădină" şi decorată în mod adecvat. Oferă un sortiment diversificat de preparate culinare, minuturi, grătar, salate, dulciuri de bucătărie şi cofetărie-patiserie, un larg sortiment de băuturi alcoolice (vinuri selecţionate de regiune, îmbuteliate sau neîmbuteliate, băuturi spirtoase, bere etc.) şi nealcoolice, cafea, fructe, produse din tutun.
1.8. Terasă: este o unitate independentă, amenajată în aer liber, dotată cu mobilier specific sezonului estival şi decorată în mod adecvat. Oferă un sortiment diversificat de preparate culinare, minuturi, grătar, salate, dulciuri de bucătărie şi cofetărie-patiserie, un larg sortiment de băuturi alcoolice (vinuri, băuturi spirtoase, bere etc.) şi nealcoolice, cafea, fructe.

2. Bar: este o unitate de alimentaţie cu program de zi sau de noapte, în care se serveşte un sortiment diversificat de băuturi alcoolice şi nealcoolice şi o gamă restrânsă de produse culinare.
Cadrul ambiental este completat cu program artistic, audiţii muzicale, video, TV.
2.1. Bar de noapte: este o unitate cu caracter distractiv, cu un orar de noapte care prezintă un program variat de divertisment, de music-hall şi dans pentru consumatori şi oferă o gamă variată de băuturi alcoolice fine, amestecuri de băuturi de bar, băuturi nealcoolice, specialităţi de cofetărie şi îngheţată asortate, roast-beef, fripturi reci etc., fructe şi salate de fructe (proaspete şi din compoturi), cafea, jardiniere cu delicatese. De obicei este realizat în amfiteatru, pentru ca de la toate mesele să se poată viziona programul artistic muzical. Este dotat cu instalaţii de amplificare a sunetului, orgă de lumini, instalaţii de proiecţie a unor filme.
2.2. Bar de zi: este o unitate care funcţionează, de regulă, în cadrul hotelurilor şi restaurantelor sau ca unitate independentă. Oferă consumatorilor o gamă variată de băuturi alcoolice şi nealcoolice, simple sau în amestec, şi gustări în sortiment restrâns, tartine, foietaje, specialităţi de cofetărie şi îngheţată, produse din tutun (ţigări) şi posibilităţi de distracţie (muzică discretă, televizor, jocuri mecanice etc.). În salonul de servire se află tejgheaua-bar cu scaune înalte, un număr restrâns de mese cu dimensiuni mici, cu scaunele respective.
2.3. Café-bar sau cafenea: este o unitate care îmbină activitatea de desfacere a cafelei cu cea recreativă; oferă consumatorilor şi gustări calde şi reci, minuturi, produse de cofetărie-patiserie, îngheţată, băuturi nealcoolice calde (cafea filtru, şvarţ, cafea cu lapte, ciocolată, ceai etc.), băuturi alcoolice fine (lichior, coniac, vermut etc.).
2.4. Club sau Disco-bar (discotecă, videotecă): este o unitate cu profil de divertisment pentru tineret, activitatea comercială fiind axată pe desfacerea de gustări, produse de cofetărie-patiserie, îngheţată şi, în special, amestecuri de băuturi alcoolice şi nealcoolice. Divertismentul este realizat prin intermediul muzicii de audiţie şi de dans, înregistrată şi difuzată prin instalaţii speciale şi prin disc-jockey, care asigură organizarea şi desfăşurarea întregii activităţi. Videoteca este o încăpere special amenajată cu instalaţii electronice de redare şi vizionare în care se prezintă videoprograme şi filme.
2.5. Bufet-bar: oferă un sortiment restrâns de preparate calde şi reci (gustări, sandviciuri, minuturi, mâncăruri, produse de patiserie) pregătite în bucătăria proprie sau aduse din afară, băuturi nealcoolice calde şi reci, băuturi alcoolice (aperitive), bere, vinuri, la pahar.

3. Unitate fast-food: este o unitate de alimentaţie cu servire rapidă a preparatelor culinare de bucătărie, cofetărie, patiserie, minuturi, finger-food, salate-entrée, precum şi a băuturilor nealcoolice calde şi reci, a băuturilor slab alcoolizate şi a unui sortiment restrâns de băuturi alcoolice. De regulă servirea se face prin vânzători direct către consumatori, cu plata în avans a produselor.
3.1. Restaurant-autoservire: este o unitate cu desfacere rapidă în care consumatorii îşi aleg şi se servesc singuri cu preparatele culinare calde şi reci (gustări, produse lactate, băuturi calde nealcoolice, supe-ciorbe-creme, preparate din peşte, antreuri, preparate de bază, salate, deserturi, fructe) şi băuturi alcoolice (bere) şi nealcoolice, la sticlă, aşezate în linii de autoservire cu flux dirijat şi cu plata după alegerea produselor.
3.2. Bufet tip expres: este o unitate cu desfacere rapidă, în care fluxul consumatorilor nu este dirijat, servirea se face de către vânzător, iar plata se face anticipat. Unitatea este dotată cu mese tip "expres".
3.3. Pizzerie: este o unitate specializată în desfacerea sortimentelor de pizza. Se mai pot desface gustări, minuturi, salate, produse de patiserie, răcoritoare, bere, vin la pahar sau băuturi slab alcoolizate.
3.4. Snack-bar: este o unitate caracterizată prin existenţa unei tejghele-bar, cu un front de servire care să permită accesul unui număr mare de consumatori, serviţi direct cu sortimente pregătite total sau parţial în faţa lor. Oferă în tot timpul zilei o gamă diversificată de preparate culinare (crenvurşti, pui fripţi, sandviciuri, cârnăciori, unele preparate cu specific), precum şi băuturi nealcoolice calde şi reci şi băuturi alcoolice în sortiment redus.

4. Cofetărie: este o unitate specializată pentru desfacerea unui sortiment larg de prăjituri, torturi, fursecuri, cozonac, îngheţată, bomboane, patiserie fină, băuturi nealcoolice calde şi reci şi unele băuturi alcoolice fine (coniac, lichior).

5. Patiserie: este o unitate specializată în desfacerea pentru consum, pe loc sau la domiciliu, a producţiei proprii specifice, în stare caldă (plăcintă, ştrudele, merdenele, pateuri, covrigi, brânzoaice, gogoşi, cornuri etc.). Sortimentul de băuturi include bere la sticlă, băuturi nealcoolice, băuturi calde, răcoritoare, vin la pahar, diferite sortimente de produse lactate (iaurt, chefir, lapte bătut etc.). Se poate organiza şi cu profil de plăcintărie, simigerie, covrigărie, gogoşerie sau patibar.

Criterii minime obligatorii privind clasificarea structurilor de primire turistice cu funcţiuni de alimentaţie publică
______________________________________________________________________________
| Criterii minime obligatorii | Restaurante | Baruri |
| |___________________|___________________|
| | stele | stele |
| |___________________|___________________|
| | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|______________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| 1. Descriere generală a clădirii: |
|______________________________________________________________________________|
| - firmă luminoasă pentru unităţi | x| x| -| -| -| x| x| -| -| -|
| independente | | | | | | | | | | |
|______________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - firmă | -| -| x| x| x| -| -| x| x| x|
|______________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - însemne distinctive privind tipul | x| x| x| x| x| x| x| x| x| x|
| şi categoria unităţilor | | | | | | | | | | |
|______________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - acces pentru aprovizionare cu | x| x| x| x| x| x| x| x| -| -|
| mărfuri şi circulaţia personalului, | | | | | | | | | | |
| separat de intrarea principală | | | | | | | | | | |
|______________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - parcaj auto propriu pentru | x| -| -| -| -| -| -| -| -| -|
| unităţile independente | | | | | | | | | | |
|______________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - acces auto la intrare | x| x| -| -| -| x| -| -| -| -|
|______________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| 2. Organizarea spaţiilor: |
|______________________________________________________________________________|
| - windfang, uşi rotative sau perdea | x| -| -| -| -| x| -| -| -| -|
| de aer la intrare (unităţi cu acces | | | | | | | | | | |
| direct din afară) | | | | | | | | | | |
|______________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - hol de primire şi de aşteptare | x| x| -| -| -| -| -| -| -| -|
| pentru consumatori | | | | | | | | | | |
|______________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - garderobă (unităţile de vară şi | x| x| -| -| -| x| -| -| -| -|
| cele cu o capacitate sub 100 de | | | | | | | | | | |
| locuri se exceptează, acestea | | | | | | | | | | |
| dispunând de cuier în incintă) | | | | | | | | | | |
|______________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - saloanele sunt dimensionate |1,6|1,5|1,3|1,0|1,0|1,2|1,2|1,1| 1|1,0|
| corespunzător, în funcţie de numărul | | | | | | | | | | |
| de locuri şi de indicele de suprafaţă| | | | | | | | | | |
| ... mp/loc masă | | | | | | | | | | |
|______________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - saloanele cu o capacitate mai mare | x| x| -| -| -| -| -| -| -| -|
| de 150 de locuri se compartimentează | | | | | | | | | | |
| sau se intimizează cu diverse | | | | | | | | | | |
| mijloace estetice | | | | | | | | | | |
|______________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - oficiu pentru ospătari sau spaţiu | x| x| x| x| x| -| -| -| -| -|
| de distribuţie (restaurantele de | | | | | | | | | | |
| capacitate mică sub 50 de locuri şi | | | | | | | | | | |
| familiale, precum şi restaurantele | | | | | | | | | | |
| pensiune sunt exceptate) | | | | | | | | | | |
|______________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - acces între oficiu şi salon prin | x| x| x| -| -| -| -| -| -| -|
| uşi batante | | | | | | | | | | |
|______________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - grup sanitar cu apă curentă caldă | 30| 40| -| -| -| 30| 40| -| -| -|
| şi rece, separat pe sexe, o cabină la| | | | | | | | | | |
| ... locuri*) | | | | | | | | | | |
|______________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - grup sanitar cu apă caldă şi rece*)| -| -| x| x| x| -| -| x| x| x|
|______________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - bucătăria echipată şi | x| x| x| x| x| x| x| x| x| x|
| compartimentată în funcţie de | | | | | | | | | | |
| specificul preparatelor calde sau | | | | | | | | | | |
| reci realizate şi a structurii | | | | | | | | | | |
| materiilor prime cu respectarea | | | | | | | | | | |
| normelor sanitar-veterinare | | | | | | | | | | |
|______________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - secţie-bar | x| x| x| x| x| x| x| x| x| x|
|______________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - spălător de veselă | x| x| x| x| x| x| x| x| x| x|
|______________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - spălător de vase | x| x| x| x| x| x| x| x| x| x|
|______________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - spălător de pahare | x| x| x| x| x| x| x| x| x| x|
|______________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - depozit pentru alimente şi băuturi | x| x| x| x| x| x| x| x| x| x|
|______________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - cameră pentru lenjerie | x| x| -| -| -| x| x| -| -| -|
|______________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - birou al şefului de unitate | x| x| -| -| -| x| -| -| -| -|
|______________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - birou al bucătarului-şef | x| -| -| -| -| -| -| -| -| -|
|______________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - grup social pentru personal, care | x| x| x| x| x| x| x| -| -| -|
| să cuprindă: vestiare + duşuri + WC | | | | | | | | | | |
|______________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - spaţiu pentru depozitarea | x| x| x| x| x| x| x| x| x| x|
| ambalajelor/resturilor menajere | | | | | | | | | | |
|______________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| *) Dotarea grupurilor sanitare va fi identică cu cea menţionată în |
| anexa nr. 1 pct. 9, lit. b) |
|______________________________________________________________________________|
| 3. Instalaţii: |
|______________________________________________________________________________|
| - sisteme de climatizare (spaţii de | x| -| -| -| -| x| -| -| -| -|
| servire, producţie şi grupuri | | | | | | | | | | |
| sanitare) | | | | | | | | | | |
|______________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - ventilaţie mecanică în spaţii de | x| x| x| x| -| -| -| -| x| -|
| servire şi producţie | | | | | | | | | | |
|______________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - instalaţie de aer condiţionat în | -| x| x| -| -| -| x| x| -| -|
| spaţii de servire şi producţie | | | | | | | | | | |
|______________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - ventilaţie naturală | -| -| -| -| x| -| -| -| -| x|
|______________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - încălzire centrală sau alte surse | -| x| x| x| x| -| x| x| x| x|
| de încălzire admise de normele | | | | | | | | | | |
| P.S.I., mai puţin pentru unităţile | | | | | | | | | | |
| sezoniere estivale | | | | | | | | | | |
|______________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - instalaţie curentă de apă caldă/ | x| x| x| x| x| x| x| x| x| x|
| rece | | | | | | | | | | |
|______________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - iluminat în toate spaţiile de | x| x| x| x| x| x| x| x| x| x|
| servire, producţie şi anexe | | | | | | | | | | |
|______________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - ascensor pentru mărfuri şi | x| x| -| -| -| -| -| -| -| -|
| preparate (când bucătăria este | | | | | | | | | | |
| amplasată la alt nivel decât salonul | | | | | | | | | | |
| de servire) | | | | | | | | | | |
|______________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| 4. Utilaje, mobilier tehnologic, aparatură de control, aparate şi |
| dispozitive necesare în secţiile de producţie ale bucătăriei |
|______________________________________________________________________________|
| - utilaje tehnice*) | x| x| x| x| x| x| x| x| x| x|
|______________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| *) Dotarea se face în funcţie de profilul şi de capacitatea unităţii, cu |
| respectarea liniei tehnologice şi a normelor sanitare, sanitar-veterinare, |
| P.S.I. şi protecţia muncii. |
|______________________________________________________________________________|
| 5. Amenajări şi dotări interioare în saloane: |
|______________________________________________________________________________|
| - pardoseală din ceramică sau alte | x| x| x| x| x| x| x| x| x| x|
| materiale de calitate superioară | | | | | | | | | | |
|______________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - pereţi tapisaţi (material textil), | x| -| -| -| -| x| -| -| -| -|
| placaţi cu furnir de bună calitate | | | | | | | | | | |
| sau cu zugrăveli moderne deosebite | | | | | | | | | | |
|______________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - pereţi tapetaţi cu materiale de | -| x| -| -| -| -| x| -| -| -|
| calitate superioară sau cu zugrăveli | | | | | | | | | | |
| deosebite | | | | | | | | | | |
|______________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - zugrăveli şi vopsitorii obişnuite | -| -| x| x| x| -| -| x| x| x|
|______________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - plase de protecţie împotriva | x| x| x| x| x| x| x| x| x| x|
| insectelor la spaţiile de producţie | | | | | | | | | | |
| şi depozitare | | | | | | | | | | |
|______________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - decoraţiuni interioare adecvate | x| x| -| -| -| x| x| -| -| -|
| specificului unităţii | | | | | | | | | | |
|______________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - mobilier uniform ca stil | x| x| x| x| x| x| x| x| x| x|
|______________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - feţe de masă sau alte mijloace | x| x| x| x| x| x| x| x| x| x|
| igienice şi estetice | | | | | | | | | | |
|______________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - feţe de masă pentru banchete | x| x| x| x| -| x| -| -| -| -|
|______________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - şervete de masă din material textil| x| x| -| -| -| x| -| -| -| -|
| de calitate | | | | | | | | | | |
|______________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - şerveţele de masă din hârtie | -| -| x| x| x| -| -| x| x| x|
|______________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - listă meniu în care vor fi | x| x| x| -| -| x| x| -| -| -|
| menţionate preparatele culinare cu | | | | | | | | | | |
| denumirea, componenţa şi gramajul lor| | | | | | | | | | |
| detaliat, în limba română şi în două | | | | | | | | | | |
| limbi de circulaţie internaţională | | | | | | | | | | |
|______________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - listă tipărită pentru preparate | -| -| -| x| x| -| -| x| -| -|
| culinare şi băuturi | | | | | | | | | | |
|______________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - lista meniu pentru băuturi | x| x| x| -| -| x| x| -| -| -|
|______________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| 6. Dotarea cu inventar de servire: |
|______________________________________________________________________________|
| a) sticlărie (cristal, semicristal, sticlă): |
|______________________________________________________________________________|
| - cupe de şampanie, carafe, pahare, | x| x| x| x| -| x| x| x| x| -|
| sonde, căni, halbe, cilindri etc. în | | | | | | | | | | |
| funcţie de specificul băuturilor şi | | | | | | | | | | |
| profilului structurii unităţii | | | | | | | | | | |
|______________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - solniţe | -| -| -| x| x| -| -| -| x| x|
|______________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - presărători | x| x| x| -| -| x| x| x| -| -|
|______________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - oliviere | x| x| x| -| -| x| x| x| -| -|
|______________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - muştarieră/bol pentru muştar | x| x| x| -| -| x| x| x| -| -|
|______________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - compotieră | x| x| x| -| -| x| x| x| -| -|
|______________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - clopot pentru pateuri | x| x| -| -| -| x| x| -| -| -|
|______________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - doze pentru mujdei | x| x| x| -| -| x| x| -| -| -|
|______________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - scrumiere (unde este cazul) | x| x| x| x| x| x| x| x| x| x|
|______________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - bol pentru clătirea degetelor | x| x| -| -| -| x| x| -| -| -|
|______________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - fructieră (poate fi şi din | x| x| x| -| -| x| x| x| -| -|
| porţelan, alpaca etc.) | | | | | | | | | | |
|______________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| b) porţelan: |
|______________________________________________________________________________|
| - ceşti cu farfurioară pentru cafea | x| x| x| x| x| x| x| x| x| x|
|______________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - ceşti cu farfurioară pentru ceai | x| x| x| x| x| x| x| x| x| x|
|______________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - ceşti/boluri/farfurii pentru | x| x| x| x| x| x| x| x| x| x|
| preparate lichide calde | | | | | | | | | | |
|______________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - căni cu farfurioară pentru lapte | x| x| -| -| -| x| -| -| -| -|
|______________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - cafetiere | x| x| -| -| -| x| x| -| -| -|
|______________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - zaharniţe | x| x| -| -| -| x| x| -| -| -|
|______________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - ceainice | x| x| x| -| -| x| x| -| -| -|
|______________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - supiere | x| x| x| -| -| -| -| -| -| -|
|______________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - castroane | x| x| x| x| x| x| x| x| -| -|
|______________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - farfurii suport | x| x| -| -| -| x| x| -| -| -|
|______________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - farfurii desert | x| x| x| x| x| x| x| x| x| x|
|______________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - farfurii întinse mari | x| x| x| x| x| x| x| x| x| x|
|______________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - farfurii adânci | x| x| x| x| x| -| -| -| -| -|
|______________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - platouri de diferite forme şi | x| x| x| x| x| x| x| -| -| -|
| mărimi | | | | | | | | | | |
|______________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - osiere | x| x| x| -| -| -| -| -| -| -|
|______________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - raviere | -| -| -| x| x| -| -| -| -| -|
|______________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - salatiere | x| x| x| x| x| x| -| -| -| -|
|______________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - cocotiere | x| x| -| -| -| x| x| -| -| -|
|______________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - sosiere | x| x| x| -| -| x| -| -| -| -|
|______________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - suport pentru scobitori | x| x| x| x| x| x| x| x| -| -|
|______________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| c) alpaca argintată sau oţel inox: |
|______________________________________________________________________________|
| - linguriţe pentru ceai | x| x| x| -| -| x| x| -| -| -|
|______________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - linguriţe pentru cafea*) | x| x| x| x| x| x| x| x| x| x|
|______________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| *) La categoria 1 stea şi 2 stele se admit şi de unică folosinţă |
|______________________________________________________________________________|
| - linguriţe pentru îngheţată | x| x| x| -| -| x| x| x| -| -|
|______________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - lingură, furculiţă şi cuţit mare | x| x| x| x| x| x| x| x| x| x|
|______________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - furculiţe şi cuţite pentru peşte | x| x| x| -| -| x| x| x| -| -|
|______________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - cuţite şi furculiţe pentru gustări | x| x| x| -| -| x| x| -| -| -|
|______________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - furculiţe linguriţe şi cuţite | x| x| x| x| x| x| x| x| x| -|
| pentru desert şi fructe | | | | | | | | | | |
|______________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - tacâmuri pentru fructe de mare | x| -| -| -| -| -| -| -| -| -|
|______________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - găletuşă cu cleşte pentru cuburi de| x| x| x| -| -| x| x| x| -| -|
| gheaţă | | | | | | | | | | |
|______________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - capace pentru ochiuri | x| x| -| -| -| x| x| -| -| -|
|______________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - shackere | x| x| -| -| -| x| x| -| -| -|
|______________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - foarfece pentru struguri | x| -| -| -| -| x| -| -| -| -|
|______________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - paletă pentru tort | x| x| x| x| x| x| x| x| x| x|
|______________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - frapiere pentru şampanie sau alte | x| x| x| -| -| x| x| x| -| -|
| dotări similare | | | | | | | | | | |
|______________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - dotarea cu inventar de servire se | x| x| x| x| x| x| x| -| -| -|
| face în funcţie de specificul | | | | | | | | | | |
| unităţii, de sortimentele de | | | | | | | | | | |
| preparate şi băuturi servite | | | | | | | | | | |
|______________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| Este interzisă utilizarea vaselor şi ustensilelor de bucătărie emailate. |
|______________________________________________________________________________|
| 7. Alte criterii: |
|______________________________________________________________________________|
| Servirea se efectuează prin: |
|______________________________________________________________________________|
| - ospătari | x| x| x| x| x| x| x| x| -| -|
|______________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - vânzători sau autoservire | -| -| -| -| -| -| -| -| x| x|
|______________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| Personalul de bază din secţiile de servire şi producţie are, în majoritate: |
|______________________________________________________________________________|
| - înalt nivel de calificare | x| x| -| -| -| -| -| -| -| -|
|______________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - calificare | -| -| x| x| x| x| x| x| x| x|
|______________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - personalul va fi în permanenţă | x| x| x| x| x| x| x| x| x| x|
| curat, cu părul strâns, îmbrăcăminte | | | | | | | | | | |
| curată, pantofii lustruiţi şi fără | | | | | | | | | | |
| bijuterii în exces | | | | | | | | | | |
|______________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - ospătarii trebuie să cunoască cel | 80| 70| 50| -| -| 80| 70| -| -| -|
| puţin o limbă străină, iar formaţia | | | | | | | | | | |
| de lucru va fi astfel stabilită încât| | | | | | | | | | |
| într-un singur schimb să se asigure | | | | | | | | | | |
| cunoaşterea a cel puţin 2 limbi de | | | | | | | | | | |
| circulaţie internaţională (%) | | | | | | | | | | |
|______________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - personal angajat cu atribuţii de | x| x| -| -| -| -| -| -| -| -|
| portar-uşier | | | | | | | | | | |
|______________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - echipamente/uniforme: pentru | x| x| x| x| x| x| x| x| -| -|
| ospătari şi ajutor de ospătari | | | | | | | | | | |
|______________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - pentru barmani | x| x| x| x| x| x| x| -| -| -|
|______________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - pentru formaţii muzicale proprii | x| -| -| -| -| -| -| -| -| -|
|______________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - pentru vânzători | -| -| -| -| -| -| -| -| x| x|
|______________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - pentru portar-uşier | x| -| -| -| -| x| -| -| -| -|
|______________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - pentru garderobier | x| x| -| -| -| x| -| -| -| -|
|______________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - efectuarea zilnică sau ori de câte | x| x| x| x| x| x| x| x| x| x|
| ori este nevoie a curăţeniei în | | | | | | | | | | |
| grupurile sanitare pentru turişti, | | | | | | | | | | |
| spaţiile de servire, | | | | | | | | | | |
| producţie, depozitare şi la grupurile| | | | | | | | | | |
| sociale pentru personal | | | | | | | | | | |
|______________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - spaţiile de producţie vor fi astfel| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x|
| realizate şi ventilate încât să nu | | | | | | | | | | |
| pătrundă mirosul din bucătărie în | | | | | | | | | | |
| sălile de servire şi în spaţiile de | | | | | | | | | | |
| cazare | | | | | | | | | | |
|______________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| 8. Servicii oferite clienţilor, cu sau fără plată, astfel: |
|______________________________________________________________________________|
| - organizarea de banchete sau mese | x| x| x| x| x| -| -| -| -| -|
| festive | | | | | | | | | | |
|______________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - comenzi pentru închirieri de | x| x| -| -| -| x| x| -| -| -|
| taximetre | | | | | | | | | | |
|______________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - diverse comisioane | x| x| -| -| -| x| x| -| -| -|
|______________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - la solicitare, se rezervă locuri la| x| x| -| -| -| x| -| -| -| -|
| mese | | | | | | | | | | |
|______________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - asigurarea pazei pentru | x| x| -| -| -| x| -| -| -| -|
| autovehiculele parcate | | | | | | | | | | |
|______________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - gararea autoturismului şi respectiv| x| -| -| -| -| -| -| -| -| -|
| predarea lui la plecarea clienţilor, | | | | | | | | | | |
| se face de către personalul | | | | | | | | | | |
| restaurantului | | | | | | | | | | |
|______________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - plata serviciilor să poată fi | x| x| x| -| -| x| x| x| -| -|
| efectuată şi prin mijloace | | | | | | | | | | |
| electronice de plată (carduri) | | | | | | | | | | |
|______________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

- continuare -
______________________________________________________________________________
| Criterii minime obligatorii | Baruri| Unităţi | Cofetării, |
| | de | fast-food | patiserii |
| | noapte| | |
| |_______|___________|_______________|
| | stele | stele | stele |
| |_______|___________|_______________|
| | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 |
|__________________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| 1. Descriere generală a clădirii |
|______________________________________________________________________________|
| - firmă luminoasă cu denumirea unităţii | x| x| x| -| -| x| x| -| -|
| şi însemne distinctive privind categoria | | | | | | | | | |
| de clasificare | | | | | | | | | |
|__________________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - firmă cu denumirea unităţii şi însemne | -| -| -| x| x| -| -| x| x|
| distinctive privind categoria de | | | | | | | | | |
| clasificare | | | | | | | | | |
|__________________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - accesul consumatorilor şi din holul | x| x| -| -| -| x| x| -| -|
| unităţii de cazare (pentru unităţile | | | | | | | | | |
| amplasate în structuri de cazare) | | | | | | | | | |
|__________________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - acces pentru aprovizionare cu mărfuri | x| x| -| -| -| x| x| -| -|
| şi circulaţia personalului, separat de | | | | | | | | | |
| intrarea principală | | | | | | | | | |
|__________________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - parcaj auto propriu pentru unităţile | x| x| -| -| -| -| -| -| -|
| independente | | | | | | | | | |
|__________________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - acces auto la intrare | x| -| -| -| -| x| -| -| -|
|__________________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| 2. Organizarea spaţiilor: |
|______________________________________________________________________________|
| - windfang, uşi rotative sau perdea de | x| x| -| -| -| x| -| -| -|
| aer la intrare (unităţi cu acces direct | | | | | | | | | |
| din afară); | | | | | | | | | |
|__________________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - hol de primire şi de aşteptare pentru | x| x| -| -| -| -| -| -| -|
| consumatori | | | | | | | | | |
|__________________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - garderobă (unităţile de vară şi cele cu| x| x| -| -| -| x| -| -| -|
| o capacitate sub 100 de locuri se | | | | | | | | | |
| exceptează, acestea dispunând de cuier în| | | | | | | | | |
| incintă) | | | | | | | | | |
|__________________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - saloanele sunt dimensionate |1,7|1,5|1,2|1,1|1,0|1,4|1,3|1,1|1,0|
| corespunzător, în funcţie de numărul de | | | | | | | | | |
| locuri şi de indicele de suprafaţă ... | | | | | | | | | |
| mp/loc masă | | | | | | | | | |
|__________________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - oficiu pentru ospătari/barmani sau | x| x| x| -| -| x| -| -| -|
| spaţiu de distribuie (fast-food-urile de | | | | | | | | | |
| capacitate mică sub 50 de locuri pot fi | | | | | | | | | |
| exceptate) | | | | | | | | | |
|__________________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - grup sanitar cu apă curentă caldă/rece,| 30| 40| 40| -| -| 30| -| -| -|
| separat pe sexe, o cabină la ... locuri*)| | | | | | | | | |
|__________________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - acces între oficiu şi salon prin uşi | x| x| x| -| -| x| -| -| -|
| batante | | | | | | | | | |
|__________________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - grup sanitar cu apă caldă/rece*) | -| -| -| x| x| -| x| x| x|
|__________________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - bucătăria echipată şi compartimentată | x| x| x| x| x| -| -| -| -|
| în funcţie de specificul preparatelor | | | | | | | | | |
| calde sau reci realizate şi a structurii | | | | | | | | | |
| materiilor prime cu respectarea normelor | | | | | | | | | |
| sanitar-veterinare | | | | | | | | | |
|__________________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - secţie-bar | x| x| -| -| -| -| -| -| -|
|__________________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - laborator propriu | -| -| -| -| -| x| -| -| -|
|__________________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - spălător de veselă | x| x| x| x| x| x| x| x| x|
|__________________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - spălător de vase | x| x| x| x| x| x| -| -| -|
|__________________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - spălător de pahare | x| x| -| -| -| | | | |
|__________________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - depozit pentru alimente/băuturi | x| x| x| x| x| x| x| x| x|
|__________________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - cameră pentru lenjerie | x| x| x| -| -| x| -| -| -|
|__________________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - birou al şefului de unitate | x| x| -| -| -| x| -| -| -|
|__________________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - grup social care să cuprindă: | x| x| -| -| -| x| x| -| -|
| vestiare + duşuri + WC | | | | | | | | | |
|__________________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - spaţiu pentru depozitarea ambalajelor/ | x| x| x| x| x| x| x| x| x|
| resturilor menajere | | | | | | | | | |
|__________________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| *) Dotarea grupurilor sanitare va fi identică cu cea menţionată în |
| anexa nr. 1 pct. 9, lit. b) |
|______________________________________________________________________________|
| 3. Instalaţii: |
|______________________________________________________________________________|
| - sisteme de climatizare (în spaţiile de | x| x| -| -| -| x| -| -| -|
| servire, producţie şi grupurile sanitare)| | | | | | | | | |
|__________________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - ventilaţie mecanică în spaţii de | -| -| x| x| -| -| x| x| -|
| servire şi producţie | | | | | | | | | |
|__________________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - ventilaţie naturală | -| -| -| -| x| -| -| -| x|
|__________________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - încălzire centrală sau alte surse de | -| -| x| x| x| -| x| x| x|
| încălzire admise de normele P.S.I., mai | | | | | | | | | |
| puţin pentru unităţile sezoniere estivale| | | | | | | | | |
|__________________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - instalaţie curentă de apă caldă/rece | x| x| x| x| x| x| x| x| x|
|__________________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - iluminat în toate spaţiile de servire, | x| x| x| x| x| x| x| x| x|
| producţie şi anexe | | | | | | | | | |
|__________________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - ascensor pentru mărfuri şi preparate | x| x| -| -| -| -| -| -| -|
| (când bucătăria este amplasată la alt | | | | | | | | | |
| nivel decât salonul de servire), la | | | | | | | | | |
| unităţile cu peste 50 de locuri la mese | | | | | | | | | |
|__________________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| 4. Utilaje, mobilier tehnologic, aparatură de control, aparate şi dispozitive|
| necesare în secţiile de producţie ale bucătăriei: |
|______________________________________________________________________________|
| - utilaje tehnice*) | x| x| x| x| x| x| x| x| x|
| *) dotarea se face în funcţie de profilul| | | | | | | | | |
| şi de capacitatea unităţii, cu | | | | | | | | | |
| respectarea liniei tehnologice şi a | | | | | | | | | |
| normelor sanitare, sanitar-veterinare, | | | | | | | | | |
| PSI şi protecţia muncii | | | | | | | | | |
|__________________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| 5. Amenajări şi dotări interioare în saloane |
|______________________________________________________________________________|
| - pardoseală din ceramică sau alte | x| x| x| -| -| x| x| -| -|
| materiale de calitate superioară | | | | | | | | | |
|__________________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - pardoseală din mozaic sau din alte | -| -| -| x| x| -| -| x| x|
| materiale uşor lavabile | | | | | | | | | |
|__________________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - pereţi zugrăviţi cu materiale de | x| x| -| -| -| x| x| -| -|
| calitate superioară şi decoraţiuni | | | | | | | | | |
| deosebite | | | | | | | | | |
|__________________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - zugrăveli şi vopsitorii obişnuite | -| -| x| x| x| -| -| x| x|
|__________________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - decoraţiuni interioare adecvate | x| x| x| x| x| x| x| -| -|
| specificului unităţii | | | | | | | | | |
|__________________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - mobilier uniform ca stil: |
|______________________________________________________________________________|
| - de calitate | x| x| -| -| -| x| x| -| -|
|__________________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - în bună stare de folosinţă | -| -| x| x| x| -| -| x| x|
|__________________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - feţe de masă sau alte mijloace igienice| x| x| x| x| x| x| x| x| x|
| şi de calitate | | | | | | | | | |
|__________________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - şervete de masă din material textil de | x| x| -| -| -| x| -| -| -|
| calitate | | | | | | | | | |
|__________________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - în lista meniu vor fi menţionate | x| x| -| -| -| x| -| -| -|
| preparatele cu denumire şi componenţă în | | | | | | | | | |
| limba română şi în două limbi de | | | | | | | | | |
| circulaţie internaţională precum şi | | | | | | | | | |
| gramajul acestora | | | | | | | | | |
|__________________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - listă afişată şi etichete cu preţurile | -| -| x| x| x| -| x| x| x|
| preparatelor şi ale băuturilor oferite | | | | | | | | | |
|__________________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| 6. Dotarea cu inventar de servire: |
|______________________________________________________________________________|
| - cupe de şampanie, carafe, pahare, | x| x| -| -| -| -| -| -| -|
| sonde, căni, halbe, cilindri etc. în | | | | | | | | | |
| funcţie de specificul băuturilor şi | | | | | | | | | |
| profilului structurii unităţii | | | | | | | | | |
|__________________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - solniţe | -| -| -| x| x| -| -| -| -|
|__________________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - presărători | x| x| x| -| -| -| -| -| -|
|__________________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - oliviere | x| x| x| -| -| -| -| -| -|
|__________________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - muştarieră/bol pentru muştar | x| x| x| x| -| -| -| -| -|
|__________________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - clopot pentru pateuri | x| x| x| -| -| x| x| -| -|
|__________________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - doze pentru mujdei | -| -| x| x| -| -| -| -| -|
|__________________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - scrumiere unde este cazul | x| x| x| x| x| -| -| -| -|
|__________________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - bol pentru clătirea degetelor | x| x| x| -| -| -| -| -| -|
|__________________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - fructieră | x| x| -| -| -| -| -| -| -|
|__________________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - platouri de diferite forme şi mărimi | x| x| x| x| x| x| x| x| x|
|__________________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - ceşti cu farfurioară pentru cafea | x| x| x| x| x| x| x| x| x|
|__________________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - ceşti cu farfurioară pentru ceai | x| x| -| -| -| x| x| x| x|
|__________________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - ceşti/boluri/farfurii pentru preparate | x| x| x| x| x| x| x| x| X|
| lichide calde | | | | | | | | | |
|__________________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - cafetiere | x| x| -| -| -| x| x| -| -|
|__________________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - zaharniţe | x| x| -| -| -| x| x| -| -|
|__________________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - ceainice | x| x| -| -| -| x| x| x| -|
|__________________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - farfurii suport | x| x| x| -| -| x| x| x| -|
|__________________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - farfurii desert | x| x| x| x| x| x| x| x| x|
|__________________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - farfurii întinse mari | x| x| x| x| x| -| -| -| -|
|__________________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - farfurii adânci | -| -| x| x| x| -| -| -| -|
|__________________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - farfurii pentru gem, dulceaţă | -| -| x| x| x| x| x| x| x|
|__________________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - osiere | x| x| x| -| -| -| -| -| -|
|__________________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - raviere | -| -| x| x| x| -| -| -| -|
|__________________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - salatiere | x| x| x| x| x| -| -| -| -|
|__________________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - sosiere | x| x| x| -| -| -| -| -| -|
|__________________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - suport pentru scobitori | x| x| x| x| x| -| -| -| -|
|__________________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - linguriţe pentru ceai | x| x| x| x| -| x| x| x| x|
|__________________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - linguriţe pentru cafea*) | x| x| x| x| -| x| x| x| x|
|__________________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| *) La categoria 1 stea şi 2 stele se admit şi de unică folosinţă |
|______________________________________________________________________________|
| - linguriţe pentru îngheţată | x| x| x| x| -| x| x| x| x|
|__________________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - lingură, furculiţă şi cuţit mare | x| x| x| x| x| x| x| x| x|
|__________________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - furculiţe şi cuţite pentru peşte | x| x| x| -| -| -| -| -| -|
|__________________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - cuţite şi furculiţe pentru gustări | x| x| x| x| -| -| -| -| -|
|__________________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - furculiţe/linguriţe şi cuţite pentru | x| x| x| x| x| x| x| x| x|
| desert şi fructe | | | | | | | | | |
|__________________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - tacâmuri pentru fructe de mare | x| x| -| -| -| -| -| -| -|
|__________________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - găletuşă cu cleşte pentru cuburi de | x| x| -| -| -| x| -| -| -|
| gheaţă | | | | | | | | | |
|__________________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - capace pentru ochiuri | -| -| x| -| -| -| -| -| -|
|__________________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - shackere | x| x| -| -| -| -| -| -| -|
|__________________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - foarfece pentru struguri | x| -| -| -| -| -| -| -| -|
|__________________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - paletă pentru tort | x| x| x| x| x| x| x| x| x|
|__________________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - frapiere pentru şampanie | x| x| -| -| -| -| -| -| -|
|__________________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| Dotarea cu inventar de servire se va face în funcţie de specificul unităţii, |
| de sortimentele de preparate şi băuturi servite |
|______________________________________________________________________________|
| 7. Alte criterii: |
|______________________________________________________________________________|
| Servirea se efectuează prin: |
|______________________________________________________________________________|
| - ospătari | x| x| -| -| -| x| x| | |
|__________________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - vânzători sau autoservire | -| -| x| x| x| | | x| x|
|__________________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - personalul va fi în permanenţă curat, | x| x| x| x| x| x| x| x| x|
| cu părul strâns, îmbrăcăminte curată, | | | | | | | | | |
| pantofii lustruiţi şi fără bijuterii în | | | | | | | | | |
| exces | | | | | | | | | |
|__________________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - ospătarii trebuie să cunoască cel puţin| 80| 70| -| -| 50| -| -| -| -|
| o limbă străină, iar formaţia de lucru va| | | | | | | | | |
| fi astfel stabilită încât într-un singur | | | | | | | | | |
| schimb să se asigure cunoaşterea a cel | | | | | | | | | |
| puţin 2 - 3 limbi de circulaţie | | | | | | | | | |
| internaţională (%) | | | | | | | | | |
|__________________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - echipamente/uniforme pentru personal | x| x| x| x| x| x| x| x| x|
|__________________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - portar-uşier | x| -| -| -| -| -| -| -| -|
|__________________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - garderobier | x| -| -| -| -| -| -| -| -|
|__________________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - ecuson cu prenumele şi funcţia fiecărei| x| x| x| x| x| x| x| x| x|
| persoane din personalul cu atribuţii de | | | | | | | | | |
| servire | | | | | | | | | |
|__________________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - efectuarea zilnică sau ori de câte ori | x| x| x| x| x| x| x| x| x|
| este nevoie a curăţeniei în spaţiile de | | | | | | | | | |
| servire, producţie, depozitare şi la | | | | | | | | | |
| grupurile sociale pentru consumatori şi | | | | | | | | | |
| personal | | | | | | | | | |
|__________________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - spaţiile de producţie vor fi astfel | -| -| x| x| x| x| -| -| -|
| realizate şi ventilate încât să nu | | | | | | | | | |
| pătrundă mirosul din bucătărie în | | | | | | | | | |
| saloanele de servire şi în spaţiile de | | | | | | | | | |
| cazare | | | | | | | | | |
|__________________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - organizarea de banchete sau mese | x| x| x| -| -| -| -| -| -|
| festive | | | | | | | | | |
|__________________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - comenzi pentru închirieri de taximetre | x| x| -| -| -| x| -| -| -|
|__________________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - la solicitare se rezervă locuri la mese| x| x| -| -| -| -| -| -| -|
|__________________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - asigurarea pazei pentru autovehiculele | x| x| -| -| -| -| -| -| -|
| parcate | | | | | | | | | |
|__________________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| - plata serviciilor să poată fi efectuată| x| x| x| x| -| x| x| -| -|
| şi prin mijloace electronice de plată | | | | | | | | | |
| (carduri) | | | | | | | | | |
|__________________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

ANEXA 3
la normele metodologice

CERERE STANDARDIZATĂ
PENTRU OBŢINEREA CERTIFICATULUI DE CLASIFICARE

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1267/2010 privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licenţelor şi brevetelor de turism cu modificările şi completările ulterioare,

Subsemnatul(a) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, C.N.P. _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/, act de identitate ___ seria ___ nr. _________ în calitate de (se bifează cu x căsuţa corespunzătoare):
_
|_| Administrator/asociat (în sensul Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) sau titular pentru:
_
|_| Persoană fizică autorizată
_
|_| Întreprindere familială
_
|_| Întreprindere individuală
_
|_| Altă formă juridică
_
|_| Mandatar (prin procură notarială ataşată) pentru:

Denumire operator economic: (SC, PFA etc.) ______________________ cu sediul social în localitatea _________________, str. ______________________ nr. __ bl. __ sc. __ et. __ ap. __ judeţ/sector _____________ telefon fix ________________ telefon mobil ______________ fax _____________ e-mail __________________, adresa web ________________________ solicit acordul pentru începerea activităţii, introducerea în circuitul turistic şi eliberarea certificatului/certificatelor de clasificare pentru:
1) Denumire unitate: ..............................................
Tipul de unitate: (ex: hotel, pensiune turistică, restaurant, bar de zi etc.) ............................................
Categoria de clasificare: (stele/margarete) ....................
2) Denumire unitate: ..............................................
Tipul de unitate: (ex: hotel, pensiune turistică, restaurant, bar de zi etc.) ............................................
Categoria de clasificare: (stele/margarete) ....................
3) Denumire unitate: ..............................................
Tipul de unitate: (ex: hotel, pensiune turistică, restaurant, bar de zi etc.) ............................................
Categoria de clasificare: (stele/margarete) ....................

Adresă unitate/unităţi: localitate ............................. str. ................................... nr. ... jud. ................
Date de contact:
unitate/unităţi: telefon ...................... fax ..................... e-mail ............................... web ..............................
Conducerea operativă este asigurată de: ............................................. telefon mobil ..................................
Ataşez prezentei cereri următoarele documente (se bifează cu x):
_
1. Certificatul constatator emis de O.R.C. în original |_| sau
_
copie legalizată |_|
2. Fişa standardizată privind încadrarea spaţiilor structurii/structurilor
_ _
de cazare |_| şi/sau alimentaţie publică |_|
3. Certificatul(e) de clasificare şi fişa(ele) anexă(e) a/ale acestuia(ora),
_
în original (după caz) |_|
4. Extras REVISAL (vizat pentru conformitate) şi copii ale documentelor de
calificare pentru personalul minim necesar angajat, conform prevederilor cap. II
_
art. 4 din normele metodologice (după caz) |_|
5. Avizul tehnic de specialitate emis conform prevederilor
_
H.G. nr. 31/1996, (după caz). |_|

DECLAR PE PROPRIA RĂSPUNDERE că am luat cunoştinţă de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1267/2010 privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licenţelor şi brevetelor de turism, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de prevederile Normelor metodologice de aplicare ale acesteia şi consider că sunt îndeplinite în totalitate condiţiile şi criteriile prevăzute în Normele metodologice pentru structura/structurile de primire turistice nominalizată/e mai sus, inclusiv cele privind încadrarea personalului, condiţii şi criterii pe care mă oblig să le respect pe toată durata funcţionării, pentru tipul şi categoria de clasificare menţionate în prezenta cerere şi pentru structura înscrisă în formularele tip ale fişei/fişelor privind încadrarea spaţiilor de cazare şi/sau alimentaţie publică anexate acesteia. În cazul în care se constată contrariul celor declarate, voi suporta consecinţele şi înţeleg să-mi fie aplicate reglementările legale în vigoare.

Data: ___________________ Semnătura şi ştampila ________________

ANEXA 4
la normele metodologice

FIŞĂ STANDARDIZATĂ
privind încadrarea nominală a spaţiilor de cazare pe categorii şi tipuri

Tipul de unitate _________________________________________________________

Denumirea unităţii _______________________________________________________

Adresa ______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
|Categoria | Structura spaţiilor de cazare conform ANEXEI la Normelor metodologice |
|de |____________________________________________________________________________|
|clasificare| Tip spaţiu | Grup sanitar ....... |Nr. |Nr. |Nr. de ordine al |
| | | (propriu/comun) |spaţii|locuri|spaţiilor de |
| | | | | |cazare |
| | | | | |(1, 2, 3, 4 ... |
| | | | | |sau A, B, C, D, |
| | | | | |... etc.) |
|___________|_____________________|______________________|______|______|_________________|
| _____ | Cameră cu 1 loc | grup sanitar ....... | | | |
| stele/ |_____________________|______________________|______|______|_________________|
| margarete | Cameră cu 2 locuri | grup sanitar ....... | | | |
| |_____________________|______________________|______|______|_________________|
| | Cameră cu 3 locuri | grup sanitar ....... | | | |
| |_____________________|______________________|______|______|_________________|
| | Cameră cu 4 locuri | grup sanitar ....... | | | |
| |_____________________|______________________|______|______|_________________|
| | Suită | grup sanitar ....... | | | |
| |_____________________|______________________|______|______|_________________|
| | Garsonieră | grup sanitar propriu | | | |
| |_____________________|______________________|______|______|_________________|
| | Apartament cu ..... | grup sanitar propriu | | | |
| | dormitor/dormitoare | | | | |
| |_____________________|______________________|______|______|_________________|
| | Duplex | grup sanitar propriu | | | |
| |_____________________|______________________|______|______|_________________|
| | Cameră cu ....... | grup sanitar ....... | | | |
| | locuri | | | | |
| |_____________________|______________________|______|______|_________________|
| | Parcelă campare/căsuţă tip camping | | | |
|___________|____________________________________________|______|______|_________________|
| 1). Total categoria ______ stele/margarete | | | / |
|________________________________________________________|______|______|________/________|
| _____ | Cameră cu 1 loc | grup sanitar ....... | | | |
| stele/ |_____________________|______________________|______|______|_________________|
| margarete | Cameră cu 2 locuri | grup sanitar ....... | | | |
| |_____________________|______________________|______|______|_________________|
| | Cameră cu 3 locuri | grup sanitar ....... | | | |
| |_____________________|______________________|______|______|_________________|
| | Cameră cu 4 locuri | grup sanitar ....... | | | |
| |_____________________|______________________|______|______|_________________|
| | Suită | grup sanitar ....... | | | |
| |_____________________|______________________|______|______|_________________|
| | Garsonieră | grup sanitar propriu | | | |
| |_____________________|______________________|______|______|_________________|
| | Apartament cu ..... | grup sanitar propriu | | | |
| | dormitor/dormitoare | | | | |
| |_____________________|______________________|______|______|_________________|
| | Duplex | grup sanitar propriu | | | |
| |_____________________|______________________|______|______|_________________|
| | Cameră cu ....... | grup sanitar ....... | | | |
| | locuri | | | | |
| |_____________________|______________________|______|______|_________________|
| | Parcelă campare/căsuţă tip camping | | | |
|___________|____________________________________________|______|______|_________________|
| 2). Total categoria ______ stele/margarete | | | / |
|________________________________________________________|______|______|________/________|
| TOTAL GENERAL = total 1) + total 2) | | | / |
|________________________________________________________|______|______|________/________|

Operator economic ________________________________________________________
(denumirea)

Numele şi prenumele __________________________ Semnătura _________________
(reprezentant legal)

Data ________________ Ştampila

ANEXA 5
la normele metodologice

FIŞĂ STANDARDIZATĂ
privind încadrarea şi organizarea spaţiilor în structurile de primire turistice cu funcţiuni de alimentaţie publică

Tipul de unitate

______________________________________________________________________________
(conform normelor metodologice - ex. - restaurant clasic, restaurant pensiune, snack-bar, bar de zi, disco-bar etc.)

Denumirea unităţii ________________________________________________________

Adresa ________________________________________________________________

Profilul unităţii __________ (ex. restaurant, bar, fast-food, cofetărie, patiserie)

Total suprafaţă comercială (mp) ___ (compusă din suprafaţa spaţiilor de servire - saloane, terase)

Amplasarea unităţii ___________ (parter, etaj 1, demisol etc.)

Capacitatea totală a unităţii ____ locuri (saloane + terase)
________________________________________________________________________________
|Nr. |Tipul de|Categoria|Nr. | din care: |Nr. |
|crt.|unitate |(stele) |locuri|________________________________________|saloane:|
| | | |total |în |pe terasă|pe terasă |în grădină| |
| | | | |saloane|acoperită|neacoperită|de vară | |
|____|________|_________|______|_______|_________|___________|__________|________|
| | | | | ... | ... | ... | ... | |
| | | | | locuri| locuri | locuri | locuri | |
|____|________|_________|______|_______|_________|___________|__________|________|

Operator economic ________________________________________________________
(denumirea)

Numele şi prenumele __________________________ Semnătura _________________
(reprezentant legal)

Ştampila

Data ____________________

ANEXA 6
la normele metodologice

DECLARAŢIE*)
pe propria răspundere dată în temeiul prevederilor art. 11 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1267/2010 cu modificările şi completările ulterioare în cazul eliberării licenţei de turism/anexei licenţei de turism

Subsemnatul ______________________________________, C.N.P. _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/, act de identitate ___ seria ___ nr. __________ în calitate de (se bifează cu x căsuţa corespunzătoare):
_
|_| Administrator/asociat (în sensul Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare)

sau
_
|_| Reprezentant legal pentru:

______________________________________________________________________________
(denumirea operatorului economic care desfăşoară activităţi specifice agenţiilor de turism)
cu sediul social în localitatea __________________, str. _____________________ nr. ___ bl. ___ sc. ___ et. ___ ap. ___ judeţ/sector _______________________,
_ _
solicit eliberarea licenţei de turism |_| anexei licenţei de turism |_| pentru agenţia de turism/reprezentanţa situată în localitatea ________________, str. ________________ nr. ___ bl. ___ sc. ___ et. ___ ap. ___ judeţ/sector _____________, tel. ______________ fax _________________, e-mail _______________________________ web site/pagină web ______________________________

şi cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, DECLAR PE PROPRIA RĂSPUNDERE că am luat la cunoştinţă de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1267/2010 privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licenţelor şi brevetelor de turism cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Normelor metodologice de aplicare ale acesteia şi că sunt îndeplinite în totalitate condiţiile şi criteriile de funcţionare prevăzute în anexele la Normele sus-menţionate, pe care certific că le îndeplinesc şi mă oblig să le respect pe toată durata funcţionării agenţiei de turism menţionate mai jos, pentru tipul declarat.
Agenţia de turism (nume comercial): _____________________________________________________
_
de tip: TOUROPERATOARE |_|
_
DETAILISTĂ |_|
_ _
cu vânzare exclusiv online |_| fără vânzare directă la public**) |_|

Conducerea operativă este asigurată de: .................. telefon mobil ..........................

Ataşez prezentei declaraţii următoarele documente:
1. Certificatul constatator emis de O.R.C.
_ _
în original |_| sau copie legalizată |_|
_
2. Copie a poliţei de asigurare |_|
3. Copia contractului care atestă dreptul de proprietate/
_
alt drept real sau de utilizare asupra spaţiului |_|
_ _
4. Licenţa de turism***) |_| şi/sau anexa licenţei de turism***) |_|
5. Copia licenţei de turism (în cazul înregistrării unei
_
filiale/sucursale/sediu secundar/reprezentanţe |_|
_
6. Certificat de cazier fiscal |_|
7. Dovada înregistrării contractului de muncă în registrul general
de evidenţă a salariaţilor însoţit de documentul care atestă pregătirea
profesională a persoanei care asigură conducerea operativă a agenţiei de
_
turism sau filialei/sediului secundar aparţinând acesteia |_|

Data ________________ Semnătura ________________
Ştampila

ANEXA 7
la normele metodologice

Criterii minime obligatorii
privind încadrarea cu personal şi pregătirea profesională în structuri de primire turistice cu funcţiuni de cazare şi alimentaţie publică

I. Persoana care asigură conducerea operativă a structurii de primire turistice cu funcţiuni de cazare şi alimentaţie publică trebuie să fie angajată cu contract individual de muncă, înregistrat în registrul de evidenţă a angajaţilor, cu excepţia cazurilor în care conducerea operativă este asigurată de unul dintre asociaţi sau acţionari care deţine documentele de calificare conform punctului 1 din tabelul de mai jos.
________________________________________________________________________________________________________
| Criterii minime obligatorii | Hoteluri, moteluri| Cabane, | Restaurante şi | Baruri|
| | | campinguri | baruri | de |
| | | | | noapte|
| |___________________|_______________|___________________|_______|
| | stele | stele | stele | stele |
| |___________________|_______________|___________________|_______|
| | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 |
|________________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| 1. Persoana care asigură conducerea | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | - | - | x | x |
| operativă a structurii de primire | | | | | | | | | | | | | | | | |
| turistice trebuie să deţină*): | | | | | | | | | | | | | | | | |
| certificat de absolvire a unui curs de | | | | | | | | | | | | | | | | |
| formare managerială în domeniu, | | | | | | | | | | | | | | | | |
| organizat de un furnizor de formare | | | | | | | | | | | | | | | | |
| profesională autorizat/diplomă de | | | | | | | | | | | | | | | | |
| licenţă/masterat/doctorat privind | | | | | | | | | | | | | | | | |
| absolvirea cursurilor universitare în | | | | | | | | | | | | | | | | |
| domeniul turismului/brevet de turism, | | | | | | | | | | | | | | | | |
| specific funcţiei. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|________________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| 2. Cel puţin o persoană din conducerea | x | x | x | - | - | x | x | - | - | x | x | x | - | - | - | - |
| operativă a unei structuri de primire | | | | | | | | | | | | | | | | |
| turistice trebuie să facă dovada | | | | | | | | | | | | | | | | |
| absolvirii unui program de pregătire | | | | | | | | | | | | | | | | |
| în domeniul calităţii serviciilor | | | | | | | | | | | | | | | | |
| turistice, realizat de un furnizor de | | | | | | | | | | | | | | | | |
| formare profesională autorizat în | | | | | | | | | | | | | | | | |
| domeniul turismului, cu activitate | | | | | | | | | | | | | | | | |
| reprezentativă în acest sector (care să| | | | | | | | | | | | | | | | |
| poată face dovada unor preocupări în | | | | | | | | | | | | | | | | |
| domeniul calităţii serviciilor | | | | | | | | | | | | | | | | |
| turistice cel puţin în ultimii 3 ani). | | | | | | | | | | | | | | | | |
|________________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| *) Campingurile şi satele de vacanţă cu o capacitate de cazare sub 100 de locuri, precum şi unităţile |
| de alimentaţie sub 50 de locuri la mese, se exceptează |
|________________________________________________________________________________________________________|
| 3. Personalul din recepţie trebuie să | x | x | x | x | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - |
| fie calificat**) în proporţie de 100% | | | | | | | | | | | | | | | | |
|________________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| **) Cu certificat de calificare obţinut conform prevederilor legale |
|________________________________________________________________________________________________________|
| 4. Personalul secţiilor de producţie şi| - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x | x | x |
| servire trebuie să fie calificat în | | | | | | | | | | | | | | | | |
| proporţie de 100% | | | | | | | | | | | | | | | | |
|________________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| 5. Şef de recepţie la unităţile cu mai | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| mult de 50 de spaţii de cazare | | | | | | | | | | | | | | | | |
|________________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| 6. Guvernantă la unităţile cu mai mult | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| de 50 de spaţii de cazare | | | | | | | | | | | | | | | | |
|________________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| 7. Şef de sală la unităţile cu peste | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | - | - | - | - | - |
| 100 de locuri | | | | | | | | | | | | | | | | |
|________________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| 8. Somelier | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - |
|________________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| 9. Barman preparator | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | - | - | - | x | x |
|________________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| 10. Bucătar***) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | - | - |
|________________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| 11. Bucătar specialist sau maestru în | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | - | - | - | - | - |
| arta culinară***) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|________________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
| ***) Se exceptează barurile |
|________________________________________________________________________________________________________|
| 12. Cursuri de perfecţionare pentru | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| întreg personalul, efectuate de la | | | | | | | | | | | | | | | | |
| obţinerea calificării sau de la | | | | | | | | | | | | | | | | |
| absolvirea altor cursuri de | | | | | | | | | | | | | | | | |
| perfecţionare de scurtă durată, la | | | | | | | | | | | | | | | | |
| intervalele reglementate de | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Codul muncii | | | | | | | | | | | | | | | | |
|________________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

ANEXA 8
la normele metodologice

Criterii minime obligatorii de funcţionare pentru agenţia de turism de tip turoperatoare sau detailistă şi a filialei/sucursalei/sediului secundar/reprezentanţei*) acesteia
______________________________________________________________________________
| Criterii minime obligatorii |Agenţie de turism/filială|
| |_________________________|
| |TOUROPERATOARE|DETAILISTĂ|
|____________________________________________________|______________|__________|
| 1. Starea clădirii să fie bună şi salubră | X | X |
|____________________________________________________|______________|__________|
| 2. Amplasarea agenţiei de turism în clădire:*1) la | X | X |
| demisol, parter, mezanin sau la etajul 1, uşor | | |
| accesibilă | | |
|____________________________________________________|______________|__________|
| *1) Pot fi acceptate şi alte amplasamente, dacă sunt situate în clădiri cu |
| destinaţie publică. Agenţia de turism touroperatoare care nu are activitate |
| de vânzare directă către turişti precum şi agenţiile de turism care |
| desfăşoară activitatea exclusiv online poate/pot funcţiona şi la alte |
| niveluri ale clădirii. |
|______________________________________________________________________________|
| 3. Suprafaţa agenţiei de turism să fie de minim*2):| 16 m2 | 10 m2 |
| | | |
|____________________________________________________|______________|__________|
| *2) Se exceptează agenţiile de turism care desfăşoară activitatea exclusiv |
| online |
|______________________________________________________________________________|
| 4. Grup sanitar propriu pentru personal sau cu | X | X |
| acces facil | | |
|____________________________________________________|______________|__________|
| 5. Minim 50% din personalul încadrat ca agent de | X | X |
| turism să fie calificat ca "agent de turism - ghid"| | |
| atestat prin certificat de absolvire a unui curs de| | |
| calificare organizat de către un furnizor de | | |
| formare profesională autorizat sau să deţină | | |
| certificat de competenţe profesionale pentru | | |
| ocupaţia/calificarea "agent de turism" emis de un | | |
| centru de evaluare şi certificare acreditat/ | | |
| autorizat | | |
|____________________________________________________|______________|__________|
| 6. Asigurarea cu ghizi posesori ai atestatului de | X | - |
| ghid de turism*3) | | |
|____________________________________________________|______________|__________|
| *3) Se aplică în cazul desfăşurării de către agenţia de turism a programelor |
| turistice. |
|______________________________________________________________________________|
| 7. Poliţă de asigurare privind asigurarea | X | X |
| rambursării cheltuielilor de repatriere şi/sau a | | |
| sumelor achitate de turişti pentru achiziţionarea | | |
| serviciilor/pachetelor de servicii turistice, în | | |
| cazul insolvabilităţii sau a falimentului agenţiei | | |
| de turism | | |
|____________________________________________________|______________|__________|
| 8. Firmă cu denumirea agenţiei de turism iar în | X | X |
| cazul amplasării acesteia în imobile cu spaţii de | | |
| locuit/activităţi economice, aplicarea unui | | |
| autocolant sau a unei plăcuţe la intrarea în imobil| | |
| cu denumirea agenţiei de turism | | |
|____________________________________________________|______________|__________|
| 9. Mobilier adecvat activităţii desfăşurate | X | X |
|____________________________________________________|______________|__________|
| 10. Mijloace de comunicaţie: computer, servicii | X | X |
| fax, telefon, acces internet | | |
|____________________________________________________|______________|__________|
| 11. Site web/pagină web | X | X |
|____________________________________________________|______________|__________|
| 12. Afişare pe site-ul web/pagina web al/a | X | X |
| agenţiei de turism: | | |
| - a datelor de identificare, conform prevederilor | | |
| Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, | | |
| republicată, cu completările şi modificările | | |
| ulterioare; | | |
| - a copiei documentului care atestă capacitatea | | |
| profesională a persoanei care asigură conducerea | | |
| operativă a agenţiei de turism; | | |
| - a copiei licenţei de turism eliberată agenţiei de| | |
| turism; | | |
| - a copiei poliţei de asigurare în termen de | | |
| valabilitate. | | |
|____________________________________________________|______________|__________|
| 13. Suprafaţa comercială să fie folosită în | X | X |
| exclusivitate pentru activitatea de turism*4) | | |
|____________________________________________________|______________|__________|
| *4) Pot fi acceptate, în măsura în care spaţiul permite, şi alte activităţi, |
| cum sunt: schimb valutar, fotocopiere, vânzări de suveniruri, ilustrate, |
| cărţi de turism, ghiduri, hărţi. |
|______________________________________________________________________________|
| 14. Persoana care asigură conducerea operativă a | X | X |
| agenţiei de turism sau a filialei, sucursalei, | | |
| sediului secundar, reprezentanţei acesteia trebuie | | |
| să fie angajată cu contract individual de muncă cu | | |
| normă întreagă, înregistrat în registrul de | | |
| evidenţă a salariaţilor*5) şi să deţină cel puţin | | |
| unul dintre următoarele documente*6): certificat de| | |
| absolvire a unui curs de formare managerială în | | |
| domeniu, organizat de un furnizor de formare | | |
| profesională autorizat, diplomă de licenţă/ | | |
| masterat/doctorat privind absolvirea de cursuri | | |
| universitare/postuniversitare în domeniul | | |
| turismului sau brevet de turism specific funcţiei. | | |
|____________________________________________________|______________|__________|
| *5) Cu excepţia situaţiilor în care conducerea este asigurată de unul din |
| acţionari sau asociaţi care deţine documentele de calificare (certificat de |
| absolvire a unui curs de formare managerială în domeniu, organizat de un |
| furnizor de formare profesională autorizat, diplomă de licenţă/masterat/ |
| doctorat privind absolvirea de cursuri universitare/postuniversitare în |
| domeniul turismului, brevet de turism specific funcţiei) |
|______________________________________________________________________________|
| *6) Cu excepţiile prevăzute de art. 34 alin. (2) din normele metodologice. |
|______________________________________________________________________________|
| 15. Numele comercial al agenţiei de turism să nu | X | X |
| creeze confuzie prin asemănare de nume cu agenţiile| | |
| de turism existente deja în piaţă, exceptând | | |
| situaţiile prevăzute de legislaţia în vigoare | | |
| (exemplu: contractul de franciză, protecţia numelui| | |
| prin înregistrare O.S.I.M.) | | |
|____________________________________________________|______________|__________|
*) Doar operatorul economic care deţine agenţie de turism touroperatoare poate înfiinţa filială/sediu secundar/reprezentanţă touroperatoare.

ANEXA 9
la normele metodologice

Macheta certificatului de clasificare

______________________________________________________________________________
| _____________ |
| / ROMÂNIA \ |
| / \ |
| / \ |
| GUVERNUL ( Autoritatea ) ROMÂNIEI |
| \ Naţională / |
| \ pentru Turism / |
| \_____________/ |
| |
| MINISTERUL ECONOMIEI |
| |
| AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU TURISM |
| NATIONAL TOURISM AUTHORITY/AUTORITÉ NATIONALE DU TOURISME |
| |
| CERTIFICAT DE CLASIFICARE |
| CERTIFICATE OF CLASSIFICATION/CERTIFICAT DE CLASSIFICATION |
| |
| *** |
| |
| tip unitate |
| |
| |
| denumire unitate |
| |
| |
| adresă unitate |
| |
| |
| nr. înregistrare în registrul comerţului * c.u.i. |
| |
| |
| PREŞEDINTE, |
| |
| |
| Nr. certificat |
| |
| Bucureşti data emiterii |
| |
|______________________________________________________________________________|

Figura 1Lex: Macheta certificatului de clasificare

ANEXA 9.1
la normele metodologice

DENUMIREA INSTITUŢIEI PUBLICE CENTRALE Numărul şi data
DENUMIREA DIRECŢIEI, SERVICIULUI, certificatului
A DEPARTAMENTULUI SAU COMPARTIMENTULUI de clasificare

FIŞĂ
privind încadrarea nominală a spaţiilor de cazare pe categorii din unitatea
(se completează cu tipul unităţii şi denumirea acesteia)
(se completează cu adresa unităţii)
(se menţionează denumirea operatorului economic)

______________________________________________________________________________
| STRUCTURA SPAŢIILOR DE CAZARE PE CATEGORII |
|______________________________________________________________________________|
| Categorie de clasificare | Nr. spaţii | Nr. locuri | Numărul de ordine al |
| şi tip spaţiu de cazare | | | spaţiilor de cazare |
|___________________________|____________|____________|________________________|
| NR. STELE/MARGARETE | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|___________________________|____________|____________|________________________|
| Total categoria NR. | | | % |
| STELE/MARGARETE | | | |
|___________________________|____________|____________|________________________|
| NR. STELE/MARGARETE | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|___________________________|____________|____________|________________________|
| Total categoria NR. | | | % |
| STELE/MARGARETE | | | |
|___________________________|____________|____________|________________________|
| Total general | | | 100 % |
|___________________________|____________|____________|________________________|

Conducere,
prenume şi nume
Întocmit,
prenume şi nume/data

ANEXA 9.2
la normele metodologice

DENUMIREA INSTITUŢIEI PUBLICE CENTRALE Numărul şi data
DENUMIREA DIRECŢIEI, SERVICIULUI, certificatului
A DEPARTAMENTULUI SAU COMPARTIMENTULUI de clasificare

FIŞĂ
privind încadrarea şi organizarea spaţiilor în structura de primire turistică cu funcţiuni de alimentaţie publică
(se completează cu tipul unităţii şi denumirea acesteia)
(se menţionează denumirea operatorului economic)

1. Adresa:
2. Profilul:
3. Total suprafaţă comercială (mp):
4. Amplasarea unităţii:
5. Capacitatea totală a unităţii: locuri
______________________________________________________________________________
|Nr. |Tipul |Categoria|Nr. | din care: |Nr. |
|crt.|de | |locuri|________________________________________|saloane|
| |unitate| |total |Nr. |Nr. |Nr. locuri |Nr. locuri| |
| | | | |locuri |locuri pe|pe terasă |în grădină| |
| | | | |în |terasă |neacoperită|de vară | |
| | | | |saloane|acoperită| | | |
|____|_______|_________|______|_______|_________|___________|__________|_______|
| | | | | | | | | |
|____|_______|_________|______|_______|_________|___________|__________|_______|

Conducere,
prenume şi nume
Întocmit,
prenume şi nume/data

ANEXA 10
la normele metodologice

Macheta licenţei de turism

______________________________________________________________________________
| _____________ |
| / ROMÂNIA \ |
| / \ |
| / \ |
| GUVERNUL ( Autoritatea ) ROMÂNIEI |
| \ Naţională / |
| \ pentru Turism / |
| \_____________/ |
| |
| MINISTERUL ECONOMIEI |
| |
| AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU TURISM |
| NATIONAL TOURISM AUTHORITY/AUTORITÉ NATIONALE DU TOURISME |
| |
| LICENŢA DE TURISM |
| TOURISM OPERATION LICENCE/LICENCE D'OPÉRATION DANS LE TOURISME |
| |
| |
| |
| denumire agenţie de turism |
| |
| |
| adresă |
| |
| |
|c.u.i. * denumire operator economic * nr. înregistrare în registrul comerţului|
| |
| |
| |
| tipul agenţiei de turism |
| |
| |
| PREŞEDINTE, |
| |
| |
| Nr. licenţă |
| |
| Bucureşti data emiterii |
| |
|______________________________________________________________________________|

Figura 2Lex: Macheta licenţei de turism

ANEXA 11
la normele metodologice

Macheta anexei licenţei de turism

______________________________________________________________________________
| _____________ |
| / ROMÂNIA \ |
| / \ |
| / \ |
| GUVERNUL ( Autoritatea ) ROMÂNIEI |
| \ Naţională / |
| \ pentru Turism / |
| \_____________/ |
| |
| MINISTERUL ECONOMIEI |
| |
| AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU TURISM |
| NATIONAL TOURISM AUTHORITY/AUTORITÉ NATIONALE DU TOURISME |
| |
| ANEXA LICENŢEI DE TURISM |
| ANNEX TO TOURISM OPERATION LICENCE |
| ANNEXE Á LA LICENCE D'OPÉRATION DANS LE TOURISME |
| |
| |
| denumire agenţie de turism |
| |
| |
| adresă filială |
| |
| |
|c.u.i. * denumire operator economic * nr. înregistrare în registrul comerţului|
| |
| |
| |
| tipul agenţiei de turism |
| |
| |
| PREŞEDINTE, |
| |
| |
| Nr. licenţă |
| |
| Bucureşti data emiterii |
| |
|______________________________________________________________________________|

Figura 3Lex: Macheta anexei licenţei de turism

ANEXA 12
la normele metodologice

Macheta brevetului de turism

______________________________________________________________________________
| _____________ |
| / ROMÂNIA \ |
| / \ |
| / \ |
| GUVERNUL ( Autoritatea ) ROMÂNIEI |
| \ Naţională / |
| \ pentru Turism / |
| \_____________/ |
| |
| MINISTERUL ECONOMIEI |
| |
| AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU TURISM |
| NATIONAL TOURISM AUTHORITY/AUTORITÉ NATIONALE DU TOURISME |
| |
| BREVET DE TURISM |
| TOURISM BREVET/BREVET DE TOURISME |
| |
| |
| numele şi prenumele |
| |
| |
| C.N.P. |
| |
| |
| tip de brevet (funcţia) |
| |
| |
| |
| |
| PREŞEDINTE, |
| |
| |
| Nr. brevet |
| |
| Bucureşti data emiterii |
| |
|______________________________________________________________________________|

Figura 4Lex: Macheta brevetului de turism

ANEXA 13
la normele metodologice

MESAJUL - PRO NATURA
__________________________ RO __________________________

FIŢI ALĂTURI DE NOI ÎN APĂRAREA MEDIULUI NOSTRU!

Imaginaţi-vă tonele de prosoape spălate zilnic în hotelurile din întreaga lume fără a fi necesar, dar gândiţi-vă la cantităţile imense de detergenţi folosiţi care poluează apa.
Vă rugăm să decideţi singuri:
Prosoapele lăsate pe podea înseamnă: "Vă rog să le schimbaţi"
Prosoapele aşezate pe suportul de prosoape înseamnă: "Le voi folosi din nou"
Pentru un mediu - ambient sănătos.

__________________________ EN __________________________

HELP US PROTECT OUR ENVIRONMENT!

Think of the tons of towels being washed unnecessarily every day in hotels throughout the world and the huge quantities of detergent used which pollute our water.
Please decide for yourself:
Towels on the floor mean: "Please replace them"
Towels on the towel-rail mean: "I will use them again"
For a healthy environment.

__________________________ DE __________________________

HELFEN SIE MIT UNSERE UMWELT ZU SCHÜTZEN!

Bedenken Sie dass täglich in allen Hotels der Welt unnötig Tonnen von Handtüchern gewaschen werden und dadurch eine Unmenge von Waschmitteln unser so kostbares Wasser verunreinigt.
Entscheiden Sie selbst:
Die Handtücher auf dem Boden bedeuten: "Bitte Handtücher wechseln"
Die Handtücher auf dem Handtuchhalter bedeuten: "Ich kann sie weiter gebrauchen"
Für eine gesunde Umwelt.

__________________________ FR __________________________

REJOIGNEZ-NOUS DANS LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT !
Pensez aux tonnes de serviettes lavées chaque jour dans les hôtels du monde entier et aux quantités de détergents utilisés polluant l'eau.
C'est a vous de choisir:
Les serviettes jetées par terre: «Veuillez les remplacer».
Les serviettes mises sur porte-serviettes: «Je les réutilise».
Pour un environnement sain.

ANEXA 14
la normele metodologice

_____________
/ ROMÂNIA \
/ \ GUVERNUL ROMÂNIEI
/ \ MINISTERUL ECONOMIEI
( Autoritatea ) ====================================
\ Naţională / AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU TURISM
\ pentru Turism /
\_____________/

AUTORIZAŢIE PROVIZORIE DE FUNCŢIONARE

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1267/2010 privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licenţelor şi brevetelor de turism cu modificările şi completările ulterioare,

SE ATESTĂ

Operatorul economic ......................................................
Număr de ordine în Registrului Comerţului ......../........./........., Cod unic de înregistrare .................
Sediul social: localitatea ....................... str. ................... nr. .... bl. ... sc. ... et. ... ap. ... judeţ/sector .........,

A depus cererea însoţită de documentaţia completă, înregistrată sub nr. intrare ......../........ în vederea eliberării certificatului de clasificare pentru structura de primire turistică:

Denumire unitate:
Tipul de unitate:
Categoria de clasificare:
Capacitate totală a unităţii:
Adresă unitate:

SE ACORDĂ

Operatorului economic, în calitate de administrator, dreptul de a pune în funcţiune structura de primire turistică la tipul, categoria de clasificare şi capacitatea totală menţionate mai sus, pe proprie răspundere.

SPECIFICAŢII

Autorizaţia provizorie este valabilă până la data verificării la faţa locului a structurii de primire turistice, de către personalul de specialitate cu atribuţii în acest sens din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Turism şi emiterea notei de clasificare sau 90 de zile calendaristice.

În perioada de valabilitate a autorizaţiei provizorii de funcţionare, operatorul economic are obligaţia să respecte condiţiile şi criteriile minime obligatorii prevăzute de legislaţia din domeniul specific de reglementare. Nerespectarea acestora se sancţionează potrivit H.G. nr. 1267/2010 privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licenţelor şi brevetelor de turism, cu modificările şi completările ulterioare şi a altor acte normative în vigoare.

Orice obligaţii contractuale rezultate din utilizarea prezentei autorizaţii provizorii de funcţionare, incumb operatorului economic titular al acesteia.

PREŞEDINTE,

Figura 5Lex: Autorizaţie provizorie de funcţionare

ANEXA 15
la normele metodologice

FORMULAR DE INFORMARE*)
în baza art. 10 alin. (2) şi (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1267/2010 privind prestarea în regim transfrontalier a serviciilor specifice agenţiilor de turism

1. Date de identificare ale reprezentantului legal al operatorului economic:
1.1. Prenume şi nume: ....................................................
1.2. Naţionalitate: ......................................................
1.3. Data naşterii: .../.../.../.../.../.../.../...
D D M M Y Y Y Y
1.4. Paşaport/carte de identitate: ................ emis în statul .......
1.5. Telefon mobil: ......................................................

ÎN CALITATE DE REPREZENTANT LEGAL PENTRU:

2. Date de identificare ale operatorului economic în statul membru de stabilire:
2.1. Numele operatorului economic: .......................................
2.2. Statul membru de stabilire (selectaţi prin încercuire):

AT BE BG CY CZ DE DK EE EL ES

FI FR HU IE IS IT LI LT LV LU

MT NO NL PL PT RO SI SK SE UK

2.3. Adresa (completă): ..................................................
..........................................................................
2.3.1. Telefon: ........................... fax ..........................
e-mail .......................... adresă web ......................
2.4. Licenţă de turism nr.**) ........ data emiterii ............. perioada de valabilitate ............. autoritatea emitentă ...................... statul .....................
2.5. Asigurare de răspundere profesională/asigurare de răspundere civilă în caz de insolvabilitate sau de faliment serie/număr ........ data emiterii ............. perioada de valabilitate ............ suma asigurată/valoarea poliţei de asigurare .............................. moneda ............. numele companiei de asigurare ............................ statul .....................
2.6. Alte informaţii despre garanţii financiare/asigurări în caz de insolvabilitate sau de faliment:
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
informăm instituţia publică centrală responsabilă în domeniul turismului, privind prestarea în regim transfrontalier a serviciilor specifice agenţiilor de turism, pe teritoriul României. Am ataşat la prezentul formular de informare: copie a cărţii de identitate/paşaport a reprezentantului legal al operatorului economic, copie a licenţei de turism/autorizaţiei**), copii ale poliţelor de asigurare şi copii ale altor documente relevante.

Data: Reprezentant legal:
Semnătura

------------
*) Prezenta informare se reînnoieşte în cazul în care au apărut modificări asupra datelor înscrise în aceasta sau în documentele anexate acesteia.
**) Sau oricare alt act/document în temeiul căruia operatorul economic prestează legal activitatea de servicii în statul membru de stabilire.

ANEXA 16
la normele metodologice

CERERE TIP
pentru eliberarea brevetului de turism

Subsemnatul(a) ..........................................................,
CNP _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/ cu domiciliul în ..........................
..........................................................................
telefon .................... e-mail ......................................
solicit eliberarea brevetului de turism pentru funcţia de:

..................................... întrucât consider că îndeplinesc în totalitate criteriile minime pentru eliberarea brevetului de turism, stabilite de instituţia publică centrală responsabilă în domeniul turismului.
Cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că documentele prezentate sunt în conformitate cu originalul şi toate datele înscrise în acestea sunt reale.

Ataşez prezentei cereri următoarele documente (se bifează cu x):
_
1. cerere |_|
_
2. curriculum vitae |_|
_
3. copie de pe actul de identitate |_|
_
4. copii de pe actele care atestă pregătirea profesională |_|
_
5. copii de pe actele care atestă experienţa profesională |_|
_
6. certificat valabil de cazier judiciar, fără înscrieri |_|
_
7. certificat de cazier fiscal |_|
_
8. copie de pe atestatul de limbă străină |_|
_
9. brevet de turism emis anterior, original |_|
_
10. anunţ pierdere brevet de turism, după caz |_|

Notă: Copiile actelor depuse vor fi semnate, datate şi vor fi certificate pentru conformitate de către titular prin menţiunea "conform cu originalul".

Data: Semnătura:

---------------